ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 61 / Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων PDF Print E-mail

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Κοζάνη    15-06-2018

Κωδ. Πρόσκλησης: 61

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.1 (3a): «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων»

που ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών»


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης καλεί το Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

για την υποβολή πρότασης στον Άξονα  Προτεραιότητας 3 : «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.1 (3a): «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020.

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Ενδεικτική Δράση «Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών» και ειδικότερα Την δημιουργία Δομής Στήριξης της Καινοτομίας και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (όπως περιγράφεται στο ΕΠ και στην Εξειδίκευση του ΕΠ) .

Η Δομή Στήριξης που θα υποστηρίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας προβλέπεται να συμβάλλει, αποτελεσματικά, στην υλοποίηση του περιφερειακού σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Δυτικής Μακεδονίας και τη διαρκή διεξαγωγή και λειτουργία διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης, εξασφαλίζοντας τη συνεκτική λειτουργία του, τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων ρόλων και λειτουργιών και την δυναμική εξέλιξή του, με όρους δημοκρατικής και αποτελεσματικής συμμετοχής. Κατ’ επέκταση θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας– ΠΣΕΚ, θα συμβάλει στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων για την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ των δικτύων έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ), της Επιχειρηματικής Κοινότητας ή του Επιχειρηματικού ιστού καθώς και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων.

Η Δομή Στήριξης προβλέπεται να αποτελέσει τον κύριο υποστηρικτικό μηχανισμό (ως προς τις υποχρεώσεις του) του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας – ΠΣΕΚ καθώς και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Η πρόταση θα πρέπει να συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας: «Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας».

 

Η πρόταση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 900.000,00 €.

Η υποβολή της πρότασης είναι δυνατή από 18/06/2016 μέχρι 20/08/2016. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με τη μεθοδολογία της άμεσης αξιολόγησης των προτάσεων.

Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 και μόνον σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ), στη διεύθυνση: ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1400 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον  κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ , 2461053929, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).

 

Αρχείο Πρόσκλησης