Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδο PDF Print E-mail

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Κοζάνη, 05.02.2019

Αρ. Πρωτ.:217

Αρ.Διακήρυξης: 1/2019

 

Τμήμα

 

:

 

Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας

και Καινοτομίας

Πληροφορίες

:

Σταύρος Σαπαλίδης

Τηλέφωνο

:

2461053995

Fax

:

24610 53991

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας


 

Έχοντας υπόψη :

 1. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2218/1994(ΦΕΚ Α’ 90/13.06.1994)«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις»«Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.»,

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24.10.16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

4. Τις διατάξεις του Ν.4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»

5. Την με Α.Π. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968 Β΄/31-122018) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-07-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822)» υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”

6. Τις  διατάξεις του Ν.4013/11(ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011)«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,

7. Τηναριθμ. 57654 (ΦΕΚ 1781 Β/23.05.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

8. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,

9. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α )«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 1. 10. Τις  διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248Α’) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 2. 11. Tις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α')«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 3. 12. Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
 4. 13. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
 5. 14. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
 6. 15. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων  Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78Β),
 7. 16. Τον Κανονισμό Προσωπικού του Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 1700Β),
 8. 17. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
 9. 18. Των σε  εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
  1. 19. Το με Α.Π. 5035/28-09-2018 (ΑΔΑ 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ,
 10. 20. Τις με Α.Π. 1842/15-06-2018, 2455/20-08-2018 & 2794/21-09-2018 Προσκλήσεις με κωδικό 61, Α/Α ΟΠΣ 3091, έκδοση 1/0, 2/0 & 3/0 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία»,
 11. 21. Την με αριθμό 26/2018 (ΑΔΑ 7Α14ΚΧΨ–2ΦΟ)απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας
 12. 22. Την Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS)
  1. 23. Την με αριθμό 29/2018 (ΑΔΑ:ΩΛΡΩΚΧΨ-ΗΦΚ) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας (περί έγκρισης τεύχους δημοπράτησης)
 13. 24. Την καταχώριση του πρωτογενούς(ΑΔΑΜ : 19REQ004406601 2019-02-04) και του εγκεκριμένου αιτήματος (ΑΔΑ : ΩΛΡΩΚΧΨ-ΗΦΚ,  ΑΔΑΜ : 19REQ004406655 2019-02-04) του έργου στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια και του ΚεντρικούΗλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
  1. 25. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου,
 14. 26. Τον  προϋπολογισμό του έργου,

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία»

Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των40.207,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2018ΕΠ00510024 της ΣΑΕΠ 0051 (Π.Δ.Ε.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 21.02.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 22.02.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με το διαγωνισμό, περιγράφεται και αναλύεται στη διακήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στο τηλ. 24610 53995 φαξ: 24610 53991, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , αρμόδιος υπάλληλος Σταύρος Σαπαλίδης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, 50100 Κοζάνη.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και διατίθεται προς ενημέρωση, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στις διευθύνσεις:

https://diavgeia.gov.gr, http://www.eprocurement.gov.gr, http://www.pta.pdm.gr&http://www.pepdym.gr


Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

Αρχείο Πρόσκλησης