Υποχρέωση διενέργειας προληπτικού ελέγχου νομιμότητας από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δημοσίων συμβάσεων έργων, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούνται από ΟΤΑ Α΄& Β΄βαθμού PDF Print E-mail

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε.Σ.Π.Α.

 

 

Θέμα: Υποχρέωση διενέργειας προληπτικού ελέγχου νομιμότητας από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δημοσίων συμβάσεων έργων, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούνται από ΟΤΑ Α΄& Β΄βαθμού

 


Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι 45, 51, 53, 62, 63, 64, 67, 73, 87, 90, 91, 92, 100, 101&104/2011 Πράξεις του Ε΄Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούσαν στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας επί συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων εκτέλεσης έργων που υλοποιούνται από ΟΤΑ Α΄& Β΄βαθμού, υπό το πρίσμα της νέας διάταξης του άρθρου 278 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87), με την οποία ιδρύεται υποχρέωση των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων τους, διενέργειας προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών σύναψης μεταξύ άλλων και των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων, από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για συμβάσεις η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).


Στις ανωτέρω πράξεις, το κλιμάκιο αποφασίζει να απόσχει από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας και αποφαίνεται ότι η διάταξη του  άρθρου 30 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄116), η οποία ορίζει ότι έλεγχος νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων εκτέλεσης έργων διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψη τους από κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των πέντε (5) εκατομμυρίων ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), είναι ειδικότερη και κατισχύει της διάταξης του άρθρου 278 του Ν. 3852/2010.


 

 

 

Η Προϊσταμένη Υπηρεσίας

Ματθούλα Τριανταφύλλου

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 25 guests online