Πληροφόρηση και Δημοσιότητα ΕΣΠΑ PDF Print E-mail

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  και ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ


Οι βασικοί στόχοι των δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης είναι:

 • Η ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας στο ευρύ κοινό, και η προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
 • Η διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ταμείων, δηλαδή οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων να είναι διαφανείς στους δυνητικούς δικαιούχους.

Τα θέματα που αφορούν την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα περιγράφονται με σαφήνεια στο Γενικό Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 και στον Εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, που διατίθενται στο «Θεσμικό Πλαίσιο» της παρούσας ενότητας.

 

Πινακίδα Εργοταξίου


Ο δικαιούχος κατά την υλοποίηση της πράξης, τοποθετεί πινακίδα στο εργοτάξιο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης είναι μεγαλύτερη από 500.000 ευρώ
 2. πρόκειται για έργο υποδομής ή κατασκευής.

Η πινακίδα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής:

 1. το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις ακριβείς προδιαγραφές που περιγράφονται στις «Οδηγίες-Προδιαγραφές» της παρούσας ενότητας. Το έμβλημα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στα «Εμβλήματα & Λογότυπα» της παρούσας ενότητας.
 2. τη φράση : «Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση»
 3. την αναφορά στο Διαρθρωτικό Ταμείο : «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

Τα παραπάνω καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας «Οδηγίες - Προδιαγραφές». Με την ολοκλήρωση της πράξης, η πινακίδα αντικαθίσταται από τη μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα.

 

Μόνιμη Επεξηγηματική Πινακίδα


Το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση της πράξης, ο δικαιούχος αναρτά ευδιάκριτη και ευμεγέθη μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης είναι μεγαλύτερη από 500.000 ευρώ
 2. πρόκειται για έργο υποδομής ή κατασκευής ή προμήθειας εξοπλισμού.

Στη μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα περιλαμβάνονται ο τύπος και η ονομασία της πράξης, καθώς επίσης:

 1. το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις ακριβείς προδιαγραφές που περιγράφονται στις «Οδηγίες - Προδιαγραφές» της παρούσας ενότητας. Το έμβλημα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στα «Εμβλήματα & Λογότυπα» της παρούσας ενότητας.
 2. η φράση : «Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση»
 3. η αναφορά στο Διαρθρωτικό Ταμείο : «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας «Οδηγίες - Προδιαγραφές».

 

Ειδικές Υποχρεώσεις


Ο δικαιούχος ενημερώνει με σαφήνεια όλους όσους συμμετέχουν στην υλοποίηση της πράξης, για τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, για το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται η πράξη καθώς και το Διαρθρωτικό Ταμείο που συγχρηματοδοτεί την πράξη.

Τα παραπάνω ισχύουν υποχρεωτικά για συγχρηματοδοτούμενη πράξη από το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, όταν η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής «Οδηγίες-Προδιαγραφές».

Κάθε έγγραφο που αφορά αυτή την πράξη, συμπεριλαμβανομένων του παρουσιολογίου ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει «δήλωση» στην οποία αναφέρεται ότι συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ ή, κατά περίπτωση, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής.

 

Κατάλογος Δικαιούχων


Με την ένταξη μίας πράξης, δημοσιοποιούνται αυτόματα στο δικτυακό τόπο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής τουλάχιστον ο τίτλος της πράξης, η δημόσια δαπάνη της πράξης και η ονομασία του δικαιούχου. Η δημοσιοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

Θεσμικό Πλαίσιο

 

Οδηγίες - Προδιαγραφές

 

Εμβλήματα και  Λογότυπα

 

Ενδεικτικά Υποδείγματα

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 31 guests online