2η Τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» για τον κωδικό προτεραιότητας 61 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 20 Print E-mail

 

 

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 8. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 61. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ


(Περίληψη πρόσκλησης)

ΑΔΑ: 4Α5Χ7ΛΨ-1ΛΞ

Κοζάνη   02/08/2011

Κωδ. Πρόσκλησης: 38

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων για την 2η Τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» για τον κωδικό προτεραιότητας  61  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι: α) Ενίσχυση της ευρύτερης χωρικής οργάνωσης με την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού όλων των ΟΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας και τον σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών συνεργασιών και δικτυώσεων στους βασικούς τομείς διαχείρισης πόρων (φυσικών, ανθρώπινων) και κοινωνικών δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων, β)Ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών των αστικών κέντρων και των περιοχών της υπαίθρου, αναφορικά με τους βασικούς κοινωνικούς τομείς, γ) Αποκατάσταση και διαφύλαξη με ταυτόχρονη ανάδειξη και προβολή της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών, δ) Ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών και ανάπτυξη συμπληρωματικών υπηρεσιών και θεσμών υψηλής ποιότητας, αυξάνοντας την ελκυστικότητα της Περιφέρειας.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την κατηγορία πράξης : «Ολοκληρωμένες Αστικές Αναπλάσεις Ευρείας Κλίμακας» με δικαιούχους τους:

 • Δήμο Γρεβενών
 • Δήμο Εορδαίας
 • Δήμο Καστοριάς
 • Δήμο Κοζάνης
  • Δήμο Φλώρινας

 

Ειδικότερα οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του άξονα θα πρέπει ενδεικτικά να αφορούν σε:

 • έργα αναβάθμισης-βελτίωσης οδικού δικτύου (συμπεριλαμβανομένων πεζοδρομίων), κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρομήσεις οδών για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε χώρους οικονομικής και διοικητικής δραστηριότητας, λειτουργίας πολιτιστικών, κοινωφελών δομών και κοινόχρηστων χώρων. (Επισημαίνεται ότι πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι υπόγειες και υπέργειες εργασίες που καθιστούν το έργο ολοκληρωμένο).
 • έργα αναβάθμισης και δημιουργίας λωρίδων ποδηλατοδρόμων
 • βελτίωση των οδικών υποδομών για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά και άλλα προβλήματα και την διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους.
 • δημιουργία-αναβάθμιση ανοικτών δημοτικών χώρων αναψυχής (πχ. θεματικά πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας κ.α.) λαμβάνοντας υπόψη κατά το σχεδιασμό την προστασία και την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος
 • δημιουργία-αναβάθμιση δημοτικών κλειστών χώρων για την παροχή κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υπηρεσιών
 • δημιουργία , ανάπλαση ή αναβάθμιση πλατειών, πάρκων και χώρων πρασίνου, εξυγίανση υποβαθμισμένων κοινόχρηστων ανοικτών χώρων και κτιρίων
 • δημιουργία-αναβάθμιση δημοτικών χώρων στάθμευσης
 • δημιουργία-αναβάθμιση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (εξοπλισμός, εργασίες)
 • βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα δημόσια μέσα μαζικών μεταφορών (στάσεις, σύστημα πληροφόρησης επιβατικού κοινού κ.α.)
 • ανάδειξη και προστασία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων σύμφωνα με το ισχύοντα θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο
 • ανακαίνιση διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων και ένταξή τους στις λειτουργίες του αστικού κέντρου καθώς και εξασφάλιση υποδομών σύγχρονου πολιτισμού και έκφρασης των πολιτών (όπως συναυλιακοί χώροι, θέατρα, πινακοθήκες κ.λ.π.)
 • ανάπλαση όψεων κτιρίων σε σημεία ιδιαίτερου ιστορικού, αρχιτεκτονικού, πολιτιστικού, κοινωνικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το ισχύοντα θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο
 • ανάπτυξη συστημάτων, διαδικασιών και τεχνικών εργαλείων που θα συμβάλλουν στην διαχείριση της ποιότητας δημόσιων χώρων (πχ. σύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας, εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης ποιότητας ή/και συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε επιλεγμένες αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου)
 • εγκαταστάσεις και συστήματα διαλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων
 • συστήματα για την παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος (πχ. αέριοι ρύποι, θορύβου, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων)
 • βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημόσιων κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων
 • εισαγωγή, επέκταση της χρήσης ήπιων-εναλλακτικών μορφών ενέργειας (πχ. φυσικό αέριο, ηλιακή, αιολική ενέργεια, βιομάζα, γεωθερμία κ.α.) σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
 • εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και απλοποίηση της επικοινωνίας δήμου – πολιτών
 • δομές στήριξης των επιχειρηματιών
 • δημιουργία -αναβάθμιση τοπικών γραφείων απασχόλησης, επιμόρφωσης
 • δημιουργία-αναβάθμιση κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
 • δημιουργία, επέκταση και βελτίωση των υποδομών για την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας όπως: ΚΗΦΗ, ιατροκοινωνικά κέντρα, πολυδύναμα ιατρικά κέντρα και ιατρικά κέντρα αστικού τύπου, υποδομές φροντίδας παιδιών, κέντρα πρόληψης παραβατικότητας και ναρκωτικών, κέντρα υποδοχής μεταναστών, συμβουλευτικά κέντρα μειονεκτούντων ατόμων, δομές ανοικτής φροντίδας κοινωνικών ομάδων, ξενώνες φιλοξενίας μειονεκτούντων ατόμων, κ.α.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους.

Με την παρούσα τροποποίηση παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των προτάσεων από την 18/04/2011 έως 11-10-2011. Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερα της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας.

Διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ. Μιχαλόπουλο Ευάγγελο, τηλέφωνο: 2461350936, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και Μαχαιρίδη Κλήμη, τηλέφωνα: 2461350952, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr

 

Αρχείο : ΑΔΑ_2η_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_38

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 22 guests online