Πρόσκληση «Υποστήριξη των Δήμων με υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης» (Δήμοι Περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας) για υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 10.1: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔ PDF Print E-mail

Πρόσκληση «Υποστήριξη των Δήμων με υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης» (Δήμοι Περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας) για υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 10.1: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔ

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ 2007-2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10.1:

«Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ - ΠΔΜ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

85:  Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Π.Α.

( Ευρωπαϊκό  Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22.04.2005),
  1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03.12.2007), όπως ισχύει,
  2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/27.06.2011) «…περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,
 2. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/τ.Α΄/11.11.2011) Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

 

 1. Την Κ.Υ.Α. με αρ. 4014/ΔΙΟΕ 120 (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Β’/09.02.2011) περί της Σύστασης Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
  1. Την υπ’ αριθμόν 19576/2493/06.05.2011 (ΦΕΚ. 143/20.03.2011) κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 53 του Π.Δ. 63/2005, για το διορισμό της Γεωργίας Ζεμπιλιάδου στη θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.
  2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 4168/ΕΥΣΣΑΑΠ 166/29.01.08 (ΦΕΚ 333/τ.Β’/29.02.2008) περί «τροποποίησης (αναδιάρθρωσης) της απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007.
  3. Την υπ’ αριθ. 7725/23.03.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής.
  4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5337/29-10-2007, που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, για την περίοδο 2007-2013
  5. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΑΣΥΔ 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   1. Την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.
   2. Το Ν. 3852/2010 ”Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010)
   3. Την υπ. αριθμ. 55055/ΕΥΣ 5919/15.12.2011 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Μακεδονία- Θράκη» και «Αττική» του ΕΣΠΑ στην Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών
   4. Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε

 

Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 

 • Δήμοι των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

για την υποβολή προτάσεων έργων της κατηγορίας πράξεων «Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων», προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013».

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παραπάνω κατηγορίας πράξεων θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

- Την υποστήριξη των Δήμων με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ωρίμανση / υλοποίηση τους. Σκοπός είναι η ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής οργάνωσης των δικαιούχων φορέων ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα για την επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης/ υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ

 

- Ο κάθε Δικαιούχος δύναται να υποβάλλει μία (1) πρόταση, ο προϋπολογισμός της οποίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000,00€.

 

 1. 1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ

1.1     Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στην ακόλουθη θεματική  προτεραιότητα και κατηγορία πράξεων και οικονομική δραστηριότητα ανά Άξονα Προτεραιότητας ή και ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

 

Πίνακας 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

ΚΩΔ.

09

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

1341

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΚΜ-ΠΔΜ

ΚΩΔ.

10.1

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩΔ.

100

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση

ΚΩΔ.

85

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων

ΚΩΔ.

(8504)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες

ΚΩΔ.

22

 

1.1     Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:

β) Δείκτες Παρακολούθησης

Πίνακας 2

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

8008

Δικαιούχοι φορείς που ενισχύονται από ενέργειες υποστήριξης της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυσης της διαχειριστικής τους επάρκειας

Αριθμός

 

 

 1. 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1     Η επιλέξιμη  δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά κατά θεματική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως:

 

 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΚΜ-ΠΔΜ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δημόσια Δαπάνη

Δημόσια Δαπάνη προς διάθεση το έτος 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

1

85. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

2.500.000,00

 

2.500.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

2.500.000,00

2.500.000,00

 

1.1     Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δημόσια δαπάνη ή/και την προς διάθεση κάθε έτους συνολική δημόσια δαπάνη με ανακατανομή της ανά θεματική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων, καθώς και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (www.espa.gr, www.mou.gr).

1.2     Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

 1. 2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

3.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

3.2  Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3614/2007» της με αρ. πρωτ. 1053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/τ.Β’/27.03.08) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

4.1  Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης του ανωτέρω πίνακα 3, ήτοι ποσό 2.500.000,00 . Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας.

4.2  Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

(i)   Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα  πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΜΟΔ Α.Ε. www.mou.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του www.espa.gr

(ii)  Τεχνικό Δελτίο Πράξης (Τ.Δ.Π.), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από τη ΜΟΔ Α.Ε. (δ/νση: Λ. Ριανκούρ 78Α, 11524 Αθήνα, 2ος όροφος) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mou.gr και www.espa.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου Τ.Δ.Π.Π. απορρίπτονται.

(iii) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(iv) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΜΟΔ Α.Ε. τα οποία τεκμηριώνουν και πιστοποιούν την ωριμότητα, την πληρότητα και τη σκοπιμότητα της πρότασης (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) και συγκεκριμένα:

 • Κατάλογο  συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Δικαιούχου από το ΕΣΠΑ για τα οποία θα παρασχεθεί υποστήριξη για την υλοποίηση/ ωρίμανση τους (τίτλος έργου, ενδεικτικός προϋπολογισμός, ημερομηνία ένταξης, διάρκεια υλοποίησης, συνοπτική περιγραφή του σταδίου υλοποίησης/ωριμότητας)
 • Απόφαση αρμοδίου συλλογικού οργάνου του φορέα Πρότασης (Δημοτικό Συμβούλιο) για την υποβολή πρότασης, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα.

4.3 Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΕΣΠΑ θα απορρίπτονται.

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο σύμφωνα με τις ανωτέρω απαιτήσεις  του κεφαλαίου 4 η διαδικασία  για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

5.1Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από  τον  Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΜΟΔ Α.Ε. δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από το δικαιούχο, τα οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τη λήξη του πρώτου σταδίου αξιολόγησης, κατά το οποίο εξετάζεται η πληρότητα των στοιχείων της πρόσκλησης.

5.2Αξιολόγηση των προτάσεων από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π.

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια τα οποία και επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι:

Άμεση Αξιολόγηση

Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της προς τη ΜΟΔ Α.Ε.  (χρόνος ολοκλήρωσης αξιολόγησης: 15 εργάσιμες ημέρες). Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου  αυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες εάν ζητηθεί η αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων.

Εφόσον η αξιολόγηση από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείριση αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την χρηματοδότηση της πρότασης, ενημερώνεται ο Δικαιούχος με σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική, η διαδικασία συνεχίζεται στα επόμενα βήματα.

Η Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί μέρους στοιχείων των θετικά αξιολογημένων προτάσεων.

5.3 Γνωμοδότηση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, στις  περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων.

5.4Υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης

Μετά την θετική αξιολόγηση της πρότασης αποστέλλεται στον δικαιούχο σχέδιο της απόφασης ένταξης της πράξης με συνημμένα δύο αντίγραφα του Συμφώνου Αποδοχής των Όρων της απόφασης ένταξης. Επίσης αποστέλλεται για λόγους ενημέρωσης το Τεχνικό Δελτίο Πράξης όπως αυτό έχει εγκριθεί από την ΜΟΔ Α.Ε. Ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το ένα αντίγραφο του συμφώνου εντός πέντε (5) εργάσιμων  ημερών από τη λήψη του, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπό του το οποίο προσαρτάται στην απόφαση ένταξης της πράξης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Υπόδειγμα του Συμφώνου Αποδοχής των Ορών της απόφασης ένταξης επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στις ιστοσελίδες www.mou.gr και www.espa.gr .

5.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από Πρόεδρο της ΜΟΔ Α.Ε. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του υπογεγραμμένου Συμφώνου στην ΜΟΔ Α.Ε.

Υπόδειγμα της απόφασης ένταξης επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στις ιστοσελίδες www.mou.gr και www.espa.gr .

5.6 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΜΟΔ Α.Ε. και της Δ.Α. του Επιχειρησιακού Προγράμματος του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της  συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πράξης.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

6.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης» και ιδίως θα πρέπει:

(i)       Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση.

(ii)      Να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και εκτέλεσης της πράξης όπως αυτά θα αποτυπωθούν στο «Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης».

(iii)     Να λαμβάνουν προέγκριση από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, τη ΜΟΔ Α.Ε., για τις διαδικασίες διακήρυξης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Για όσες συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων να λαμβάνουν προέγκριση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.

(iv)     Να αποστέλλουν στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, τη ΜΟΔ Α.Ε., μηνιαία τα στοιχεία οικονομικής προόδου και εξαμηνιαία  τα στοιχεία φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων της.

(v)      Να αποδέχονται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

(vi)     Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

(vii)    Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν έχει μηχανογραφημένο σύστημα οφείλει να τηρεί λογιστικά φύλλα τύπου ΒΑΚΧΕΠ.

(viii)   Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο του Ε.Π. δηλαδή κατ΄ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.

(ix)     Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους,  όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(x)      Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

(xi)     Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το  ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΜΟΔ Α.Ε.

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των Τ.Δ.Π. και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους κα.  Ιωάννα Πρίφτη, τηλέφωνο 2131310146, Λαούδη Βασιλική 2131310209, 2131310240, 2131310224 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7.2  Περαιτέρω πληροφορίες για το Π.E.Π. «Μακεδονία- Θράκη 2007-2013», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση Τ.Δ.Π./Υ, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην οικεία ιστοσελίδα της ΜΟΔ Α.Ε. www.mou.gr καθώς και στον ιστότοπο www.espa.gr Οι ανωτέρω δικτυακοί τόποι αποτελούν βασικό εργαλείο επικοινωνίας του ΕΦΔ για τις πράξεις του Ε.Π. που έχει αναλάβει αρμοδιότητες διαχείρισης και της Δ.Α. με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΜΧΗΣ

 

Αρχείο Πρόσκλησης( MΒ).rar

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 24 guests online