Πρόσκληση 1 - Άξονας Προτεραιότητας 4 - Κατηγορία Πράξεων 10.44.00.01 PDF Print E-mail

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4:


ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (κωδ. 44):


ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΠρουπολογισμός : 30.000.000,00 €
Αρχείο Πρόσκλησης(2.77 MΒ).rar

Κοζάνη   02-03-2011

Κωδ. Πρόσκλησης : 1

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ


H Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:

· Συμβολή στην κάλυψη των αναγκών της χώρας σε υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τα απαραίτητα νέα έργα των εγκεκριμένων ΠΕΣΔΑ που ενδεικτικά περιγράφονται στους Πίνακες του Παραρτήματος 2.

· Υλοποίηση περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης με τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιφερειών ως τόπων προσέλκυσης επενδύσεων και κατοικίας

· Ολοκλήρωση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που ξεκίνησαν κατά την περίοδο 2000 – 2006 με πόρους ΠΕΠ

· Συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων για διαχείριση βιοποδομήσιμου κλάσματος αστικών στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης

· Προστασία δημόσιας υγείας και δράσεις αποτροπής του φαινομένου της ερημοποίησης, της υποβάθμισης της ποιότητας εδαφικών συστημάτων και υπόγειων υδροφορέων


Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 30.00.000,00


Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 1/03/2011 έως 29/04/2011 ή εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας. Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.


Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος, τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.


Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ. Ε. Μιχαλόπουλο τηλέφωνα: 24613-50936, 50900 e-mail: evagmixa@mou.gr .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr και www.epper.gr.

Κοζάνη

2/3/11

Αρ. Πρωτ.:

397

Κωδικός Πρόσκλησης:

1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

H Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:

· Συμβολή στην κάλυψη των αναγκών της χώρας σε υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τα απαραίτητα νέα έργα των εγκεκριμένων ΠΕΣΔΑ που ενδεικτικά περιγράφονται στους Πίνακες του Παραρτήματος 2.

· Υλοποίηση περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης με τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιφερειών ως τόπων προσέλκυσης επενδύσεων και κατοικίας

· Ολοκλήρωση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που ξεκίνησαν κατά την περίοδο 2000 – 2006 με πόρους ΠΕΠ

· Συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων για διαχείριση βιοποδομήσιμου κλάσματος αστικών στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης

· Προστασία δημόσιας υγείας και δράσεις αποτροπής του φαινομένου της ερημοποίησης, της υποβάθμισης της ποιότητας εδαφικών συστημάτων και υπόγειων υδροφορέων

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 30.00.000,00

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 1/03/2011 έως 29/04/2011 ή εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας. Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος, τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ. Ε. Μιχαλόπουλο τηλέφωνα: 24613-50936, 50900 e-mail: evagmixa@mou.gr .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr και www.epper.gr.

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 20 guests online