Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας PDF Print E-mail

 

Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας : 66

 

Κατηγορία Πράξης : 08.66.01.07– «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας»

 

Προϋπολογισμός : 1.800.000,00 Ευρώ

 

Έναρξη : 11/4/2012                Αξιολόγηση : Συγκριτική


Λήξη:     10/05/2012              Σε ισχύ : Ναι

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας


καλεί τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις, για υποβολή:

 

  1. Αίτησης - φακέλου Διαχειριστικής Επάρκειας και
  2. Αίτησης – πρότασης χρηματοδότησης

 

στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013», συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία.

 

01. ΕΔΑ_ΠΔΜ ΤΟΠΣΑ Πρόσκληση ΑΔ-02  26-03-2012

02. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

03. Προτεινόμενο Σχέδιο_Καταστατικού ΑΣ

 

 

Τα αρχεία κατεβαίνουν κανονικά και για να ανοίξουν πρέπει να έχετε εγκατεστημένη  την τελευταία έκδοση τόσο του acrobat reader όσο και του mozzila firefox 9 και πάνω .