’Συμπληρωματικές Ενιαίες Προδιαγραφές Η/Υ και Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων’’ PDF Print E-mail

Συμπληρωματικές Ενιαίες Προδιαγραφές Η/Υ και Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» Θεματική Προτεραιότητα 75 «Υποδομές Εκπαίδευσης» Πρόσκληση με Κωδικό 39 και αρ. πρωτοκ. 817/13-04-2011

 

Ενιαίες προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για εξοπλισμό  Η/Υ και διαδραστικών συστημάτων σε σχολικές μονάδες που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις προκηρύξεις των Δικαιούχων των σχετικών έργων εξοπλισμού, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 1443/01-02-2012 έγγραφο της Ειδικής Γραμματέως του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Ενιαίες Προδιαγραφές Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ για εξοπλισμό Η/Υ και διαδραστικών Συστημάτων σε Σχολικές Μονάδες».

 

ΥΠΔΒΜ Ενιαίες Προδιαγραφές ΗΥ Σχολ Μονάδων (Αρχείο Προδιαγραφών)

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 33 guests online