ΕΔΑ_ΠΔΜ Ανακοίνωση Κλήρωσης Επιτροπής Αξιολόγησης ΠΕΠ PDF Print E-mail

 

Κοζάνη 25/04/2012

Αρ. Πρωτ.: 1307

 

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

 

 

Πληροφορίες

:

Γραφείο Προϊσταμένου

Τηλέφωνο

:

24613-50903

 

Fax

:

24610-53969

 

 

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ/ΠΔΜ) θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωματικού μέλους από την ΕΔΑ/ΠΔΜ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου «Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη Διάρκεια Υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2007-2013», που θα συσταθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στις 27 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ, στο γραφείο του Προϊσταμένου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας.

 

Στην κλήρωση ανάδειξης μέλους της Επιτροπής μετέχουν όλα τα στελέχη της Μονάδας Α1 της ΕΔΑ/ΠΔΜ και οι Προϊστάμενοι των Μονάδων της ΕΔΑ/ΠΔΜ που πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.

 

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011), όπως εξειδικεύεται με την υπ. αριθμ. πρωτοκ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/04.11.2011  εγκύκλιο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).

O Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

Χαράλαμπος Η. Κιουρτσίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 7 guests online