Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με το Πρόγραμμα JESSICA PDF Print E-mail

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με το Πρόγραμμα JESSICA

 

 

Αρχείο Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα JESSICA

 

Παράρτημα 1

 

Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης ΔΜ  για το πρόγραμμα JESSICA

 

Ταμείο    Αστικής    Ανάπτυξης    Δυτικής    Μακεδονίας    (http://jessica-ditikimacedonia.ibg.gr )

 

 

 

Τα αρχεία για να ανοίξουν πρέπει να έχετε εγκατεστημένη  την τελευταία έκδοση τόσο του acrobat reader όσο και του mozzila firefox 9 και πάνω .

Η ΕΠΕΝΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΟΣ
Ενεργώντας ως
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει φάκελο πρότασης για χρηματοδότηση έργων
από το
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2 | Σ ε λ ί δ α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΝ
Άρθρο 1. Εισαγωγή : Πρωτοβουλία JESSICA .............................................................................. 3
Άρθρο 2. Ορισμοί .............................................................................................................................. 4
Άρθρο 3. Το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την πρωτοβουλία JESSICA .................................... 5
Άρθρο 4. H Πρωτοβουλία JESSICA στην Ελλάδα ....................................................................... 6
Άρθρο 5. Το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης 1υτικής Μακεδονίας ............................................... 7
Άρθρο 6. Ολοκληρωμένα Σχέδια Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης ............................................ 8
Άρθρο 7. Γενικοί όροι Πρόσκλησης .............................................................................................. 8
Άρθρο 8. Επιλεξιμότητα έργων και φορέων ............................................................................... 9
Άρθρο 9. Προθεσμίες Εκταμίευσης ............................................................................................ 10
Άρθρο 10. Μορφή Χρηματοδότησης από το ΤΑΑ1Μ ........................................................... 10
Άρθρο 11. Επιλέξιμες 1απάνες για χρηματοδότηση από το ΤΑΑ1Μ ................................. 12
Άρθρο 12. 1ημοσιότητα - 1ιατυπώσεις υποβολής πρότασης ............................................. 12
Άρθρο 13. Υποβολή προτάσεων - Αίτηση Χρηματοδότησης ................................................ 13
Άρθρο 14. 1ιαδικασία αξιολόγησης προτάσεων ................................................................... 13
Άρθρο 15. Κριτήρια PASS/ FAIL – βαθμολόγηση ................................................................. 14
Άρθρο 16. Ενέργειες ωρίμανσης - Έλεγχος ολοκλήρωσης ................................................... 22
Άρθρο 17. Χρηματοοικονομική αξιολόγηση ........................................................................... 23
Άρθρο 18. Υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης – Απόρριψη πρότασης .................... 24
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Εγκύκλιος για την Ερμηνεία της Έννοιας των Ολοκληρωμένων Σχεδίων
Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) στο Πλαίσιο Εφαρμογής του Χρηματοδοτικού
Εργαλείου JESSICA ............................................................................................................................. 25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Περιεχόμενα Φακέλου Πρότασης...................................................................... 26
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3 | Σ ε λ ί δ α
Άρθρο 1. Εισαγωγή : Πρωτοβουλία JESSICA
1.1. Η πρωτοβουλία JESSICA είναι το Αγγλικό ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας “Joint
European Support for Sustainable Investment in City Areas” (Κοινή Ευρωπαϊκή
υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές, εφεξής JESSICA). Η
πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του
Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Η πρωτοβουλία JESSICA αποτελεί ένα νέο μέσο
αξιοποίησης των υφιστάμενων επιχορηγήσεων των διαρθρωτικών ταμείων για τη
στήριξη έργων αστικής ανάπτυξης.
1.2. Τα Κράτη Μέλη μέσω του JESSICA αποκτούν την ευχέρεια να χρηματοδοτήσουν
έργα, τα οποία εντάσσονται σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την
προαγωγή της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, με τη μορφή επιστρεπτέων
χρηματοδοτήσεων, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων ή/και
δανείων.
1.3. Ο πυρήνας λειτουργίας του JESSICA είναι τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης τα οποία και
πραγματοποιούν τις χρηματοδοτήσεις. Ειδικότερα είναι τα Ταμεία που επενδύουν σε
Συμπράξεις Kημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα και σε άλλα επιλέξιμα έργα, τα οποία
περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια αειφόρου αστικής ανάπτυξης.
1.4. Με το JESSICA επιτυγχάνεται συνεχής ανακύκλωση των πόρων, ευελιξία στον τρόπο
αξιοποίησης τους, αυξημένη μόχλευση μέσω της κινητοποίησης και προσέλκυσης
του ιδιωτικού τομέα καθώς και διάχυσης της τεχνογνωσίας με την αξιοποίηση της
πρακτικής εμπειρίας του τραπεζικού και ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση και
διαχείριση των έργων.
1.5. Ενδεικτικά οι πόροι του JESSICA μπορούν να διοχετεύονται σε έργα στους
ακόλουθους τομείς (σύμφωνα και με τους σχετικούς Άξονες Προτεραιότητας του
Επιχειρησιακού Προγράμματος από το οποίο προέρχονται οι πόροι):
 Αστικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της ύδρευσης και
αποχέτευσης, της διαχείρισης απορριμμάτων, της ενέργειας κ.λπ.
 Προώθηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, για τουρισμό ή άλλες
αειφόρους χρήσεις.
 Επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων,
συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης εγκαταστάσεων και της εξυγίανσης.
 Kημιουργία χώρων γραφείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους τομείς
της πληροφορικής και/ ή της έρευνας και ανάπτυξης.
 Προώθηση της οικονομίας της γνώσης μέσω δημιουργίας ή αναπαλαίωσης
πανεπιστημιακών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών, βιοτεχνολογικών
και άλλων εξειδικευμένων εγκαταστάσεων.
 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 Βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4 | Σ ε λ ί δ α
 Αύξηση της κινητικότητας.
1.6. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της
8ης Kεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης», τα Tαμεία Aστικής Aνάπτυξης επενδύουν σε συμπράξεις
δημοσίου-ιδιωτικού τομέα ή/και σε άλλα έργα που περιλαμβάνονται σε
ολοκληρωμένα σχέδια αειφόρου αστικής ανάπτυξης και πρέπει να πληρούν
σωρευτικά τους ακόλουθους γενικούς όρους και προϋποθέσεις:
 να αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αειφόρου αστικής ανάπτυξης,
ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών ή/ και κοινωνικών ή/
και περιβαλλοντικών ωφελειών,
 να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς των Kιαρθρωτικών
Ταμείων,
 να διαθέτουν αρτιότητα και αξιοπιστία από πλευράς επιχειρηματικού σχεδίου και
ταμειακών ροών καθώς και σχετική επιχειρηματική εμπειρία από πλευράς φορέα
υλοποίησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης,
 να παρουσιάζουν πριν από οποιαδήποτε προεξόφληση, θετικές σωρευτικές
ταμειακές ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες και να δύνανται
να αποπληρώσουν την συνολική χρηματοδότηση που έλαβαν, και η αναμενόμενη
κερδοφορία τους με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο χωρίς τη στήριξη των πόρων
του JESSICA να είναι χαμηλότερη από εκείνη που συνήθως απαιτείται από την
αγορά, με αποτέλεσμα να μην καθίστανται βιώσιμα και ελκυστικά για επένδυση
χωρίς την παρεχόμενη χρηματοδότηση από το JESSICA.
Άρθρο 2. Ορισμοί
Για τις ανάγκες κατανόησης της παρούσας Πρόσκλησης, οι παρακάτω όροι έχουν την
ακόλουθη σημασία:
JESSICA
“Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas”
Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές
περιοχές.
Πρόσκληση
Η παρούσα πρόσκληση για υποβολή φακέλων προτάσεων για
χρηματοδότηση από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Kυτικής
Μακεδονίας.
Ταμείο Χαρτοφυλακίου
(Κεφαλαίου) JESSICA
Με την ΚΥΑ 35996/ΕΥΣ 5362 (ΦΕΚ Β 1388/3.9.2010), των
Υπουργών Οικονομικών – Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 44915/ΕΥΣ 6091
(ΦΕΚ Β 1607/4.10.2010), ιδρύθηκε το Ταμείο Χαρτοφυλακίου
(Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA».
Ταμείο Αστικής eς Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Kυτικής
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5 | Σ ε λ ί δ α
Ανάπτυξης Kυτικής
Μακεδονίας (ΤΑΑKΜ)
Μακεδονίας επελέγη, η ΕΠΕΝKΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑKΟΣ
(ΕπΤΕ). Το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Kυτικής
Μακεδονίας (ΤΑΑKΜ) θα λειτουργήσει ως «αυτοτελής
χρηματοοικονομική μονάδα» εντός της ΕπΤΕ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην από 9/02/2012 Επιχειρησιακή Συμφωνία που
υπογράφηκε μεταξύ της ΕπΤΕ και της ΕΤΕπ.
Χρηματοδότηση από
το ΤΑΑKΜ
Όπως ορίζεται στις ενότητες 10.2 και 10.3 της παρούσας και
αναφέρεται στο συνολικό ποσό, που διαθέτει σήμερα η ΕπΤΕ ως
ΤΑΑKΜ και θα διατεθεί για χρηματοδότηση, κατά τους όρους της
παρούσας, και ανέρχεται περίπου σε 15.000.000 ευρώ. τα οποία
προέρχονται από τον Άξονα Προτεραιότητας 8 του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη».
Συγχρηματοδότηση
Όπως ορίζεται στην ενότητα 10.4 της παρούσας και αναφέρεται στο
ποσό επιπλέον της Χρηματοδότησης από το ΤΑΑKΜ, το οποίο θα
προέλθει από την ΕπΤΕ ή/και άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό
ή/και από τους φορείς υλοποίησης των έργων ή/και από τρίτους
επενδυτές και θα αφορά κατ’ ελάχιστον το 30% του συνολικού
κόστους κάθε επιλέξιμου έργου, ήτοι συνολικά περίπου 6.420.000
ευρώ.
Kυνητικοί Kικαιούχοι Όπως ορίζονται στην ενότητα 8.3 της παρούσας Πρόσκλησης
ΕΤΕπ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που λειτουργεί ως Kιαχειριστής
του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA για την Ελλάδα.
ΕπΤΕ Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος.
Ολοκληρωμένο Σχέδιο
Αειφόρου Αστικής
Ανάπτυξης - ΟΣΑΑΑ
στο πλαίσιο
εφαρμογής του
χρηματοδοτικού
εργαλείου JESSICA
Όπως ορίζεται στην υπ. αριθ. 16646/ΓΓΕΑ 20306/9-4-2012 εγκύκλιο
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η
οποία επισυνάπτεται στην παρούσα στο Παράρτημα 1.
Άρθρο 3. Το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την πρωτοβουλία JESSICA
3.1. Το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τη πρωτοβουλία JESSICA καθορίζεται από το
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα Kιαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για
την περίοδο 2007-2013. Ειδικότερα:
3.1.1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 832/2010 της Επιτροπής για τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων
σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο
Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης.
3.1.2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 284/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6 | Σ ε λ ί δ α
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο
Συνοχής σχετικά με συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική
διαχείριση.
3.1.3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ότι αφορά την
επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την
ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση.
3.1.4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής για τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
3.1.5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.
3.1.6 Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
3.1.7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων
σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο
Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης.
3.1.8 Κοινή Υπουργική Απόφαση 35996/ΕΥΣ 5362 (ΦΕΚ Β 1388/3.9.2010) Σύσταση
Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου
JESSICA».
3.1.9 Κοινή Υπουργική Απόφαση 44915/ΕΥΣ 6091, τροποποίηση της με αριθ.
35996/ΕΥΣ 5362/3−09−2010 (ΦΕΚ 1388/Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης
περί της Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία
«Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως ισχύει.
Άρθρο 4. H Πρωτοβουλία JESSICA στην Ελλάδα
4.1. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (όπως αναφέρθηκε ανωτέρω Άρθρο 3) , τον Ιούλιο
του 2010 υπεγράφη σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής Kημοκρατίας
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη σύσταση Ταμείου
Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας ως διακριτής χρηματοδοτικής μονάδας εντός της
ΕΤΕπ.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7 | Σ ε λ ί δ α
4.2. Με την ΚΥΑ 35996/ΕΥΣ 5362 (ΦΕΚ Β 1388/3.9.2010), των Υπουργών Οικονομικών –
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας όπως αυτή τροποποιήθηκε από την
ΚΥΑ 44915/ΕΥΣ 6091 (ΦΕΚ Β 1607/4.10.2010), ιδρύθηκε το Ταμείο Χαρτοφυλακίου
(Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA». Το εν λόγω Ταμείο
δύναται να επενδύει σε περισσότερα από ένα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ), τα
οποία χρηματοδοτούν έργα που περιλαμβάνονται σε ΟΣΑΑΑ στο πλαίσιο εφαρμογής
του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA, με διάφορες μορφές χρηματοδότησης, όπως
δάνεια, κεφαλαιουχικές συμμετοχές ή συνδυασμό των παραπάνω.
4.3. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ίδρυση του
Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA κατέβαλε προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων το συνολικό ποσό των 258 εκατομμυρίων ευρώ από τα πέντε
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
4.4. Η επιλογή των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θα λειτουργήσουν ως ΤΑΑ στην
Ελλάδα πραγματοποιήθηκε μέσω δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος που διενεργήθηκε από την ΕΤΕπ.
Άρθρο 5. Το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης 1υτικής Μακεδονίας
5.1. eς Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Kυτικής Μακεδονίας επελέγη,
σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία, η ΕπΤΕ. Το ΤΑΑKΜ θα λειτουργήσει ως
«αυτοτελής χρηματοοικονομική μονάδα» εντός της ΕπΤΕ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην από 9/02/2012 Επιχειρησιακή Συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της
ΕπΤΕ και της ΕΤΕπ.
5.2. Η ΕπΤΕ συνεργάζεται παράλληλα με Σύμβουλο Kιαχείρισης, ο οποίος την συνδράμει
στην αξιολόγηση και στη διαδικασία επιλογής των έργων που θα χρηματοδοτηθούν,
καθώς και στην εν γένει διαχείριση του ΤΑΑKΜ. Ο Σύμβουλος Kιαχείρισης είναι η ΙΒG
MANAGEMENT S.A. και τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι:
ΙΒG MANAGEMENT S.A.
Λεωφ. Κηφισίας 10, Μαρούσι, Ταχ. Κωδ:15125
Τηλ.: +210-8173956 & 210-8171953, Fax: 210-8171969
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Αρμόδιοι Επικοινωνίας:
• Σπύρος Παπαδάτος
• Κωνσταντίνος Γκάσιος
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8 | Σ ε λ ί δ α
Άρθρο 6. Ολοκληρωμένα Σχέδια Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης
6.1. Στις 9/04/2012 το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξέδωσε
την υπ. αριθ. 16646/ΓΓΕΑ 20306/9-4-2012 εγκύκλιο με την οποία δίνεται η ερμηνεία
της έννοιας των ΟΣΑΑΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του χρηματοδοτικού εργαλείου
JESSICA, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας πρόσκλησης (Παράρτημα 1).
6.2. Η ανωτέρω εγκύκλιος απευθύνεται στις Ενδιάμεσες Kιαχειριστικές Αρχές (ΕKΑ) των
ΠΕΠ και σε όλες τις βαθμίδες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την
παροχή ερμηνευτικής κατεύθυνσης αναφορικά με το περιεχόμενο των ΟΣΑΑΑ, όπως
αυτά αναφέρονται στον Κανονισμό 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και σχετίζονται με το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA.
6.3. Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο: «……Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αειφόρου Αστικής
Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) δύναται να θεωρηθεί αυτό το οποίο πληροί μία ή περισσότερες
από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Σε περίπτωση που οι αρμόδιοι φορείς έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) βάσει των διαδικασιών της
σχετικής από Μαΐου 2010 εγκυκλίου (περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας),
ως ΟΣΑΑΑ θεωρείται το πλαίσιο αναπτυξιακού σχεδιασμού που προέκυψε βάσει της
περιγραφείσας διαδικασίας,
β. Σε περίπτωση που δεν έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες της σχετικής εγκυκλίου, ως
ΟΣΑΑΑ δύναται να θεωρηθεί οποιοδήποτε εγκεκριμένο πλαίσιο αναπτυξιακού και
χωρικού σχεδιασμού ή προγραμματισμού, από δημόσιο φορέα (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ), Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών
Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π), Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Kημοσίων Ακινήτων
(Ε.Σ.Χ.Α.K.Α), Επιχειρησιακό Σχέδιο Kήμων, Πολεοδομικές Μελέτες κλπ). Τα
εγκεκριμένα αυτά πλαίσια μπορούν να τροποποιούνται με βάση τις ρυθμίσεις του
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού και
σύμφωνα με τις σχετικές κατευθύνσεις υπερκείμενων πλαισίων αναπτυξιακού χωρικού
σχεδιασμού εγκεκριμένων σε μεταγενέστερο από αυτά χρόνο.»
Άρθρο 7. Γενικοί όροι Πρόσκλησης
7.1. Η παρούσα Πρόσκληση αποτελείται από το Άρθρο 1 έως και το Άρθρο 18 και από τα
Παραρτήματα 1 και 2, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Επισημαίνεται
ότι η παρούσα Πρόσκληση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση πρόταση για τη σύναψη
σύμβασης χρηματοδότησης.
7.2. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα και στα Παραρτήματά της έχουν
σκοπό να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να σχηματίσουν άποψη περί της
διαδικασίας, οι οποίοι, όμως οφείλουν να διενεργήσουν με δική τους αποκλειστική
ευθύνη, έρευνα και ανάλυση των πραγματικών και νομικών στοιχείων που αφορούν
στο αντικείμενο της παρούσας.
7.3. Όλοι οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής καθώς και οι
όροι που θα αναρτώνται από το ΤΑΑKΜ στην ιστοσελίδα του (http://jessicaΤΑΜΕΙΟ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
9 | Σ ε λ ί δ α
ditikimacedonia.ibg.gr) προς διευκρίνιση και συμπλήρωση της παρούσας, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 12 είναι υποχρεωτικοί για όσους συμμετέχουν στη
διαδικασία της παρούσας. Η συμμετοχή σε αυτή συνεπάγεται την πλήρη και
ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και των
Παραρτημάτων αυτής.
7.4. Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία της Πρόσκλησης με αποκλειστική
τους ευθύνη και δεν διαθέτουν δικαίωμα αποζημίωσης ή απόδοσης οποιουδήποτε
είδους δαπανών οι οποίες συνδέονται με την εκ μέρους τους συμμετοχή ή την
υποβολή φακέλου πρότασης. Ομοίως, οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης ή απόδοσης οποιουδήποτε είδους δαπανών εάν το ΤΑΑKΜ δεν αποδεχτεί
την Πρότασή τους ή εάν, για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε στάδιο, το
ΤΑΑKΜ αποφασίσει ότι η διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης θα πρέπει να
ανασταλεί, να μεταβληθεί, να μη συνεχιστεί, να ακυρωθεί, να επαναληφθεί ή να
ματαιωθεί.
7.5. Η Πρόσκληση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και από το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο
διέπει την πρωτοβουλία JESSICA (Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί Kιαρθρωτικών Ταμείων,
πλαίσιο λειτουργίας των Αρχών χρηματοδότησης, τήρηση κανόνων διαδρομής
ελέγχου κ.λπ.).
7.6. Οι συμβάσεις χρηματοδότησης θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα.
7.7. Το ΤΑΑKΜ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει, να μεταβάλει, να ακυρώσει, να
επαναλάβει ή να ματαιώσει την παρούσα Πρόσκληση ή και τη σχετική διαδικασία,
χωρίς να γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης ή απόδοσης οποιουδήποτε είδους δαπανών
για τους συμμετέχοντες ή και τρίτους.
7.8. Όλοι οι όροι της παρούσας και της σύμβασης χρηματοδότησης, που ενδεχομένως θα
συναφθεί βάσει της παρούσας, εξαρτώνται από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο
που διέπει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA και τις σχετικές Οδηγίες των
Αρχών χρηματοδότησης. Οποιαδήποτε σχετική αλλαγή ή τροποποίηση, επιφέρει
αυτοδικαίως και την αλλαγή ή τροποποίηση των παραπάνω όρων
7.9. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν την
Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση των έργων όσον αφορά την
προσβασιμότητα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
Άρθρο 8. Επιλεξιμότητα έργων και φορέων
8.1. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA με την παρούσα Πρόσκληση καλούνται από
TAAKΜ όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι σύμφωνα με την ενότητα 8.3 του παρόντος
άρθρου, όπως υποβάλουν προτάσεις χρηματοδότησης έργων σύμφωνα με τους
ακόλουθους όρους. Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά έργα τα οποία:
α. υλοποιούνται σε Kήμους της Περιφέρειας Kυτικής Μακεδονίας,
β. περιλαμβάνονται σε ΟΣΑΑΑ, σύμφωνα με το Άρθρο 6 της παρούσας και
γ. συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Kυτικής Μακεδονίας», ήτοι «στην
ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων και τη λειτουργική τους διασύνδεση με
τις αγροτικές και ορεινές περιοχές, στη βελτίωση της ελκυστικότητας του
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
10 | Σ ε λ ί δ α
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στην αναβάθμιση των τεχνικών και κοινωνικών
υποδομών, δομών και υπηρεσιών, στην αποκατάσταση και προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της χωρικής οργάνωσης, και στην
ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας».
8.2. Επιπλέον, τα έργα πρέπει να παρουσιάζουν προβλέψεις θετικών σωρευτικών
χρηματορροών από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες πριν από
οποιαδήποτε προεξόφληση, ώστε να τεκμηριώνεται η δυνατότητα αποπληρωμής της
συνολικής χρηματοδότησης που θα λάβουν και η αναμενόμενη κερδοφορία τους
χωρίς τη χρηματοδότηση από το ΤΑΑKΜ να είναι χαμηλότερη από εκείνη που
συνήθως απαιτείται από την αγορά, με αποτέλεσμα να μην καθίστανται βιώσιμα και
ελκυστικά για επένδυση χωρίς την παρεχόμενη χρηματοδότηση από το ΤΑΑKΜ.
8.3. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από δημόσιους φορείς (Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις αυτών, Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Kημοσίου
Kικαίου, κλπ) ή/και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Kικαίου ή/και σχήματα σύμπραξης
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με ειδικό σκοπό την υλοποίηση των παραπάνω έργων,
ή/και άλλες μορφής συνεργασίας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι οποίοι
είναι αρμόδιοι ή δικαιούνται να προβούν στην εκτέλεση αυτών υπό την προϋπόθεση
ότι θα αναλάβουν και τη λειτουργία και εκμετάλλευση αυτών για περίοδο τουλάχιστον
ίση με τη διάρκεια της σύμβασης χρηματοδότησης (εφεξής «δυνητικοί
δικαιούχοι»).
Άρθρο 9. Προθεσμίες Εκταμίευσης
Η απορρόφηση (χορήγηση) των σχετικών χρηματοδοτήσεων από το ΤΑΑKΜ πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως τις 30/06/2015.
Άρθρο 10. Μορφή Χρηματοδότησης από το ΤΑΑ1Μ
10.1. Το ΤΑΑKΜ, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις,
πρόκειται:
α) να διαθέσει, κατά περίπτωση, δανειακά κεφάλαια απ’ ευθείας στους δυνητικούς
δικαιούχους (π.χ. ΟΤΑ, δημοτικές επιχειρήσεις και ΝΠKK για την εκτέλεση Kημόσιων
έργων ή σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού, που εκτελούν έργα ΣKΙΤ ή Συμβάσεων
Παραχώρησης ή σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Kικαίου, που προτίθενται να
εκτελέσουν τα έργα) ή/και
β) να συμμετάσχει στο κεφάλαιο των εταιριών, που θα συσταθούν (ακόμα και στην
περίπτωση ΣKΙΤ ή Συμβάσεων Παραχώρησης), με ειδικό σκοπό την εκτέλεση των
έργων.
10.2. Το συνολικό ποσό, που διαθέτει σήμερα το ΤΑΑKΜ και θα διατεθεί για
χρηματοδότηση, κατά τους όρους της παρούσας, ανέρχεται περίπου σε 15.000.000
ευρώ και το ύψος της χρηματοδότησης για κάθε έργο, που θα επιλεγεί, κατ΄ αρχήν
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του παραπάνω ποσού
10.3. Το ΤΑΑKΜ θα προβεί σε χρηματοδότηση με δάνειο ή/και συμμετοχή στο μετοχικό
κεφάλαιο, κατά τα ανωτέρω, κάθε έργου το οποίο θα επιλεγεί, καλύπτοντας
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
11 | Σ ε λ ί δ α
αποκλειστικά επιλέξιμες δαπάνες, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 11 της παρούσας,
με μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης μέχρι 70% του συνολικού κόστους
του έργου.
10.4. Επισημαίνεται ότι επιπλέον του ανωτέρω ποσού στα επιλέξιμα έργα θα υπάρξει και
συγχρηματοδότηση από την ΕπΤΕ ή/και άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή/και από
τους φορείς υλοποίησης των έργων ή/και από τρίτους επενδυτές (εφεξής
Συγχρηματοδότηση) η οποία θα αφορά κατ ελάχιστον το 30% του συνολικού
κόστους του επιλέξιμου έργου. Επίσης διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
 Ποσοστό 10% τουλάχιστον του συνολικού κόστους του έργου θα
καλυφθεί από ίδια συμμετοχή του φορέα υλοποίησης του έργου
ή/και τρίτων επενδυτών ενώ δίνεται και η δυνατότητα για
συμμετοχή σε είδος από τον φορέα υλοποίησης του έργου ή/και από
τρίτους επενδυτές η οποία όμως δε θα μπορεί να ξεπερνά το 10%
του συνολικού κόστους κάθε έργου.(π.χ. ακίνητα, γήπεδα κ.λπ.).
 Ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού κόστους του έργου θα
καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό από την ΕπΤΕ ή/και από άλλο
χρηματοπιστωτικό οργανισμό, με εμπορικούς όρους και βάσει
τραπεζικών κριτηρίων, της πιστοδοτικής πολιτικής που ακολουθεί κάθε
χρηματοπιστωτικός οργανισμός (συμπεριλαμβανομένης και της ΕπΤΕ) και
κατόπιν των απαιτούμενων εγκρίσεων βάσει της λειτουργίας και πρακτικής
του χρηματοπιστωτικού οργανισμού (συμπεριλαμβανομένης και της ΕπΤΕ).
10.5. Ανάλογα με τις περιπτώσεις χρηματοδότησης και τις δυνατότητες του έργου ή/ και
του φορέα, οι απαιτούμενες για τη χορήγηση των χρηματοδοτήσεων (από το ΤΑΑKΜ
ή/και από την ΕπΤΕ ή/και από άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό) εξασφαλίσεις θα
λαμβάνονται είτε επί των εσόδων που παράγει το έργο (έσοδα από χρήστες,
πληρωμές διαθεσιμότητας κ.λπ.), είτε θα παρασχεθούν από τους φορείς υλοποίησης
του έργου (π.χ. παροχή εγγυήσεων, εμπράγματα βάρη επί παγίων περιουσιακών
στοιχείων, κ.λπ.).
10.6. Οι λεπτομερείς όροι, οι προϋποθέσεις και το χρονοδιάγραμμα της χρηματοδότησης
που θα παρασχεθεί από το ΤΑΑKΜ σε κάθε έργο, θα καθοριστούν πριν από την
κατάρτιση σύμβασης χρηματοδότησης με βάση τις χρηματοοικονομικές προβλέψεις
που προετοιμάζονται από το ΤΑΑKΜ για το συγκεκριμένο έργο και αξιολογούνται από
την επενδυτική επιτροπή του ΤΑΑKΜ κατά τη διαδικασία εξέτασης της πρότασης προς
χρηματοδότηση.
10.7. Επισημαίνεται ότι (α) οι όροι χρηματοδότησης από το ΤΑΑKΜ θα είναι ευνοϊκότεροι
των κρατούντων κάθε φορά στην τραπεζική αγορά και (β) το ποσοστό
χρηματοδότησης από το ΤΑΑKΜ, υπό την επιφύλαξη των όρων των ενοτήτων 10.2
και 10.3 ως άνω, θα είναι τέτοιο έτσι ώστε μέσω της χρηματοδότησης και
λαμβανομένων υπόψη των όρων του τραπεζικού δανεισμού για το έργο, η απόδοση
ιδίων κεφαλαίων για το συγκεκριμένο τύπο έργου να καθίσταται εύλογη και
ικανοποιητική υπό τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
12 | Σ ε λ ί δ α
Άρθρο 11. Επιλέξιμες 1απάνες για χρηματοδότηση από το ΤΑΑ1Μ
11.1. Οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση από το ΤΑΑKΜ δαπάνες των έργων της παρούσας
ορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των Kιαρθρωτικών
Ταμείων στο σύνολό τους και συγκεκριμένα σύμφωνα με:
11.1.1 το άρθρο 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, του Συμβουλίου της 11ης
Ιουλίου 2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο
Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999»
11.1.2 το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης
11.1.3 το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1828/2006 της Επιτροπής της 8ης
Kεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής»
11.1.4 τη με αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Kιαχείρισης και τις
με αριθμ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ/2041/7-9-2009 (ΦΕΚ 1957/Β/09-09-2009) και
28020/1212/30-06-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-07-2010) τροποποιήσεις της.
Άρθρο 12. 1ημοσιότητα - 1ιατυπώσεις υποβολής πρότασης
12.1. Το κείμενο της παρούσας αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΤΑΑKΜ (http://jessicaditikimacedonia.
ibg.gr). Στην ίδια ιστοσελίδα θα αναρτώνται από το ΤΑΑKΜ και όλοι
οι όροι προς διευκρίνιση και συμπλήρωση της παρούσας κατά τα οριζόμενα στην
ενότητα 7.3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της Πρόσκλησης
και:
• στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Kιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Kυτικής
Μακεδονίας (ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pepdym.gr/) και
• στην ιστοσελίδα του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA (ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.jessicafund.gr).
12.2. Οι δυνητικοί δικαιούχοι προκειμένου να υποβάλουν πρόταση υποχρεούνται να
χρησιμοποιήσουν τα έγγραφα και τα υποδείγματα του Παραρτήματος 2 άλλως η
πρόταση δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται.
12.3. Η πρόταση κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας
24Β Μαρούσι Τ.Κ. 15125, υπόψη κ. Νικόλαου Σαμούρη, και κατά την κατάθεση η
παραλαβή της λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να παρακολουθούν την πορεία αξιολόγησης της πρότασης που έχουν
υποβάλλει.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
13 | Σ ε λ ί δ α
12.4. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις στην
ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it καθώς και να λαμβάνουν συμπληρωματικές
πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΤΑΑKΜ (http://jessica-ditikimacedonia.ibg.gr). Οι
απαντήσεις επί διευκρινήσεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του TAAKΜ.
12.5. Αρμόδιοι επικοινωνίας με την ΕπΤΕ ως ΤΑΑKΜ ορίζονται:
• Νικόλαος Σαμούρης:
Τηλ: 210 – 8170178 & 210 8170351
Fax: 210-6853546
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
• Μαρία Μπεχλιβάνη
Τηλ: 2310-386307
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Άρθρο 13. Υποβολή προτάσεων - Αίτηση Χρηματοδότησης
13.1. Η πρόταση περιλαμβάνει Αίτηση Χρηματοδότησης προς το ΤΑΑKΜ (συνημμένο
Υπόδειγμα 1) η οποία θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του
δυνητικού δικαιούχου. Κάθε πρόταση θα συνοδεύεται από φάκελο της πρότασης, ο
οποίος θα περιέχει τα δικαιολογητικά και στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Παράρτημα 2 της παρούσας και θα υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή
(μη επανεγγράψιμο cd/ dvd) καθώς και σε έντυπη μορφή σε ένα αντίτυπο.
13.2. Η υποβολή των προτάσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα
της του ΤΑΑKΜ (http://jessica-ditikimacedonia.ibg.gr ) και διαρκεί έως την εξάντληση
των διαθέσιμων πόρων του ΤΑΑKΜ, δηλαδή μέχρι να υπογραφούν συμβάσεις
χρηματοδότησης από το ΤΑΑKΜ ποσού ίσου με τους διαθέσιμους πόρους του ΤΑΑKΜ
όπως ορίζονται στην ενότητα 10.2 της παρούσας και πάντα μέσα στα χρονικά πλαίσια
που ορίζονται στο Άρθρο 9 της παρούσας.
Άρθρο 14. 1ιαδικασία αξιολόγησης προτάσεων
14.1. Οι προτάσεις αξιολογούνται κατά σειρά προτεραιότητας βάσει του χρόνου υποβολής
τους σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο Άρθρο 15 και ακολουθεί η
διαδικασία που αναφέρεται στο Άρθρο 16 και Άρθρο 17 της παρούσας, εφόσον
συντρέχουν οι όροι αυτών. Ειδικότερα:
14.1.1. Στο πρώτο στάδιο οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια PASS/
FAIL της ενότητας 15.1 της παρούσας.
14.1.2. Στο δεύτερο στάδιο οι προτάσεις που πληρούν το σύνολο των κριτηρίων της
προηγούμενης ενότητας 14.1.1 αξιολογούνται και βαθμολογούνται βάσει των
βαθμολογούμενων κριτηρίων της ενότητας 15.2 κατωτέρω.
14.1.3. Στο τρίτο στάδιο ακολουθεί, εφόσον συντρέχουν οι σχετικοί όροι, η
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
14 | Σ ε λ ί δ α
διαδικασία ωρίμανσης των έργων και ο έλεγχος σύμφωνα με το Άρθρο 16.
14.1.4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης περίπτωσης
ακολουθεί η Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση, σύμφωνα με το Άρθρο 17.
14.1.5. Τέλος λαμβάνει χώρα η κατάρτιση της σύμβασης χρηματοδότησης από το
ΤΑΑKΜ, εφόσον συντρέχουν οι σχετικοί όροι και μέχρι της εξαντλήσεως των
διαθεσίμων πόρων του ΤΑΑKΜ όπως ορίζονται στην ενότητα 10.2 της
παρούσας και πάντα μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται στο Άρθρο 9
της παρούσας.
14.2. Οι προτάσεις ελέγχονται και αξιολογούνται αρχικά από εξειδικευμένα στελέχη της του
ΤΑΑKΜ και του Συμβούλου Kιαχείρισης, τα οποία εισηγούνται προς την Επενδυτική
Επιτροπή του ΤΑΑKΜ, την οποία συγκροτεί με απόφασή της η ΕπΤΕ ως ΤΑΑKΜ. Ο
ανωτέρω έλεγχος θα πρέπει να επαληθεύει μεταξύ άλλων την πληρότητα των
στοιχείων της πρότασης, την ορθότητα τους και την λογική τους συνέχεια.
14.3. Η Επενδυτική Επιτροπή του ΤΑΑKΜ αποφασίζει σε κάθε στάδιο αξιολόγησης των
προτάσεων σύμφωνα με την παρούσα. Οι αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής του
ΤΑΑKΜ θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΤΑΑKΜ (http://jessicaditikimacedonia.
ibg.gr ) και θα ενημερώνονται (είτε γραπτώς είτε με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο) οι αρμόδιοι φορείς των προτάσεων.
Άρθρο 15. Κριτήρια PASS/ FAIL – βαθμολόγηση
15.1. Οι προτάσεις πρέπει να πληρούν σωρευτικά όλα τα παρακάτω κριτήρια PASS/ FAIL,
άλλως απορρίπτονται στο πρώτο στάδιο:
 Έχουν ως αντικείμενο την υλοποίηση, λειτουργία και εκμετάλλευση έργων, τα
οποία υλοποιούνται σε Kήμους και αστικά κέντρα της Περιφέρειας Kυτικής
Μακεδονίας, περιλαμβάνονται σε ΟΣΑΑΑ σύμφωνα με το Άρθρο 6 της παρούσας
και συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 8
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Kυτικής Μακεδονίας».
 Υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, όπως ορίζονται ως άνω στην ενότητα
8.3.
 Το επιχειρηματικό σχέδιο του έργου είναι αξιόπιστο και τεκμηριώνει ότι το έργο
παρουσιάζει, πριν από οποιαδήποτε προεξόφληση, θετικές σωρευτικές ταμειακές
ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες, ώστε να δύναται να
αποπληρώσει εντός χρονικής περιόδου μέγιστης διάρκειας 20 ετών από την
υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης με το ΤΑΑKΜ, όλα τα κεφάλαια που
θα επενδυθούν σε αυτό, και η αναμενόμενη κερδοφορία του χωρίς τη
χρηματοδότηση από το ΤΑΑKΜ είναι χαμηλότερη από εκείνη που συνήθως
απαιτείται από την αγορά, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται βιώσιμο και
ελκυστικό για επένδυση χωρίς την παρεχόμενη χρηματοδότηση από το ΤΑΑKΜ.
 Το προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα του έργου θα πρέπει να είναι σύμφωνο με
τα στοιχεία της ενότητας Error! Reference source not found. και 10.4 της
παρούσας.
15.2. Οι προτάσεις που δεν απορρίπτονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, αξιολογούνται και
βαθμολογούνται με βάση οκτώ Ομάδες Κριτηρίων. Η βαθμολογία κάθε Ομάδας
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
15 | Σ ε λ ί δ α
Κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του βαθμού κάθε κριτηρίου
επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Η τελική βαθμολογία της πρότασης
προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του βαθμού κάθε Ομάδας Κριτηρίων επί
τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Η μέγιστη βαθμολογία διαμορφώνεται στο 5.
Εάν μια πρόταση δεν βαθμολογηθεί στο σύνολό της τουλάχιστον με 2,5 ή
βαθμολογηθεί με 0 βαθμούς στα κριτήρια Α1 ή Ε1 απορρίπτεται στο στάδιο αυτό.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κριτήρια ανά Ομάδα καθώς και οι
αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητάς τους.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
16 | Σ ε λ ί δ α
Ομάδα Α: Αξιοπιστία Φορέα και Σχεδίου
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α: 20%
Κριτήρια
Συντελεστής
Βαρύτητας
κριτηρίου
Τρόπος Βαθμολόγησης Κριτηρίων
Α1: Επίπεδο τεκμηρίωσης
Επιχειρηματικού Σχεδίου
(Αξιολογείται το επίπεδο τεκμηρίωσης
και η εφικτότητα των στόχων και των
προβλέψεων εσόδων)
40%
5 βαθμοί 3 βαθμοί 0 βαθμοί
Υψηλός βαθμός εφικτότητας
Ικανοποιητικός βαθμός
εφικτότητας
Έλλειψη εφικτότητας
Α2: Εμπειρία του φορέα
υλοποίησης, λειτουργίας και
εκμετάλλευσης του έργου
(Αξιολογείται η επιχειρηματική εμπειρία
σε ανάλογες δραστηριότητες)
30%
5 βαθμοί 0 βαθμοί
ΝΑΙ ΟΧΙ
Α3: Αριθμός
συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών
έργων που έχουν ολοκληρωθεί κατά
την τελευταία επταετία
30%
*
5 βαθμοί 4 βαθμοί 3 βαθμοί 2 βαθμοί 1 βαθμοί 0 βαθμοί
ΑΕ>10 8< ΑΕ ≤10 6< ΑΕ ≤8 4< ΑΕ ≤6 2≤ ΑΕ ≤4 ΑΕ<2
Α4: Πιστοληπτική ικανότητα
ιδιωτικού φορέα 30%
*
5 βαθμοί 3 βαθμοί 2 βαθμοί 0 βαθμοί
AA ή Α ή ΒΒ Β ή C D ή E F ή G
Α5: Προηγούμενη εμπειρία σε έργα
ΣKΙΤ ή Συμβάσεις Παραχώρησης 30%
*
5 βαθμοί 0 βαθμοί
ΝΑΙ ΟΧΙ
* Τα κριτήρια Α3, Α4 και Α5 είναι εναλλακτικά. Στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος είναι δημόσιος φορέας ισχύει το κριτήριο Α3, στην
περίπτωση έργου ΣKΙΤ ή Σύμβασης Παραχώρησης εάν μεν έχει επιλεγεί ο ιδιωτικός φορέας ισχύει το Α4 και εάν όχι ισχύει το κριτήριο Α5 και
αφορά τον κύριο του έργου. Στη περίπτωση ιδιωτικού έργου ισχύει το κριτήριο Α4.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
17 | Σ ε λ ί δ α
Ομάδα B: Βιωσιμότητα της Επένδυσης
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β: 15%
Κριτήρια1
Συντελεστής
Βαρύτητας
κριτηρίου
Τρόπος Βαθμολόγησης Κριτηρίων
Β1: Περίοδος αποπληρωμής
της αρχικής συνολικής
επένδυσης σε έτη
(Payback)
40%
5 βαθμοί 3 βαθμοί 1 βαθμός 0 βαθμοί
Payback ≤10 10 < Payback ≤15 15 < Payback ≤ 20 Payback>20
Β2: Kείκτης Κάλυψης
Kανειακών Υποχρεώσεων
(DSCR) (μέσος όρος βάσει των
προβλέψεων για όλη τη
διάρκεια του δανεισμού,
χρησιμοποιώντας επιτόκιο
αναφοράς δανεισμού 8%)
60% DSCR≥1,50 1,30≤DSCR<1,50 1,20≤DSCR<1,30 DSCR<1,20
1 Οι ορισμοί των Κριτηρίων Βιωσιμότητας περιλαμβάνονται στο τέλος του Παραρτήματος 2.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
18 | Σ ε λ ί δ α
Ομάδα Γ: υνατότητα Συγχρηματοδότησης
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Γ: 10%
Κριτήρια
Συντελεστής
Βαρύτητας
κριτηρίου
Τρόπος Βαθμολόγησης Κριτηρίων
Γ1: Ποσοστό ίδιας συμμετοχής
(Αξιολογείται η χρήση ίδιων
κεφαλαίων ως ποσοστό του
συνολικού κόστους του έργου)
60%
5 βαθμοί 4 βαθμοί 3 βαθμοί 2 βαθμοί 1 βαθμοί 0 βαθμοί
ΙΣ>30%
25%< ΙΣ
≤30%
20%< ΙΣ
≤25%
15%< ΙΣ
≤20%
10%< ΙΣ
≤15%
ΙΣ=10%
Γ2: Κεφάλαια εκτός JESSICA
και εκτός της περίπτωσης Γ1 επί
του συνόλου της επένδυσης
(KΚ)
(Αξιολογείται η χρήση δανειακών
κεφαλαίων εκτός JESSICA)
40%
5 βαθμοί 4 βαθμοί 3 βαθμοί 2 βαθμοί 1 βαθμοί 0 βαθμοί
KΚ >30% 25%<KΚ≤30% 20%<KΚ≤25% 15%<KΚ≤20% 10%<KΚ≤15% KΚ=10%
Ομάδα : Τεχνική ριμότητα
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας : 15%
Κριτήρια
Συντελεστής
Βαρύτητας
κριτηρίου
Τρόπος Βαθμολόγησης Κριτηρίων
5 βαθμοί 3 βαθμοί 0 βαθμοί
1: Κυριότητα ακινήτου 25% Kιασφαλισμένη Υπό διασφάλιση Μη διασφαλισμένη
2: Περιβαλλοντικές άδειες και
εγκρίσεις
25% Ολοκληρωμένες
Σε εξέλιξη / Υπό έκδοση /
Μερική Ολοκλήρωση
Kεν υπάρχουν
3: Μελέτες εφαρμογής
(αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ)
25% Ολοκληρωμένες
Σε εξέλιξη / Υπό εκπόνηση /
Μερική Ολοκλήρωση
Kεν υπάρχουν
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
19 | Σ ε λ ί δ α
Ομάδα : Τεχνική ριμότητα
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας : 15%
Κριτήρια
Συντελεστής
Βαρύτητας
κριτηρίου
Τρόπος Βαθμολόγησης Κριτηρίων
5 βαθμοί 3 βαθμοί 0 βαθμοί
4: Τεύχη δημοπράτησης 25% Ολοκληρωμένα
Σε εξέλιξη / Υπό εκπόνηση /
Μερική Ολοκλήρωση
Kεν υπάρχουν
Ομάδα Ε: Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Ε: 15%
Κριτήρια
Συντελεστής
Βαρύτητας
κριτηρίου
Τρόπος Βαθμολόγησης Κριτηρίων
5 βαθμοί 3 βαθμοί 1 βαθμός 0 βαθμοί
Ε1: Ημερομηνία εκταμίευσης του
συνόλου των πόρων JESSICA από το
ΤΑΑKΜ προς το έργο
100%
Μέχρι την
31/12/2013
Μεταξύ 1/1/2014 και
31/12/2014
Μεταξύ 1/1/2015 και
30/6/2015
Μετά την
30/6/2015
Ομάδα Στ: Κίνδυνοι Υλοποίησης
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Στ: 5%
Κριτήρια
Συντελεστής
Βαρύτητας
κριτηρίου
Τρόπος Βαθμολόγησης Κριτηρίων
5 βαθμοί 2 βαθμοί 0 βαθμοί
Στ1: Κίνδυνοι που αφορούν την
απόκτηση ακινήτων
20% Μη ορατοί Κίνδυνοι Περιορισμένοι Κίνδυνοι Υψηλοί Κίνδυνοι
Στ2: Κίνδυνοι που αφορούν την
έκδοση αδειών και εγκρίσεων
20% Μη ορατοί Κίνδυνοι Περιορισμένοι Κίνδυνοι Υψηλοί Κίνδυνοι
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
20 | Σ ε λ ί δ α
Ομάδα Στ: Κίνδυνοι Υλοποίησης
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Στ: 5%
Κριτήρια
Συντελεστής
Βαρύτητας
κριτηρίου
Τρόπος Βαθμολόγησης Κριτηρίων
5 βαθμοί 2 βαθμοί 0 βαθμοί
Στ3: Κίνδυνοι μη τήρησης του
χρονοδιαγράμματος του έργου
20% Μη ορατοί Κίνδυνοι Περιορισμένοι Κίνδυνοι Υψηλοί Κίνδυνοι
Στ4: Κίνδυνοι που απορρέουν από
τη μεταβλητότητα των
χρηματοοικονομικών παραδοχών
20% Μη ορατοί Κίνδυνοι Περιορισμένοι Κίνδυνοι Υψηλοί Κίνδυνοι
Στ5: Τεχνολογικοί & Νομικοί
κίνδυνοι / κίνδυνοι αγοράς
20% Μη ορατοί Κίνδυνοι Περιορισμένοι Κίνδυνοι Υψηλοί Κίνδυνοι
Ομάδα Ζ: Κοινωνικά Οφέλη
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Ε: 10%
Κριτήρια
Συντελεστής
Βαρύτητας
κριτηρίου
Τρόπος Βαθμολόγησης Κριτηρίων
Ζ1: Θέσεις εργασίας
κατασκευαστικής περιόδου
(ημερομίσθια)
20%
5 βαθμοί 3 βαθμοί 2 βαθμοί 0 βαθμοί
Η ≥ 3.000 1.800 ≤ Η < 3.000 600 ≤ Η < 1.800 Η < 600
Ζ2: Kημιουργία νέων θέσεων
εργασίας
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας- ΕΜΕ)
40%
5 βαθμοί 4 βαθμοί 3 βαθμοί 2 βαθμοί 1 βαθμός 0 βαθμοί
ΕΜΕ>18
14< ΕΜΕ
≤17
11< ΕΜΕ
≤14
8< ΕΜΕ
≤11
5≤ ΕΜΕ ≤8 ΕΜΕ<5
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
21 | Σ ε λ ί δ α
Ζ3: eφελούμενος ή
εξυπηρετούμενος πληθυσμός
(ποσοστό ωφελούμενου ή
εξυπηρετούμενου πληθυσμού στο
σύνολο του πληθυσμού του Kήμου)
40%
5 βαθμοί 4 βαθμοί 3 βαθμοί 2 βαθμοί 1 βαθμός 0 βαθμοί
eΠ>50%
40%< eΠ
≤50%
30%< eΠ
≤40%
20%<e Π
≤30%
10%< eΠ
≤20%
eΠ ≤10%
Ομάδα Η: Περιβαλλοντικά Οφέλη
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Η: 10%
Κριτήρια
Συντελεστής
Βαρύτητας
κριτηρίου
Τρόπος Βαθμολόγησης Κριτηρίων
Η1: Εξοικονόμηση ενέργειας 30%
5 βαθμοί 0 βαθμοί
ΝΑΙ ΟΧΙ
Η2: Μείωση ατμοσφαιρικής
ρύπανσης
30%
5 βαθμοί 0 βαθμοί
ΝΑΙ ΟΧΙ
Η3: Αισθητική βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος, αναπλάσεις και
αναβαθμίσεις
40%
5 βαθμοί 0 βαθμοί
ΝΑΙ ΟΧΙ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
22 | Σ ε λ ί δ α
15.3. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης το ΤΑΑKΜ μπορεί να ζητήσει πρόσθετες γραπτές
διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων ή/και συμπληρωματικά στοιχεία και να
θέσει το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου θα πρέπει αυτά να προσκομιστούν στο
ΤΑΑKΜ. Το ΤΑΑKΜ αφού λάβει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις και
συμπληρωματικά στοιχεία θα ολοκληρώσει την εν λόγω αξιολόγηση και θα
ενημερώσει τον υποψήφιο για το αποτέλεσμά της εντός δύο μηνών.
15.4. Προτάσεις που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας ή δεν έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με αυτήν ή με το περιεχόμενο του Παραρτήματος 2 ή περιέχουν ελλιπή ή
ανακριβή στοιχεία ή είναι αόριστες απορρίπτονται χωρίς να αξιολογηθούν και
ενημερώνεται ο φορέας.
15.5. Η πρόταση που απορρίπτεται μπορεί να επανυποβληθεί συμπληρωμένη ή
τροποποιημένη, αλλά θεωρείται ως νέα πρόταση.
15.6. Η απόρριψη από τοΤΑΑKΜ πρότασης για χρηματοδότηση δεν παρέχει κατά
οποιονδήποτε τρόπο δικαίωμα αποζημίωσης ή απόδοσης οποιουδήποτε είδους
δαπανών για τον φορέα που υπέβαλε την πρόταση.
15.7. Μετά τη βαθμολόγηση των προτάσεων, για όποιες προτάσεις περάσουν το στάδιο
αυτό κατά τα παραπάνω, ορίζονται ανάλογα με τη φύση του έργου οι ενέργειες που
απαιτούνται για την ωρίμανσή του, οι ενδεχόμενοι εξειδικευμένοι όροι που θα πρέπει
κατά την κρίση του ΤΑΑKΜ να εκπληρωθούν, η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να
ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ωρίμανσης του έργου και να
καλυφθούν οι ανωτέρω εξειδικευμένοι όροι καθώς και τα στοιχεία που θα πρέπει να
υποβληθούν για την χρηματοοικονομική αξιολόγησή του έργου.
15.8. Μέχρι την υποβολή των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, οι φορείς των
έργων υποχρεούνται να υποβάλουν προς το ΤΑΑKΜ ενδιάμεσες μηνιαίες αναφορές
προόδου των διαδικασιών ωρίμανσης των έργων και της προετοιμασίας των
απαραίτητων στοιχείων για την χρηματοοικονομική αξιολόγηση.
15.9. Σε περιπτώσεις έργων που οι φορείς τους αδυνατούν να καλύψουν τις προϋποθέσεις
που έχουν τεθεί ή που απαιτούνται από το ΤΑΑKΜ ή/και να τηρήσουν τις προθεσμίες
που ορίζονται κατά τα παραπάνω ή/και δεν υποβάλουν τις αναφορές προόδου της
προηγούμενης παραγράφου, η πρόταση απορρίπτεται. Ειδικά σε περιπτώσεις
τεκμηριωμένης ανυπαίτιας αδυναμίας του φορέα και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει
δυνατότητα ο φορέας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του κατά τρόπο σύμφωνο με
τους όρους της παρούσας και εντός εύλογων χρονικών ορίων, το ΤΑΑKΜ διατηρεί τη
δυνατότητα να διακόψει προσωρινά την διαδικασία των ανωτέρω ενοτήτων 15.7 και
15.8 του παρόντος άρθρου, την οποία θα επανεκκινήσει εφόσον ο φορέας
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά τα παραπάνω.
Άρθρο 16. Ενέργειες ωρίμανσης - Έλεγχος ολοκλήρωσης
16.1. Κατά τον έλεγχο ολοκλήρωσης των ενεργειών ωρίμανσης οι φορείς των έργων θα
πρέπει να υποβάλουν στο ΤΑΑKΜ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα
προκειμένου να επιβεβαιωθεί, ότι:
 έχουν εκπονηθεί το σύνολο των μελετών εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης
του έργου και έχει εξασφαλιστεί το σύνολο των απαιτούμενων αδειών και
εγκρίσεων, ανάλογα με τη φύση και τα χαρακτηριστικά του ή/ και
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
23 | Σ ε λ ί δ α
 έχει ολοκληρωθεί η επιλογή του ιδιώτη που θα αναλάβει την υλοποίηση,
λειτουργία και εκμετάλλευση του έργου και έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες
άδειες και εγκρίσεις (σε περίπτωση έργων που θα υλοποιηθούν μέσω Συμπράξεων
Kημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ή συμβάσεων παραχώρησης ή άλλης μορφής
συνεργασίας βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου).
16.2. Ο έλεγχος ολοκλήρωσης των ενεργειών ωρίμανσης καθώς και ο έλεγχος κάλυψης των
εξειδικευμένων όρων που ενδέχεται να έχουν τεθεί από το ΤΑΑKΜ βάσει της ενότητας
15.7 πραγματοποιείται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση το χρόνο κατά τον οποίο
οι φορείς υποβάλουν τα δικαιολογητικά και έγγραφα της ενότητας 16.1.
Άρθρο 17. Χρηματοοικονομική αξιολόγηση
17.1. Κατά τη χρηματοοικονομική αξιολόγηση θα εξεταστούν:
i. Η φερεγγυότητα και αξιοπιστία του φορέα. Σε περίπτωση ιδιωτικού φορέα, ο
οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση, λειτουργία και εκμετάλλευση του έργου για
έργα που θα υλοποιηθούν μέσω Συμπράξεων Kημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ή
συμβάσεων παραχώρησης ή άλλης μορφής συνεργασίας βάσει του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου, θα εξετάζεται και η νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής
του. Σε κάθε περίπτωση θα εξετάζεται και η δυνατότητά του φορέα να
συνεισφέρει τα προτεινόμενα στο σχέδιο χρηματοδότησης ιδιωτικά κεφάλαια.
ii. Η βιωσιμότητα του προτεινόμενου αναλυτικού επιχειρηματικού σχεδίου και η
δυνατότητα του έργου να επιστρέψει τους πόρους χρηματοδότησής του. Το
αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο του έργου πρέπει να τεκμηριώνει ότι το έργο
παρουσιάζει πριν από οποιαδήποτε προεξόφληση, θετικές σωρευτικές ταμειακές
ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες, ώστε να μπορεί να
αποπληρώσει την συνολική χρηματοδότηση που θα λάβει και η αναμενόμενη
κερδοφορία του χωρίς τη χρηματοδότηση από το ΤΑΑKΜ είναι χαμηλότερη από
εκείνη που συνήθως απαιτείται από την αγορά, με αποτέλεσμα να μην
καθίσταται αρκούντως βιώσιμο και ελκυστικό για επένδυση χωρίς την
παρεχόμενη χρηματοδότηση από το ΤΑΑKΜ.
17.2. Η χρηματοοικονομική αξιολόγηση και ο καθορισμός των τελικών όρων, των
χρονοδιαγραμμάτων και των προϋποθέσεων χρηματοδότησης από το ΤΑΑKΜ,
πραγματοποιείται από την Επενδυτική Επιτροπή του ΤΑΑKΜ με επενδυτικά και
τραπεζικά κριτήρια, σύμφωνα με την πιστοδοτική πολιτική της ΕπΤΕ και κατόπιν των
απαιτούμενων εγκρίσεων βάσει της λειτουργίας της.
17.3. Η χρηματοοικονομική αξιολόγηση πραγματοποιείται κατά σειρά προτεραιότητας με
βάση το χρόνο κατά τον οποίο οι φορείς υποβάλουν το σύνολο των απαιτούμενων για
τη χρηματοοικονομική αξιολόγηση στοιχείων.
17.4. Επισημαίνεται ότι οι αιτούμενες χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με τις
προβλέψεις για τις κρατικές ενισχύσεις του Άρθρου 107 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη
σύμβασης χρηματοδότησης από το ΤΑΑKΜ είναι η έγκριση του οριζόντιου
καθεστώτος ενίσχυσης JESSICA από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Kιεύθυνση
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
24 | Σ ε λ ί δ α
Ανταγωνισμού), για την οποία έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τις αρμόδιες
Ελληνικές Αρχές.
Άρθρο 18. Υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης – Απόρριψη πρότασης
18.1. Σε περίπτωση θετικής χρηματοοικονομικής αξιολόγησης και ικανοποίησης εντός των
προβλεπόμενων χρονικών ορίων όλων των όρων που θα έχουν προηγουμένως τεθεί
από το ΤΑΑKΜ βάσει της παρούσας Πρόσκλησης, τότε η ΕπΤΕ ως ΤΑΑKΜ προχωρά
στην υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης από το ΤΑΑKΜ με τον φορέα του έργου
άλλως η πρόταση απορρίπτεται.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
25 | Σ ε λ ί δ α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Εγκύκλιος για την Ερμηνεία της Έννοιας των Ολοκληρωμένων
Σχεδίων Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) στο Πλαίσιο
Εφαρμογής του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA
26 | Σ ε λ ί δ α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Περιεχόμενα Φακέλου Πρότασης
Ενότητα Α: Γενικά στοιχεία του φορέα υποβολής της πρότασης και του
προτεινόμενου έργου
Α.1: Βασικά στοιχεία προτεινόμενου έργου
Τίτλος Έργου
Προϋπολογισμός έργου
Συνοπτική περιγραφή
Χωροθέτηση έργου
(συμπεριλαμβανόμενης χαρτογραφικής αποτύπωσης του προτεινόμενου έργου στην
ευρύτερη περιοχή παρέμβασης)
Α.2: Φορέας Υποβολής Πρότασης
Επωνυμία
Νομική Μορφή
ιεύθυνση
Τηλέφωνο
Ηλεκτρονική ιεύθυνση
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Θέση στο Φορέα
Υπεύθυνος Έργου
Θέση στο Φορέα
Α.3: Μέθοδος Υλοποίησης του Έργου (δημόσιο έργο, ιδιωτικό έργο, ΣKΙΤ, σύμβαση
παραχώρησης, άλλο) και σύντομη περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης του
έργου (θεσμικό πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί)
27 | Σ ε λ ί δ α
Α.4: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) στο οποίο
περιλαμβάνεται το προτεινόμενο έργο (αναφορά στο ΟΣΑΑΑ στο οποίο
περιλαμβάνεται το προτεινόμενο έργο, σύμφωνα με το Άρθρο 6 της πρόσκλησης)
Ενότητα Β: Περιγραφή Προτεινόμενου Έργου – Χρονοδιάγραμμα
Β.1: Συνοπτική περιγραφή της περιοχής παρέμβασης
(ταυτότητα και φυσιογνωμία περιοχής, κυριότερα προβλήματα και ελλείψεις)
Β.2: Αναλυτική περιγραφή του έργου
(αναφορά στα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του έργου)
Β.3: Σκοπιμότητα του έργου με βάση τις προτεραιότητες του JESSICA και τους
στόχους του ΑΠ 8 του ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
(ανάγκες που αντιμετωπίζονται, τεκμηρίωση της συμβολής στην επίτευξη των στόχων του
ΑΠ 8 του ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης)
Β.4: Στοιχεία κυριότητας ακινήτων
(αναλυτική αναφορά στον τρόπο εξασφάλισης της απαιτούμενης έκτασης ή του ακινήτου
για την υλοποίηση του έργου)
28 | Σ ε λ ί δ α
Β.5: Φάση / Στάδιο ριμότητας Έργου και Χρονοδιάγραμμα ρίμανσης του
έργου
(προσδιορισμός όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την ωρίμανση του έργου -
απαραίτητες κύριες και βοηθητικές μελέτες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, επιλογή ιδιώτη
εταίρου, περιγραφή της προόδου υλοποίησής τους καθώς και αρχική εκτίμηση του χρόνου
που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε σταδίου της ωρίμανσης του έργου κ.α.)
Β.6: Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου
(Kιάγραμμα GANTT με ανάλυση σε όλες τις επιμέρους απαιτούμενες ενέργειες μέχρι την
ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης οριστικών μελετών,
απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, επιλογής ιδιώτη εταίρου, κατασκευής και οριστικής
παραλαβής του έργου)
29 | Σ ε λ ί δ α
Ενότητα Γ: Επιχειρηματικό Σχέδιο - Ανάλυση Οικονομικού Αντικειμένου
Προτεινόμενου Έργου
Γ.1: Προϋπολογισμός ανά κατηγορία εργασιών
(με ανάλυση του κόστους του συνόλου των δαπανών ωρίμανσης και υλοποίησης του
έργου στο μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης)
Κατηγορία
Εργασιών
Μονάδα
Μέτρησης
Ποσότητα
Τιμή
Μονάδας
Συνολικό
κόστος
(χωρίς ΦΠΑ)
Συνολικό
κόστος
(με ΦΠΑ)
1.Εργασίες
ωρίμανσης
1.1 ……
2. Απόκτηση ή
εισφορά
ακινήτου
2.1……..
3. Εργασίες
Κατασκευής
3.1 …………….
4. Εξοπλισμός
4.1 …………….
5. Επίβλεψη και
διοίκηση έργου
5.1. ………….
Συνολικό κόστος
έργου
Γ.2: Προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα
Πηγές Χρηματοδότησης
% επί του
συνολικού
κόστους
Ποσό σε (€)
Χρηματοδότηση από ΤΑΑ
Ίδια Κεφάλαια
• Μετρητά
• Εισφορά σε είδος
Τραπεζικός δανεισμός
30 | Σ ε λ ί δ α
Άλλη πηγή (συμπληρώνεται από τον
αιτούντα)
Συνολικό κόστος έργου 100%
Γ.3: Τεκμηρίωση της δυνατότητας εξασφάλισης των λοιπών πηγών
χρηματοδότησης εκτός της χρηματοδότησης από το ΤΑΑΜ
Γ.4: Ανάλυση της αγοράς στην οποία θα δραστηριοποιηθεί μέσω της
λειτουργίας του έργου ο φορέας
(δομή και μέγεθος αγοράς, ανάλυση ανταγωνισμού, τιμές αγοράς, τάσεις)
Γ.5: Εμπειρία του φορέα υλοποίησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου
(τεκμηρίωση της επιχειρηματικής εμπειρίας του φορέα υλοποίησης, λειτουργίας και
εκμετάλλευσης του έργου σε ανάλογες δραστηριότητες και σε περίπτωση επιλογής
ιδιωτικού φορέα περιγραφή των ελάχιστων σχετικών απαιτήσεων εμπειρίας που θα
ζητηθούν.
Επίσης,
− σε περίπτωση έργου που θα υλοποιηθεί από δημόσιο φορέα: τεκμηρίωση της
εμπειρίας του φορέα στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων
την τελευταία επταετία
− σε περίπτωση έργου ΣKΙΤ ή Σύμβασης Παραχώρησης: τεκμηρίωση της εμπειρίας
του φορέα στην υλοποίηση έργων ΣKΙΤ ή συμβάσεων παραχώρησης
31 | Σ ε λ ί δ α
Γ.6: Σχέδιο marketing
(ακριβής προσδιορισμός της αγοράς / στόχου και σχεδιασμός ενεργειών για την επίτευξη
των στόχων marketing, σχέδιο για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής, την
ανάπτυξη εξω-επιχειρησιακών συνεργασιών, το σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών
δημοσίων σχέσεων, την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών, σχεδιασμός των ενεργειών
για την ικανοποίηση των αναγκών επικοινωνίας της επιχείρησης με το περιβάλλον της)
Γ.7: Σχέδιο ιοίκησης του Έργου
(αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ο φορέας προτίθεται να διοικήσει τόσο την
κατασκευή όσο και τη λειτουργία και εκμετάλλευση του έργου, ανάπτυξη του
λειτουργικού μοντέλου της επιχείρησης και της οργανωτικής δομής της σε υψηλό επίπεδο,
προβλεπόμενες θέσεις απασχόλησης κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου)
Γ.8: Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
(περιορισμοί και παραδοχές του οικονομικού μοντέλου, προβλέψεις ταμειακών ροών
20ετίας, αποτελέσματα, οικονομικές καταστάσεις, εκτίμηση Καθαρής Παρούσας Αξίας IRR
και περιόδου αποπληρωμής, ανάλυση κινδύνων, βασικά συμπεράσματα
χρηματοοικονομικής ανάλυσης, αναλυτική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας αξιοποίησης
χρηματοδότησης από το JESSICA)
Οι βασικοί πίνακες για την χρηματοοικονομική ανάλυση του έργου περιλαμβάνονται στο
Υπόδειγμα 2.
Συνημμένα έγγραφα και δικαιολογητικά
32 | Σ ε λ ί δ α
Αίτηση χρηματοδότησης έργου από το ΤΑΑ Περιφέρειας Kυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα
με το Υπόδειγμα 1.
Ενότητα Α
Α.1
Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του φορέα για την υποβολή
αίτησης χρηματοδότησης του προτεινόμενου έργου από το ΤΑΑ Περιφέρειας
Kυτικής Μακεδονίας.
Ενότητα Β
Β.1 Τοπογραφικό διάγραμμα σε πρόσφατα ενημερωμένα τοπογραφικά υπόβαθρα
Β.2
Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας εκτέλεσης του έργου στο συγκεκριμένο
χώρο (τίτλοι ιδιοκτησίας, έγγραφα τεκμηρίωσης της προόδου των διαδικασιών
απόκτησης του ακινήτου, συμφωνητικό παραχώρησης, κλπ)
Β.3
Άδειες – εγκρίσεις που έχουν ήδη ληφθεί και τυχόν διοικητικές ενέργειες που
έχουν γίνει και είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου
Β.4
Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ μελέτη του έργου (τουλάχιστον σε επίπεδο
προμελέτης) καθώς και οι απαιτούμενες βοηθητικές μελέτες του έργου με
ανάλυση ανά ομάδα τόσο οικοδομικών όσο και Η/Μ εργασιών και απαιτούμενος
εξοπλισμός
33 | Σ ε λ ί δ α
ΥΠΟΕΙΓΜΑ 1: Αίτηση χρηματοδότησης έργου από το ΤΑΑ Περιφέρειας
υτικής Μακεδονίας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
ΦΟΡΕΑΣ: ………………….
Kιεύθυνση: ……………………………
Ταχ. Κωδ.: …………………
Τηλ.: +30..................
Fax: +30………………
e-mail:……………………
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Προς:
Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Kυτικής Μακεδονίας –
Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδας
Υπ’ όψη: Νικόλαου Σαμούρη
Kιεύθυνση :Λεωφ. Κηφισίας 24Β
Ταχ. Κωδ.: 15125
Τηλ.: 210-8170178 & 210-8170351.
Fax: 210-6853546
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Θέμα: Υποβολή Φακέλου Πρότασης για τη χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο
Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας
Σε συνέχεια της από …/../12 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση
έργων από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Kυτικής Μακεδονίας, σας υποβάλλουμε
το Φάκελο Πρότασης για το έργο «……».
Με την παρούσα δηλώνουμε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της από …../../12
Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας
Kυτικής Μακεδονίας.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
(Kυνητικός Kικαιούχος)
34 | Σ ε λ ί δ α
ΥΠΟΕΙΓΜΑ 2: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρηματικού
Σχεδίου
Σημείωση: Για τη συμπλήρωση των πινάκων του Υποδείγματος 2 θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί κοινό επιτόκιο αναφοράς δανεισμού 8% για όλα τα δάνεια
(συμπεριλαμβανομένου δηλαδή και του δάνειου JESSICA).
Παραδοχές Kαπανών 1ου έτους Λειτουργίας (σταθερές τιμές τρέχοντος
έτους)
Kαπάνες Γενικών Παροχών (KΕΗ ΕΥKΑΠ) (€)
- Ηλεκτρική Ενέργεια (€)
- Πετρέλαιο (€)
- Φυσικό Αέριο (€)
- Τηλεπικοινωνίες (€)
- Kημοτικά Τέλη & Φόροι (€)
- Ύδρευση - Αποχέτευση (€)
Kαπάνες Ασφάλισης (€)
Kαπάνες Συντήρησης (€)
Kαπάνες Γεν. Kιαχείρισης (€)
- Προσωπικό (€)
- Kιοίκηση (€)
- Αναλώσιμα (€)
Απρόβλεπτα (€)
Ετήσιος ρυθμός αύξησης Kαπανών Λειτουργίας (%)
Παραδοχές Εσόδων 1ου έτους Λειτουργίας (σταθερές τιμές τρέχοντος έτους)
Έσοδα από Kραστηριότητα 1 (€)
-Παραδοχές υπολογισμού εσόδων
Έσοδα από Kραστηριότητα 2 (€)
-Παραδοχές υπολογισμού εσόδων
………………………………………………………………………….. (€)
Ετήσιος ρυθμός αύξησης Εσόδων Λειτουργίας (%)
Λοιπές Παραδοχές
Πληθωρισμός (μέσος ετήσιος) (%)
35 | Σ ε λ ί δ α
Ετήσιο ποσοστό αναπροσαρμογής τιμών (Kραστηριοτήτων 1, 2,…) (%)
Ετήσιο ποσοστό αναπροσαρμογής δαπανών (%)
Συντελεστές απόσβεσης κτιριακών εγκαταστάσεων (%)
Συντελεστές απόσβεσης εξοπλισμού (%)
Συντελεστής Φορολογίας Εισοδήματος (%)
Συντελεστής ΦΠΑ (%)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΟΥ (ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ €,000)
Ι. Κόστος κατασκευής ανά ομάδα εργασίας (χωρίς
ΦΠΑ) Σύνολα 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος
- Μελέτες
- Προεργασίες - Υποδομή (εκσκαφές, επιχωματώσεις)
- Κτιριακές εγκαταστάσεις
- Η/Μ Εγκαταστάσεις
- Συνδέσεις με ΟΚe
- Εργασίες περιβάλλοντος χώρου
- Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος
- Απρόβλεπτα
Σύνολο Ι
ΙΙ. Προλειτουργικά Έξοδα κατασκευαστικής
περιόδου (χωρίς ΦΠΑ)
- Γενικά έξοδα Kιοίκησης
- Έξοδα Προσωπικού
- Ασφάλιστρα
- Λοιπά έξοδα
- Απρόβλεπτα
Σύνολο ΙΙ
Συνολικό κόστος κατασκευής Ι+ΙΙ (χωρίς ΦΠΑ)
ΙΙΙ. Χρηματοοικονομικά Έξοδα κατασκευαστικής
περιόδου
- Τόκοι
-Προμήθειες δανείων
- Εγγυητικές Επιστολές
Σύνολο ΙΙΙ
IV. ημιουργία Εσωτερικών Αποθεματικών
Συνολικό κόστος επένδυσης Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+IV (χωρίς
36 | Σ ε λ ί δ α
ΦΠΑ)
V. ΦΠΑ Κατασκευαστικής περιόδου
Συνολικό κόστος επένδυσης Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+IV+V (με
ΦΠΑ)
ΠΗΓΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΝ ΠΕΡΙΟΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (€,000)
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΝ Σύνολα 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος
- Κόστος Κατασκευής
- Προλειτουργικά Έξοδα
- Χρηματοοικονομικά Έξοδα
- Kημιουργία εσωτερικών αποθεματικών
- ΦΠΑ δαπανών
Σύνολο Χρήσεων Κεφαλαίων
ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΝ
Kεσμευτική Επένδυση
- Μετοχικό Κεφάλαιο
- Kευτερεύον Χρέος
Επιχορήγηση
Μακροπρόθεσμος Kανεισμός
- Εμπορικές Τράπεζες
- JESSICA
Βραχυπρόθεσμος Kανεισμός ΦΠΑ
Σύνολο Πηγών Κεφαλαίων
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΝ (σε ,000 €) 1ο έτος 2ο έτος …….. Χο έτος
Κύκλος Εργασιών
Έσοδα από Kραστηριότητα 1
Έσοδα από Kραστηριότητα 2
……………………………………………
Έσοδα από Kραστηριότητα Χ
Σύνολο Κύκλου Εργασιών
Μείον: Κόστος Πωληθέντων
Μικτά Αποτελέσματα
Μείον: Λειτουργικά Έξοδα
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA)
Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι
37 | Σ ε λ ί δ α
Αποτελέσματα προ Αποσβέσεων, Φόρων
Μείον: Αποσβέσεις
Αποτελέσματα προ Φόρων
Μείον: Φόρος εισοδήματος
Καθαρά Αποτελέσματα μετά Φόρων
Kιάθεση Καθαρού Αποτελέσματος
- Τακτικό αποθεματικό
- Μερίσματα
- Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών εις νέον
ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ & ΕΙΚΤΕΣ
Ταμειακές Ροές (€,000)
1ο
έτος
2ο
έτος
3ο
έτος …. n έτος
Έσοδα Λειτουργίας (1)
Έξοδα Λειτουργίας (2)
Αποτέλεσμα Λειτουργίας (ΕBITDA) (3) = (1) -
(2)
Φόροι (4)
Απαιτούμενη επένδυση (5) (ανάλυση σε αρχική
επένδυση, επιπλέον επένδυση, ανάγκες
κεφαλαίου κίνησης κτλ.)
Καθαρή Ταμειακή Ροή Έργου (6) = (3) –
(4) – (5)
Καταβολή Ίδιας Συμμετοχής (7)
Χορήγηση Kανείου JESSICA (8)
Έσοδα Επιχορήγησης (9)
Χορήγηση Τραπεζικού Kανεισμού (10)
Καθαρή Ταμειακή Ροή προ Εξυπηρέτησης
Kανεισμού
(11) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
Έξοδα Kανείου JESSICA (τόκοι+αποπληρωμή
κεφαλαίου) (12)
Έξοδα Τραπ. Kανεισμού (τόκοι+ αποπληρωμή
κεφαλαίου) (13)
Καθαρή Ταμειακή Ροή (14) = (11) - (12) –
(13)
Βασικοί είκτες
1ο
έτος
2ο
έτος
3ο
έτος …. n έτος
Kείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων
(DSCR)
(15) = (3-4) / (12+13)
IRR Έργου (16) = IRR(6)
Περίοδος Ανάκτησης Επένδυσης (Payback
Period) (18)
1. EBITDA: κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
2. DSCR (Debt Service Cover Ratio – Kείκτης Κάλυψης Kανειακών Υποχρεώσεων): είναι ο λόγος
του λειτουργικού Αποτελέσματος (EBITDA) μετά την αφαίρεση των φόρων για ένα έτος, προς
38 | Σ ε λ ί δ α
το ποσό των τόκων και αποπληρωμών του κεφαλαίου των δανείων το έτος αυτό. Υπολογίζεται
για τα έτη από την έναρξη αποπληρωμής των δανείων μέχρι το έτος εξόφλησής τους.
3. IRR (Internal Rate of Return - Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης): είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο
(r) που όταν εφαρμοστεί στον παρακάτω τύπο της Καθαρής Παρούσας Αξίας, καθιστά την ΚΠΑ
ίση με το μηδέν.
4.
όπου ΤΡt : η ταμειακή ροή το έτος t
r: το προεξοφλητικό επιτόκιο
n: το τελευταίο έτος της Σύμβασης του Έργου
5. Payback Period: το έτος κατά το οποίο η σωρευτική Καθαρή Ταμειακή Ροή Έργου (6)
γίνεται ≥ 0
 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 28 guests online