Πρόσκληση 49 : - ΘΠ 75 - Υποδομές Εκπαίδευσης - ΕΛΗΞΕ PDF Print E-mail

 

 

ΑΔΑ: Β4917ΛΨ-52Ψ

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:


ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ

 


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (κωδ. 75):

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠρουπολογισμός : 16.000.000,00 €
Αρχείο Πρόσκλησης(3.38 MΒ).rar

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Κοζάνη  25/04/2012

Κωδ. Πρόσκλησης: 49

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75  «Υποδομές Εκπαίδευσης»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για υποβολή προτάσεων στον Άξονα  Προτεραιότητας 8: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» για τη Θεματική Προτεραιότητα  75  «Υποδομές Εκπαίδευσης» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης οι προτάσεις αφορούν τα έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (www.espa.gr / Έργα Προτεραιότητας 2007-2013).

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, και ειδικότερα στην ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών των αστικών κέντρων και των περιοχών της υπαίθρου, αναφορικά με τους βασικούς κοινωνικούς τομείς.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Κατηγορία Πράξεων : «Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» με Δικαιούχους:  το Δήμο Γρεβενών και το Δήμο Κοζάνης.

Ειδικότερα οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του άξονα αφορούν τα παρακάτω έργα προτεραιότητας:

  • Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα
  • Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας "TECHNOPOLIS"

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 16.000.000,00 €

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης μέχρι 31/12/2013. Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ηλία Μουρατίδη, τηλ. 24610-53948, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στον κ. Ιωάννη Παπαϊωάννου, τηλέφωνο: 24610-53931, e-mail: gianpapa@ mou.gr.

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το Σύστημα Διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr.

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 30 guests online