Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: «Υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος SHARP-SUSTAINABLE HYDRO ASSESSMENT AND GROUNDWATER RECHARGE PROJECTS του πακέτου Εργασίας 3: Εξέταση μεταφοράς καλών πρακτικών (εργαλείων και εφαρμογών) στη Δυτική Μακεδονία» PDF Print E-mail

 

ΑΔΑ: Β49ΤΚΧΨ-616


ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κοζάνη, 14.05.2012
Αρ. Πρωτ.: 737
Ταχ.Δ/νση:    Περιοχή Ζ.Ε.Π.         
501 00 Κοζάνη        
Πληροφορίες:    Κατερίνα Κούτσιανου        
Τηλέφωνο:    24610.53996        
Φαξ:    24610.53991        

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.».


2.    Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».


3.    Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19Α) «Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


4.    Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».


5.    Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07(ΦΕΚ 64Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».


6.    Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.


7.    Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98).


8.    Tην αριθμ. 0873R2 Interreg IVC έγκριση του προγράμματος SHARP.


9.    Την αριθμ.106654/2628/12.11.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη οποία αναθέτει στο Π.Τ.Α. την υλοποίηση του Προγράμματος “SHARP-SUSTAINABLE HYDRO ASSESSMENT AND GROUNDWATER RECHARGE PROJECTS” καθώς και την αριθμ. 23/2010 απόφαση του Δ.Σ του Π.T.A. Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποδέχεται την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος.


10.    Τις ανάγκες του προγράμματος SHARP.


11.    Τον προϋπολογισμό του προγράμματος SHARP.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο «Υλοποίηση δράσεων του  Προγράμματος SHARP-SUSTAINABLE HYDRO ASSESSMENT AND GROUNDWATER RECHARGE PROJECTS του πακέτου Εργασίας 3: Εξέταση μεταφοράς καλών πρακτικών (εργαλείων και εφαρμογών) στη Δυτική Μακεδονία»   με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα  προσφορά,
προϋπολογισμού μέχρι  60.000 € πλέον Φ.Π.Α.

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το διαγωνισμό περιγράφεται και αναλύεται στην προκήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Γιώργος Δακής

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περιοχή Ζ.Ε.Π. 50100 Κοζάνη
Τηλ. : 24610 53985
Φαξ : 24610 53991

 

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο:


«Υλοποίηση δράσεων του  Προγράμματος SHARP-SUSTAINABLE HYDRO ASSESSMENT AND GROUNDWATER RECHARGE PROJECTS του πακέτου Εργασίας 3: Εξέταση μεταφοράς καλών πρακτικών (εργαλείων και εφαρμογών) στη Δυτική Μακεδονία»


Προϋπολογισμός :  60.000 € πλέον Φ.Π.Α.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους

Αναθέτουσα Αρχή : Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας


Κοζάνη,  Μάιος  2012

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Υλοποίηση δράσεων του  Προγράμματος SHARP-SUSTAINABLE HYDRO ASSESSMENT AND GROUNDWATER RECHARGE PROJECTS του πακέτου Εργασίας 3: Εξέταση μεταφοράς καλών πρακτικών (εργαλείων και εφαρμογών) στη Δυτική Μακεδονία»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτικά στοιχεία Έργου:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:    Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

ΑΡ. ΠΡΩΤ./ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:    4 /2012

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:    «Υλοποίηση δράσεων του  Προγράμματος SHARP-SUSTAINABLE HYDRO ASSESSMENT AND GROUNDWATER RECHARGE PROJECTS του πακέτου Εργασίας 3: Εξέταση μεταφοράς καλών πρακτικών (εργαλείων και εφαρμογών) στη Δυτική Μακεδονία»       

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:    SHARP-SUSTAINABLE HYDRO ASSESSMENT AND GROUNDWATER RECHARGE PROJECTS

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ:    Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:    Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:    Σύμβαση Υπηρεσιών. Ταξινόμηση κατά CPV:
71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:    Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε € 60.000,00 πλέον του Φ.Π.Α. 23%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:    ERDF – Εθνική Συμμετοχή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ:    30.11.2012


ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    05.06.2012   και ώρα   14.00   μ.μ.


ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    
06.06.2012    και ώρα   10.00 π.μ.


ΑΡΘΡΟ 1    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Το αντικείμενο αφορά στην υλοποίηση των παρακάτω συνιστωσών και δράσεων που συνθέτουν το συνολικό έργο και ο Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει αναλυτική μεθοδολογία, εργαλεία-μέσα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για κάθε ένα από αυτά. Ειδικότερα, το αντικείμενο που θα κληθεί να υλοποιήσει ο ανάδοχος του έργου αφορά στην υλοποίηση δράσεων του Πακέτου Εργασίας 3 του έργου SHARP όπως αυτές προδιαγράφηκαν και εγκρίθηκαν από τους συμμετέχοντες εταίρους. Σημειώνεται πως σε περίπτωση που προκύψουν επιμέρους διευκρινιστικές οδηγίες από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου επί των παραδοτέων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενσωματώσει τις παραπάνω αλλαγές στα παραδοτέα του.

Πακέτο Εργασίας 3: «Εξέταση μεταφοράς καλών πρακτικών (εργαλείων και εφαρμογών) στη Δυτική Μακεδονία».
Αντικείμενο του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας αποτελεί η προσαρμογή και ανταλλαγή καινοτόμων τεχνολογιών και εμπειριών και η βελτίωση της χάραξης πολιτικής σχετικά με τις πτυχές της διαχείρισης των υπόγειων υδάτων.

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου του αναδόχου  θα περιλαμβάνει  τις παρακάτω δράσεις:

1.    Εξέταση μεταφοράς καλών πρακτικών (εργαλείων και εφαρμογών) με στόχο τη
βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού στη γεωργία με τη χρήση     
πληροφοριακών συστημάτων

i.    Έρευνα και σύγκριση των διαφόρων διαθέσιμων εργαλείων-εφαρμογών σε δύο από τις περιοχές των εταίρων του SHARP  με βάση τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν  και τυχόν άλλες σχετικές καινοτόμες εφαρμογές
ii.    Εξέταση σκοπιμότητας τέτοιου είδους εργαλείων-εφαρμογών για την ορθολογική χρήση νερού στη γεωργία και επιλογή της βέλτιστης πρακτικής για την εξέταση μεταφοράς της στην Δυτική Μακεδονία
Ανάλυση των εργαλείων-εφαρμογών:
    Κύρια χαρακτηριστικά
    Λειτουργία
    Χρήση και διάδοση μέσω ICTs
    Πληροφορίες και αποτελέσματα που παρέχουν
iii.    Προσαρμοστικότητα των εργαλείων-εφαρμογών σε άλλες περιοχές
iv.    Ενημέρωση και διαβούλευση με τους φορείς διαχείρισης υδάτων και ενδιαφερόμενα μέλη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε δύο θεματικές συναντήσεις για τα πιθανά οφέλη και τη διαδικασία μεταφοράς. Οφέλη των ενδιαφερόμενων φορέων (υπηρεσίες, ενώσεις αγροτών, ερευνητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, περιβαλλοντικοί φορείς) από τη χρήση των εργαλείων-εφαρμογών
v.    Ολοκληρωμένη πρόταση υλοποίησης της επιλεγμένης Καλής Πρακτικής σε συγκεκριμένη τοποθεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


Παραδοτέο: Ολοκληρωμένη πρόταση εφαρμογής ΤΠΕ στη γεωργία. Η πρόταση θα πρέπει περιλαμβάνει τα σημεία i με v όπως εμφανίζονται παραπάνω. Το παραδοτέο θα είναι δίγλωσσο (Ελληνικά-Αγγλικά).


2.    Έρευνα χωροθέτησης και προδιαγραφών των σταθμών μέτρησης υδροφορέων σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε χάρτες GIS. Η έρευνα θα περιλαμβάνει:

i.    Καταγραφή των υπαρχουσών σταθμών μέτρησης στάθμης του υδροφόρου   
ορίζοντα καθώς και των σταθμών καταγραφής των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπογείων υδάτων σε επίπεδο Περιφέρειας. Η καταγραφή θα υποδεικνύει το ακριβές στίγμα του σταθμού μέτρησης, το φορέα που έχει εγκαταστήσει και λαμβάνει δεδομένα καθώς και στοιχεία για τις προδιαγραφές αυτών.
ii.    Πρόταση εγκατάστασης των σταθμών ποιοτικής και ποσοτικής μέτρησης των υδροφορέων σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των γεωτρήσεων σε κάθε υδροφορέα, τη δυναμικότητα των γεωτρήσεων αυτών, τα υδρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του υδροφόρου, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του καθώς και τις πιέσεις που αυτός δέχεται.
iii       Προσδιορισμός των προδιαγραφών των συστημάτων που θα εγκατασταθούν με δυνατότητα online παροχής στοιχείων ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών.
iv.    Αναλυτική κοστολόγηση των σταθμών και των συστημάτων μέτρησης.Παραδοτέο: Ολοκληρωμένη έρευνα σε χάρτες GIS χωροθέτησης και εγκατάστασης των σταθμών ποσοτικής και ποιοτικής μέτρησης των υπογείων υδάτων στους κύριους υδροφορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.    

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης  Δυτικής Μακεδονίας για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή των παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ.
Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου του θα υποβάλλει στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και θα κοινοποιεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τα ακόλουθα παραδοτέα:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

ΦΑΣΗ    ΧΡΟΝ/ΜΑ    Π/Υ    ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1
Μ1-Μ6    15.000€    Ολοκληρωμένη πρόταση εφαρμογής ΤΠΕ στη γεωργία. Η πρόταση θα πρέπει περιλαμβάνει τα σημεία i με v.
2    Μ1-Μ6    45.000€    Ολοκληρωμένη έρευνα σε χάρτες GIS χωροθέτησης και εγκατάστασης των σταθμών ποσοτικής και ποιοτικής μέτρησης των υπογείων υδάτων στους κύριους υδροφορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.


ΣΥΝΟΛΟ        60.000 € + Φ.Π.Α.    

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα παραπάνω παραδοτέα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα βάση των προδιαγραφών που τίθενται στην περιγραφή των υπηρεσιών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης στην παράδοση όλων των παραδοτέων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή όπως αυτό καθορίζεται από την αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών και να κάνει όλες τις ενέργειες δράσεων και υποστήριξης που απαιτούνται για την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση του έργου.


ΑΡΘΡΟ 2    ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


Οι κατωτέρω περιεχόμενοι στην παρούσα διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.
1.    Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης εκ μέρους του υποψηφίου και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της παρούσης εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση.
2.    Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν.
3.    Οι υποψήφιοι δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ.
4.    Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας/ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης.
5.    Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
6.    Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός.
7.    Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 του Π.Δ. 118/2007.
8.    Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.
9.    Τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή προσκομίζεται επικυρωμένη μετάφρασή τους στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
10.    Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δε λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3    ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


1.    Οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
2.    Οι διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/12-10-1998) που εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ.
3.    Οι διατάξεις του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με τη φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της του ΠΔ 60/2007.
4.    Οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 ΦΕΚ 19/Α/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
5.    Η 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291Β’/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,  με την οποία αναπροσαρμόσθηκαν τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ1. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α’) για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων (εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών) με απευθείας ανάθεση και με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) που ισχύουν για το Δημόσιο.
6.    Το νομικό πλαίσιο που διέπει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 4     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται
Α)στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (http://sites.diavgeia.gov.gr/ptapdm), Β)στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, (http://pta.pdm.gr),
Γ)στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (http://www.pepdym.gr)    και   
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΡΘΡΟ 5    ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ     ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ


1.    Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή, όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο ωράριο εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής.
2.    Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και η παραλαβή της γίνεται αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυμεταφοράς, στη τελευταία δε περίπτωση κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
3.    Στην δεύτερη περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
4.    Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της.
5.    Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προς διευκόλυνση και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και των συνοδευτικών εγγράφων του διαγωνισμού θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις Α)http://sites.diavgeia.gov.gr/ptapdm,
Β)http://pta.pdm.gr  και
Γ) http://www.pepdym.gr  
Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site) λόγω μη πλήρους προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου.
6.    Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις ή/και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ζητηθούν μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του π.δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15, παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως (επιστολή ή fax) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος.
7.    Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται γραπτά στη διεύθυνση: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π. 50100 Κοζάνη, υπόψη: κ. Κατερίνας Κούτσιανου (τηλ. 24610 53996).

ΑΡΘΡΟ 6    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα και ασκούν υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών και υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων.

ΑΡΘΡΟ 7    ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ


Από το διαγωνισμό αποκλείονται:
1.    Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
•    Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•    Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
•    Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
•    Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
2.    Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις  της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου.
3.    Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
4. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή,
5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.
6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 8    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν στην ελληνική γλώσσα  σε πρωτότυπα τα παρακάτω των 1 & 2 παραγράφων δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επικυρωμένη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα:
1. Γενικά δικαιολογητικά συμμετοχής :  
o    Επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία αυτού που υποβάλλει την προσφορά (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά).
o    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του αναγράψει ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.
o    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία :
i.     Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
ii.     Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους
α. δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007,
β. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις,
γ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της περίπτωσης (3) του εδ. α παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,
δ. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους         και
ε. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις.
iii.     Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.
o    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την οποιαδήποτε απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ή της κρίσης της Επιτροπής.
o    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει εάν ισχύουν ή όχι τυχόν νομικοί περιορισμοί για την λειτουργία της επιχείρησης και εάν του έχει επιβληθεί ή όχι ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
o    Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
o    Ότι έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 130% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου (χωρίς το ΦΠΑ). Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης :
1.    Απλά αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.
2.    Αναφορά του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών.
3.    Αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά στην εκτέλεση έργων συναφών με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης.
o     Αποδεδειγμένη εμπειρία σε  σχεδιασμό, εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου σταθμών συνεχούς (on-line) παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. Η εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση απλών αντιγράφων δημοσιευμένων αποτελεσμάτων και αξιολόγησης μετρήσεων σε επιστημονικά συνέδρια, επιστημονικά περιοδικά κτλ.

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση:
(α) Έλληνες και Αλλοδαποί πολίτες
1.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προεκτεθέντες στο άρθρο 7 παρ.1 με αριθμούς 1 έως και 6 λόγοι αποκλεισμού.
2.    Εφόσον ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπό του υποβάλλει μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης.
(β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
4.    Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου τους ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι προεκτεθέντες στο άρθρο 7 παρ.1 με αριθμούς 1 έως και 6 λόγοι αποκλεισμού μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του. Ειδικά για το λόγο αποκλεισμού, που αναφέρεται στο άρθρο 7 παρ.1 με αριθμό 1, η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αναφέρει ότι ο παραπάνω λόγος δεν συντρέχει προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα για τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., για τους Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για Α.Ε. Προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ότι δεν συντρέχει για το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
5.    Τα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους.
6.    Αν η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπροσώπησης. Αν η κατάθεση και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση του καταθέτοντος ή του παρισταμένου.
(γ) Κοινοπραξίες ή ενώσεις Υποψηφίων
1.    Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόμενα παρακάτω, για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
2.    Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους, με το οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας.
3.    Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι: α) αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και  εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της προμήθειας β) ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας γ) αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτή δ) οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην Ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς ε) δηλώνουν ένα μέλος υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader) στ) θα δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της
4.    Η ένωση ή η κοινοπραξία υποψηφίων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό.
Εάν σε κάποια χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα ή η αδυναμία αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο φάκελο προσφοράς ο οποίος θα συνοδεύεται από επιστολή (εκτός φακέλου), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.

Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα πρέπει να περιέχει, με τις ανάλογες ενδείξεις, τους εξής τρεις ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους:
    Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
    Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
    Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
2. Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς και οι υποφάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

Προσφορά
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,
Διεύθυνση: Περιοχή Ζ.Ε.Π., 50100 Κοζάνη,
Τηλέφωνο: 24610 53996, φαξ: 24610-53991,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Πληροφορίες: κ. Κατερίνα Κούτσιανου
Αρ. Προκήρυξης:  4/2012
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου:  
«Υλοποίηση δράσεων του  Προγράμματος SHARP-SUSTAINABLE HYDRO ASSESSMENT AND GROUNDWATER RECHARGE PROJECTS του πακέτου Εργασίας 3: Εξέταση μεταφοράς καλών πρακτικών (εργαλείων και εφαρμογών) στη Δυτική Μακεδονία»                               
Ημερομηνία Διαγωνισμού:  06.06.2012
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.ΑΡΘΡΟ 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Ο φάκελος  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 8. Δεν απαιτείται υποβολή αντιγράφων των δικαιολογητικών συμμετοχής.


ΑΡΘΡΟ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία εκείνα που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνει:
Α. Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό, ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών :
- επιχειρηματική δομή,
- τομείς δραστηριότητας,
- εγκαταστάσεις και  αξιοποίηση εξοπλισμού,
- αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στελέχους/στελεχών που θα  συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου. Περιγραφή της λειτουργίας της Ομάδας Έργου από την οποία να προκύπτει η οργανωτική της αποτελεσματικότητα.

Β. Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της προτεινόμενης αναλυτικής μεθοδολογίας (με πληρότητα και σαφήνεια) υλοποίησης ανά χρονικό στάδιο του έργου και τις περιλαμβανόμενες σε αυτό δράσεις και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις του έργου, από την οποία να προκύπτει ότι έχει κατανοήσει με πληρότητα και αρτιότητα το αντικείμενο της διακήρυξης.


Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υποβάλλεται εντός του υποφακέλου, σε ένα πρωτότυπο και σε ένα αντίγραφο το οποίο είναι απλές φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων και φέρουν σφραγίδα «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Τα πρωτότυπα φέρουν σφραγίδα «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"

Η προτεινόμενη οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το προεκτιμώμενο τίμημα για το σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου που ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
•    Το συνολικό ποσό (σε ευρώ) χωρίς τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
•    Το ποσόν (σε ευρώ) του αναλογούντος Φ.Π.Α. και
•    Το συνολικό ποσό (σε ευρώ) με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υποβάλλεται εντός του υποφακέλου σε ένα πρωτότυπο και σε ένα αντίγραφο το οποίο είναι απλές φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων και φέρουν σφραγίδα «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Τα πρωτότυπα φέρουν σφραγίδα «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».


ΑΡΘΡΟ 13  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση:

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
Περιοχή Ζ.Ε.Π., 501 00 Κοζάνη

έως την 05.06.2012, ημέρα Τρίτη και Ώρα 14:00 μ.μ.
2. Αποδεκτές γίνονται οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.
3. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί, ταχυδρομικά (συστημένη) και με ταχυμεταφορά. Ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω στην παράγραφο 2.
4. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται καν από την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
5. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η διαδικασία της αποσφράγισης θα λάβει χώρα:
Ημερομηνία: 06.06.2012 & Ώρα:10:00 π.μ.
Τόπος: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π., 501 00 Κοζάνη
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία :
Aνοίγονται οι Ενιαίοι Φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων κατά φύλλο.
Οι φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, σφραγίζονται και φυλάσσονται.
Μετά την αποχώρηση των παρόντων συμμετασχόντων στο διαγωνισμό ή των νομίμων εκπροσώπων τους, η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται για έγκριση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και η σχετική απόφαση κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με βεβαίωση παραλαβής. Με την ίδια απόφαση και έχοντας υπόψη και την προθεσμία υποβολής ένστασης, καθορίζονται ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών.
Η Επιτροπή στην ως άνω ημερομηνία και ώρα προβαίνει στην αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών και στη μονογραφή και σφράγιση όλων των πρωτότυπων στοιχείων των φακέλων κατά φύλλο και συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και η σχετική απόφαση κοινοποιείται στους συμμετέχοντες  στο στάδιο αυτό με βεβαίωση παραλαβής. Με την ίδια απόφαση και έχοντας υπόψη και την προθεσμία υποβολής ένστασης, καθορίζονται ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών.
Η Επιτροπή, στην ως άνω ημερομηνία και ώρα προβαίνει στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών και στη μονογραφή και σφράγιση όλων των πρωτότυπων στοιχείων των φακέλων κατά φύλλο και συντάσσει τον τελικό πίνακα κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται για έγκριση στον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος αποφαίνεται σχετικά. Η απόφαση γνωστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής στους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό και στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση μαζί με έγγραφη ειδοποίηση για κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης.
Σημειώνεται ότι η Αξιολόγηση των Προσφορών γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις συμμετοχής. Σε περίπτωση που μια προσφορά δεν καλύπτει τις ως άνω προϋποθέσεις, οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. Και των εγγράφων που κάθε φορά αποσφραγίζονται. Η εξέταση των εγγράφων θα γίνεται χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτονατιγραφή. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών, ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απόρρητου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Η Επιτροπή θα μπορεί να σταθμίσει ανά περίπτωση αν πρέπει να επικρατήσει η αρχή της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών ή οι αρχές της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και του ελεύθερου ανταγωνισμού.


ΑΡΘΡΟ 14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Έργου. Το Έργο θα ανατεθεί µε βάση την συµφερότερη προσφορά η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.
Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισµα 100.

Α/Α    Κριτήριο    Επιμέρους κριτήριο    Συντελ. Βάρους (%)
1.        Ομάδα 1 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ        25
1.1    Τεχνική ικανότητα    Τα απαιτούμενα του αρθ. 11 παρ. Α της παρούσας διακήρυξης    25
2.        Ομάδα 2 – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ        75
2.1    Μεθοδολογία υλοποίησης ανά στάδιο του έργου    Τα απαιτούμενα του αρθ. 11 παρ. Β της παρούσας διακήρυξης    75
ΣΥΝΟΛΟ         100

Η επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί της βαθμολογίας του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των ομάδων.
Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

( Λ = ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ).

Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
Προφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.
Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.
Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζόμενου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.


ΑΡΘΡΟ 16  ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου  30.11.2012.
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, που περιλαμβάνει και τους χρόνους παράδοσης των επί μέρους παραδοτέων του Έργου, εμφανίζεται στο άρθρο 1.

2. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της (που μεταβάλλουν ή όχι το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου) καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν υπάρχουν κυρώσεις προς τον ανάδοχο.

3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Για το θέμα των παρατάσεων και κυρώσεων έχουν εφαρμογή τα άρθρα 26 & 32 του Π.Δ. 118/2007

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον του Φ.Π.Α., και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και κατόπιν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης, την εκτέλεση της σύμβασης.5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το ποσό της αμοιβής του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα καταβληθεί σε αυτόν σύμφωνα με τις φάσεις ολοκλήρωσης της υλοποίησης του έργου ανά δράση και όπως αναφέρονται στο άρθρο 1.

ΑΡΘΡΟ 17 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ


Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σε αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας της διαδικασίας έως και την κατακυρωτική απόφαση υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.  

ΑΡΘΡΟ 18  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της συμφερότερης προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης  στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.  
Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει  σε σφραγισμένο φάκελο και σε πρωτότυπα όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ.2 του Π.Δ. 118/2007 και φέρουν ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Η ίδια απόφαση, μαζί με τον τόπο  και το χρόνο αποσφράγισης του φακέλου γνωστοποιείται και στους συμμετέχοντες που έχουν περάσει σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας.
Την ώρα και ημερομηνία που ορίστηκε, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον υποβληθέντα φάκελο, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. Στη συνέχεια και μετά την αποχώρηση των παρευρισκομένων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ή των νομίμως εκπροσώπων τους, ελέγχει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν. Σε περίπτωση μη προσήκουσας, ελλιπούς ή εκπρόθεσμης προσκόμισης των εγγράφων και δικαιολογητικών, η Επιτροπή εισηγείται όπως η κατακύρωση γίνει στον υποψήφιο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και στη συνέχεια ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.


Μετά την περαίωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή με πρακτικό της εισηγείται και με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. γίνεται η ανακήρυξη του Αναδόχου και προσκαλείται ο τελευταίος για την υπογραφή της σύμβασης.  

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i)παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το δημοπρατούμενο έργο. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.  

Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται
Α) στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (http://sites.diavgeia.gov.gr/ptapdm), Β) στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, (http://pta.pdm.gr),
Γ) στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (http://www.pepdym.gr)   και  αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιώργος Δακής

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 34 guests online