Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το έργο: «Εξωτερικός Σύμβουλος Υλοποίησης του έργου LocFood – Local food as engine for local business» PDF Print E-mail

 

 

 

ΑΔΑ :  Β492ΚΧΨ-ΝΜ6

 

 

AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κοζάνη, 16.05.2012

Αρ. Πρωτ. : 757

Πληροφορίες : Κατερίνα Κούτσιανου

Τηλέφωνο     : 24610 53996

 

 

Fax               : 24610 53991

 


 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  προσφορά για το έργο:

 

«Εξωτερικός Σύμβουλος Υλοποίησηςτου έργου LocFoodLocal food as engine for local business»


(Αφορά στα component 1 για το τμήμα διαχείρισης του έργου και στα component 2 & 3 για το τμήμα ανάπτυξης του φυσικού αντικειμένου που αφορά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)


Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  Δυτικής Μακεδονίας

ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή και έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
 3. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ της ΕΕ,
 4. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291Β’/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,  με την οποία αναπροσαρμόσθηκαν τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ1. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α’) για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων (εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών) με απευθείας ανάθεση και με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) που ισχύουν για το Δημόσιο,
 5. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης,
 6. Την από 19.12.2011 απόφαση έγκρισης του έργου με  κωδικό 1281R4 του έργου LOCFOOD Local food as engine for local business,
 7. Την αριθμ.29963/1222/10.04.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αναθέτει στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης την υλοποίηση του Προγράμματος LocFood – Local food as engine for local business,
 8. Την αριθμ. 9/2012 απόφαση του Δ.Σ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποδέχεται την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος

 

αναζητεί συνεργασίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τη διαδικασία ανάθεσης πρόχειρου διαγωνισμού.

 

Συγκεκριμένα, η διαδικασία επιλογής και ανάθεσης (πέραν των προβλεπομένων στο Π.Δ. 118/2007) περιλαμβάνει :

1.     (γενική) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

2.     τη δημοσιοποίηση της γενικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με

ανάρτηση :

Α)στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια», (http://sites.diavgeia.gov.gr/ptapdm),

Β)στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, (http://pta.pdm.gr),

Γ)στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας (http://www.pepdym.gr) και

στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

3.    προκαταρκτική αξιολόγηση ενδιαφερομένων και επιλογή τουλάχιστον τριών

(3) υποψηφίων,

4.   η υπόλοιπη διαδικασία περιλαμβάνει ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων από τους προ-επιλεγμένους, και εν συνεχεία διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 118/2007, αξιολόγηση από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή και τελική επιλογή αναδόχου.

 

A. Συγκεκριμένα θα ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

Δημοσίευση γενικής πρόσκλησης

εκδήλωσης ενδιαφέροντος                                                                    21/05/12 - 05/06/12

Προκαταρκτική αξιολόγηση ενδιαφερομένων                                         06/06/12 - 08/06/12

Επιλογή τουλάχιστον τριών (3) και πρόσκληση

υποβολής προτάσεων                                                                                              11/06/12

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι τις 05/06/2012 και ώρα 10.00 π.μ. να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά στη Διεύθυνση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, 3ος Όροφος του κτιρίου της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, υπόψη κας Κούτσιανου Κατερίνας, τηλέφωνο 24610 53996 και e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , (κατά τις ώρες: 8.30 - 14.30 μμ).

 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι το εξής:

Το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση των υπαρχουσών πολιτικών και των περιφερειακών στρατηγικών, τόσο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (εφεξής ΜΜΕ) όσο και για την επιχειρηματικότητα εν γένει στον τομέα των τοπικών τροφίμων. Αυτοί οι τομείς αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις στις περιφέρειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και υπάρχει ανάγκη για διαπεριφερειακή ανταλλαγή εμπειριών στο επίπεδο της εφαρμοζόμενης πολιτικής.

Μία από τις προκλήσεις που αναγνωρίζονται είναι το πώς θα μπορέσει να υπάρξει ενίσχυση της γνώσης για το συγκεκριμένο τομέα. Οι επιχειρηματίες μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη γνώση για τα προϊόντα και την παραγωγική τους διαδικασία, αλλά έχουν μεγάλα κενά και συχνά άγνοια, για το πώς να επιχειρούν, πώς να διαχειρίζονται την ανάπτυξη στις επιχειρήσεις τους, για τις συνεργασίες κάθε είδους, για τη διακίνηση των προϊόντων, για τη λειτουργία της κάθε επί μέρους αγοράς κ.λ.π.

Άλλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η χαμηλή κερδοφορία και η μικρής κλίμακας παραγωγή. Ένα γενικό ζήτημα στις αραιοκατοικημένες και γενικά στις αγροτικές περιοχές είναι η συνεχής πληθυσμιακή μείωση. Οι ΜΜΕ στον τομέα των τοπικών τροφίμων έχουν μεγάλες δυνατότητες να παίξουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και επαγγελματικών ευκαιριών στις περιοχές εκτός αστικών κέντρων.

Μέσα από το πρόγραμμα LOCFOOD οι περιφέρειες θα μπορέσουν να ανταλλάξουν καλές πρακτικές με στόχο να αναπτύξουν περαιτέρω τις πολιτικές τους και να διευκολύνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και εν τέλει την οικονομική ανάπτυξη  των ΜΜΕ.

Στην αρχική φάση του προγράμματος οι περιφέρειες θα προχωρήσουν σε μία εσωτερική χαρτογράφηση των σχετικών με το LOCFOOD προγραμμάτων όπως και των περιφερειακών πολιτικών, για να αποκτήσουν μία γενική άποψη, κατανόηση της παρούσας κατάστασης και εν τέλει να συνθέσουν μια βάση με στοιχεία που θα μπορέσει να αξιοποιηθεί για συγκρίσεις στα πλαίσια του προγράμματος. Η χαρτογράφηση αυτή θα λάβει υπόψη διάφορους οικονομικούς παράγοντες όπως τα διαφορετικά εργαλεία χρηματοδότησης,  η περιφερειακή / κρατική στήριξη & ενίσχυση, όπως και οι διαδικασίες για τη διευκόλυνση έναρξης λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων.

Με βάση τα ευρήματα από τη χαρτογράφηση αυτή θα σχεδιαστεί ένας οδηγός καλών πρακτικών, με στοιχεία και από τη συλλογή παραδειγμάτων των πρακτικών που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις (μελετημένων λεπτομερώς). Τα παραδοτέα αυτά θα παράσχουν σημαντικά εισερχόμενα για τους ασκούντες πολιτικές στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα περιφέρειες, όπως και σε άλλες περιφέρειες που δε συμμετέχουν σε αυτό.

 

Αναλυτικότερα το αντικείμενο, τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του έργου προσδιορίζονται από τα εξής:

Το έργο περιλαμβάνει :

 1. Υπηρεσίες διαχείρισης και συντονισμού,
 2. Υπηρεσίες δημοσιότητας και επικοινωνίας,
 3. Επιστημονικές εργασίες υποστήριξης των εταίρων του έργου στην υλοποίησή του σύμφωνα με την εγκεκριμένη μεθοδολογία

 

Πακέτο Εργασίας 1: Συμμετοχή στις διακρατικές συναντήσεις του έργου και υλοποίηση των

παρακάτω εργασιών για κάθε συνάντηση:

 • προετοιμασία και παρουσίαση των εισηγήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
 • τήρηση σύντομων πρακτικών ιδίως σχετικά με την καταγραφή δραστηριοτήτων και αποφάσεων των συναντήσεων,
 • αναφορά αποτελεσμάτων των συναντήσεων προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

 

Πακέτο Εργασίας 2: Υποστήριξη για το συντονισμό και την πραγματοποίηση συνάντησης έργου που θα διοργανωθεί στην Κοζάνη ή στη Σόφια της Βουλγαρίας (ανάλογα με την απόφαση της Επιτροπής Καθοδήγησης του προγράμματος) με τη υλοποίηση των παρακάτω εργασιών:

 • προετοιμασία προγράμματος συνάντησης,
 • προετοιμασία και παρουσίαση των εισηγήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
 • τήρηση σύντομων πρακτικών ιδίως σχετικά με την καταγραφή δραστηριοτήτων και αποφάσεων της συνάντησης,
 • τεκμηρίωση της υλοποίησης της συνάντησης με τρόπο που να καλύπτει τις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος Interreg IVC καθώς και της Αρχής Πληρωμής στην Ελλάδα,
 • αναφορά αποτελεσμάτων προς το  Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

 

Πακέτο Εργασίας 3: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με το αντικείμενο του έργου στην περιοχή εφαρμογής (Δυτική Μακεδονία) , που περιλαμβάνει:

 • Διερεύνηση  υφιστάμενων βασικών στοιχείων κλάδου τοπικών τροφίμων Δυτικής Μακεδονίας (για ΜΜΕ με 10 έως 250 άτομα εργαζόμενους) με εστίαση σε στοιχεία καινοτομίας,
 • Οργάνωσης διαδικασιών σύστασης και συνεδρίασης σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, μίας άτυπης Ομάδας Καθοδήγησης για το πρόγραμμα LocFood, η οποία θα αποτελείται από εμπλεκόμενους στο αντικείμενο του έργου και από εκπροσώπους εταιριών του κλάδου  τροφίμων. Στόχος είναι η ομάδα να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ρόλου των εμπλεκομένων στις πολιτικές και την υποστήριξη αυτών, τυχόν αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, αλλά και τα υφιστάμενα κενά σε αυτές τις πολιτικές και την υποστήριξη τους.

Πακέτο Εργασίας 4: Έρευνα του χώρου των micro εταιριών του κλάδου τροφίμων (κάτω των 10 εργαζομένων) στην Περιφέρεια, με στόχο τη συγκριτική ανάλυση των επιπέδων της καινοτομίας, τις απόψεις των micro ΜΜΕ για την καινοτομία και τα επίπεδα υποστήριξης της. Η έρευνα θα πρέπει να βοηθήσει στην αναγνώριση τύπων καινοτομίας με έμφαση στον εξαγωγικό προσανατολισμό και την προώθηση της τοπικής οικονομίας του κλάδου .

Μετά την ανάλυση και των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής, θα πρέπει να υλοποιηθούν επαφές με ένα μικρό αριθμό εταιριών τροφίμων, σύμφωνα και με το ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η ενέργεια γίνεται με κύριο και αποκλειστικό στόχο να προκύψει η ανάπτυξη παραδειγμάτων καλών πρακτικών που θα μπορεί να διαδοθούν στις λοιπές περιφέρειες των εταίρων και να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν τις πολιτικές και την υποστήριξη αυτών. Το πακέτο εργασίας περιλαμβάνει την κάλυψη όλων των υποχρεώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τη διαδικασία χαρτογράφησης που προβλέπει η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος.

 

Πακέτο Εργασίας 5: Προετοιμασία και υποστήριξη των τεχνικών εκθέσεων αναφοράς του έργου.

 

Πακέτο Εργασίας 6: Υπηρεσίες υποστήριξης στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου προς τις επιχειρήσεις του κλάδου τοπικών τροφίμων της Περιφέρειας και το ενδιαφερόμενο κοινό για την υλοποίηση του προγράμματος.

 

Η επίσημη γλώσσα του έργου είναι η Αγγλική.

 

Β) Προϋπολογισμός του έργου

Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 59.500 € πλέον ΦΠΑ 23%

 

Γ) Διάρκεια του έργου

Η διάρκεια του έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.12.2014, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης βάσει του προγραμματισμού του επικεφαλής εταίρου του έργου και της πορείας υλοποίησης των παραγόντων που το επηρεάζουν.

 

Δ. Στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη για την προκαταρκτική αξιολόγηση ενδιαφερομένων και επιλογή τουλάχιστον τριών (3) υποψηφίων από την αρμόδια Επιτροπή:

1. Η οργάνωση, γνώση και εμπειρία επί παρόμοιων δράσεων και έργων,

(με την προσκόμιση βιογραφικού – τεύχους παρουσίασης)

2. Διαθεσιμότητα :  Απαιτείται η διαθεσιμότητα εκπόνησης τμημάτων του έργου του επικεφαλής της ομάδας εργασίας στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,   όπως και η διαθεσιμότητα συμμετοχής σε όλες τις διακρατικές συναντήσεις του προγράμματος.

( προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης Ν. 1599/1986)

3. Επιστημονικό προσωπικό – Γνώσεις – Προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ (ή αντίστοιχο ισότιμο  του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ) - Μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς σχετικά με την διοίκηση επιχειρήσεων).

( προσκόμιση απλού αντιγράφου του πτυχίου)

 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

( προσκόμιση απλού αντιγράφου του πτυχίου)

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (κατά προτίμηση με αντικείμενο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον τομέα της ανταγωνιστικότητας)

(να καλύπτεται από το βιογραφικό – τεύχος παρουσίασης/ σημείο Δ.1)

 

Οι ανωτέρω γνώσεις του υποψηφίου θα πρέπει να συνδυάζονται υποχρεωτικά με επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, δυνατότητα χειρισμού διαφορετικών θεμάτων (διαχειριστικών, θεματικών, επικοινωνιακών), τεκμηριωμένη γνώση του περιβάλλοντος του έργου και  άριστη γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των ΜΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης  γνώσεις του κανονιστικού πλαισίου, των διαδικασιών ανάθεσης και υλοποίησης έργων του ΕΣΠΑ και του Interreg, αποτελούν επιθυμητά χαρακτηριστικά.

(να καλύπτονται από το βιογραφικό – τεύχος παρουσίασης/ σημείο Δ.1)

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν (πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στην ενότητα Δ) και μέχρι 05/6/2012 (με ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής), τα εξής :

1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στην  πρόσκληση υποβολής προτάσεων, στην οποία να αναφέρονται όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και οπωσδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας,

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία :

i.     Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης στην οποία υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής

ii.     Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησής τους

α. δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

β. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις,

γ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

δ. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους και

ε. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις.

iii.     Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την οποιαδήποτε απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ή της κρίσης της Επιτροπής

iv.    Να δηλώνεται ότι η συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας εκ μέρους του ως υποψηφίου και δεν δύναται, με την αίτησή του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της παρούσης εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση.

 

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος κατά την προκαταρκτική αξιολόγηση θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο για την πρόοδο της διαδικασίας.

Από την αξιολόγηση θα επιλεγούν τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι για να υποβάλλουν προσφορά οι οποίοι (όπως θα αναφέρεται και σε σχετικό έγγραφο που θα λάβουν) θα αξιολογηθούν :

Α) τεχνικά : ως προς την τεχνική ικανότητα 30%, ως προς την μεθοδολογία υλοποίησης ανά

στάδιο του έργου 70%   και

Β) οικονομικά : θα επιλεγεί ο ανάδοχος με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, θα γίνει με φθίνουσα κλίμακα βάσει του τύπου [80*(Τi/Τmax) + 20*(Kmin/Ki)] και η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07 και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.  Κατά τη διαδικασία της προσφοράς, οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν να παρουσιάσουν την πρότασή τους.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Γιώργος Δακής

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 31 guests online