Πρόσκληση για την εγγραφή σε Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας PDF Print E-mail

 

 

 

ΑΔΑ: Β4ΛΤ7ΛΨ-ΔΑΟ

 

 

Πρόσκληση για την εγγραφή σε Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες

Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων

προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Πρόσκλησης : 20/06/2012

 

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) στον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ/ΠΔΜ).

 

Η ΕΔΑ/ΠΔΜ είναι η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία για τη διαχείριση, εφαρμογή, παρακολούθηση και έλεγχο των Πράξεων του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013 που αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Προς το σκοπό της κάλυψης ενδεχόμενων αναγκών υλοποίησης ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της ΕΔΑ/ΠΔΜ για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι 31/12/2015, η ΕΔΑ/ΠΔΜ δύναται να αναθέσει δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στην κατηγορία ΤΥΕ:

Β3. Υπηρεσίες Συμβούλων

Β3.1 Σύμβουλοι

Ενδεικτικά: Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της ΕΔΑ/ΠΔΜ σε θέματα της αρμοδιότητάς της (όπως αξιολόγηση προτάσεων δυνητικών δικαιούχων, τεχνικές εκθέσεις έργων, κ.α.), οικονομική και λογιστική διαχείριση και παρακολούθηση έργων, νομική υποστήριξη.

 

Οι δαπάνες για τις επιμέρους αναθέσεις και συμβάσεις θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό των έργων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της ΕΔΑ/ΠΔΜ που εντάσσονται στο Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013 και θα καλύπτονται από το ΠΔΕ.

 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την πρόσκληση μπορούν να απευθύνονται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , ΖΕΠ – 50100 Κοζάνη, κ. Παν. Κοκκινίδη, (τηλ.: 24610 53956, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) και κα Σπ. Ξάφη, (τηλ. 26410 53904, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

 

Για την καταχώριση στον Κατάλογο απαιτείται:

-        Η υποβολή Αίτησης Εγγραφής σύμφωνα με το ενδεικτικό σχέδιο του Παραρτήματος Ι

-        Η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ

-        Η υποβολή συμπληρωμένου του συνημμένου στην παρούσα μηχανογραφημένου Δελτίου Καταγραφής που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες καθώς και την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του αιτούντος σύμφωνα με τα στοιχεία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. Το υπόδειγμα δελτίου διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

-        Άλλα στοιχεία

 

Έντυπη υποβολή των ανωτέρω (σε 1 αντίτυπο) γίνεται στη διεύθυνση:

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΖΕΠ Κοζάνης , 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

με την ένδειξη «Κατάλογος Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων»

Αιτήσεις για καταχώριση στον Κατάλογο ή για τροποποιήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 31/12/2015. Η ΕΔΑ/ΠΔΜ μπορεί να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους ενδιαφερόμενους Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (www.pepdym.gr).

Περισσότερες πληροφορίες στο αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης στα Σχετικά αρχεία.

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • Πρόσκληση Εγγραφής στον Κατάλογο
  • ΠΔ 4/2002 «Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείριση των Αντίστοιχων Πόρων»
  • ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 «Καθορισμός των Στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της Διαδικασίας Υποβολής και Έγκρισής τους»
  • Αίτηση Εγγραφής
  • Δελτίο Καταγραφής Φυσικών Προσώπων
  • Δελτίο Καταγραφής Νομικών Προσώπων
  • Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

Αρχεία Πρόσκλησης(2.4 MΒ).rar

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 15 guests online