Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά τα «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» PDF Print E-mail

 

 

Κοζάνη    20/06/2012

Αρ. Πρωτ.:    2167


Ταχ. Δ/νση    :    Ζ.Ε.Π. Κοζάνης         
Ταχ. Κώδικας     :    501 00 Κοζάνη        
Πληροφορίες    :    Γραφείο Προϊσταμένου        
Τηλέφωνο    :    24610-53903        
Fax    :    24610-53969        
E-mail    :     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ/ΠΔΜ) θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προτάσεων στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτοκ. 932/26-03-2012 πρόσκλησης της ΕΔΑ/ΠΔΜ με κωδ. ΑΔ02 που αφορά τα «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», συγχρηματοδοτούμενου από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στις 22 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 πμ, στο γραφείο του Προϊσταμένου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της Επιτροπής μετέχουν τα στελέχη της Μονάδας Α2  ’’Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πράξεων’’’  και της Μονάδας Β ’’Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων’’ της ΕΔΑ/ΠΔΜ που πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011), όπως εξειδικεύεται με την υπ. αριθμ. πρωτοκ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ>18/οικ.21526/04.11.2011  εγκύκλιο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).O Προϊστάμενος της Υπηρεσίας


Χαράλαμπος Η. Κιουρτσίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 20 guests online