Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή Προέδρου και Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτοκ. 2154/20-06-2012 σχετικής πρόσκλησης της ΕΔΑ/ΠΔΜ για την εγγραφή σε Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμ PDF Print E-mail

 

 

 


Κοζάνη    20/06/2012

Αρ. Πρωτ.:    2162


Ταχ. Δ/νση    :    Ζ.Ε.Π. Κοζάνης         
Ταχ. Κώδικας     :    501 00 Κοζάνη        
Πληροφορίες    :    Γραφείο Προϊσταμένου        
Τηλέφωνο    :    24613-50903        
Fax    :    24610-53969        
E-mail    :     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ/ΠΔΜ) θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή Προέδρου και Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτοκ. 2154/20-06-2012 σχετικής πρόσκλησης της ΕΔΑ/ΠΔΜ για την εγγραφή σε Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την υλοποίηση ενεργειών Τ.Υ.Ε. του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013».

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στις 22 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 πμ, στο γραφείο του Προϊσταμένου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της Επιτροπής μετέχουν όλα τα στελέχη της ΕΔΑ/ΠΔΜ που πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011), όπως εξειδικεύεται με την υπ. αριθμ. πρωτοκ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ>18/οικ.21526/04.11.2011  εγκύκλιο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).


O Προϊστάμενος της ΥπηρεσίαςΧαράλαμπος Η. Κιουρτσίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 33 guests online