Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για τα ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PDF Print E-mail

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4177ΛΨ-ΖΥ9


Κοζάνη    26/06/2012


Αρ. Πρωτ.:    2303Ταχ. Δ/νση         :    Ζ.Ε.Π. Κοζάνης             Προς
Ταχ. Κώδικας      :    501 00 Κοζάνη        Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης  
Πληροφορίες      :    Π. Κοκκινίδης         
Τηλέφωνο         :    24613-50956        
Fax                  :    24610-53969        
E-mail               :     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Θέμα    :    Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για τα ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη:

1.    Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2.    Τον Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 18: «Οργάνωση και λειτουργία αναπτυξιακών συμπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
3.    Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
4.    Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει κάθε φορά και τις κατ’ εξουσιοδότηση του εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις και σχετικές εγκυκλίους.
5.     Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει κάθε φορά.
6.    Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.
7.    Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.
8.    Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
9.    Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007GR6UN5001).
10.    Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C/2007/5534/12-11-2007 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
11.    Tην με αριθμό 1.16194/οικ.6.3561 (ΦΕΚ 2667/Β/9-11-2011) Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των 13 Περιφερειών της Χώρας.
12.    Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 9766/ ΕΥΣ 1120/ 29-02-2008 περί «Τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 41542/ Γ΄ ΚΠΣ/ 277 ΚΥΑ/ 08-12-2000 (ΦΕΚ 1501/Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614/ 2007με την οποία συστάθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως ισχύει σήμερα.  
13.    Την με αριθμό 2475/οικ.3-33/10.01.2012 (ΦΕΚ 16/Β/11.01.2012) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»  του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
14.    Την με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
15.    Tην με Ref. Ares (2011) 12 21459 – 16.11.2011 (DG Emp. F.3/JS.ad Ares 2011)
16.    Την με αριθμό 1.5188/οικ.3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20-5-2011) Κ.Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμό οικ. 55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/ Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης».
17.    Την από 29/11/2011 απόφαση (Αρ.19.) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΑΔΑ: 457ΦΛ-ΚΧΑ), με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και επισυνάπτονται στην πρόσκληση.
18.    Την με αριθμό 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013.
19.    Τον Νόμο 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια βίου Μάθησης» (ΦΕΚ 163/Α/21.09.2010), όπως ισχύει κάθε φορά.
20.    Την με αριθμό 3653/ΕΥΘΥ 114 (ΦΕΚ 312/Β/14-02-2012) Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξής Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που ορίζει τις «Ρυθμίσεις εφαρμογής της κατ’ αποκοπή δήλωσης εμμέσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από του ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006.»
21.    Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του  ΕΣΠΑ.
22.    Την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.
23.    Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών
24.     Τη με αριθμ. πρωτ. 932/26-03-2012 πρόσκλησης της ΕΔΑ/ΠΔΜ με κωδ. ΑΔ02 που αφορά τα «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», συγχρηματοδοτούμενα από το  ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο),  
25.    Το με αριθμ. πρωτοκ. 1473/10-05-2012 έγγραφο της ΕΔΑ/ΠΔΜ για ορισμό εκπροσώπου στην Επιτροπή Αξιολόγησης των ΤΟΠΣΑ,
26.    Το με αριθμ. πρωτοκ. 2.11802/3.1089/23-05-2012 έγγραφο της ΕΥΣΠΔ ΕΚΤ του Υπ Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για ορισμό εκπροσώπου στην Επιτροπή Αξιολόγησης των ΤΟΠΣΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
27.    Την με αριθμ. πρωτ. 2167/20-06-2012 ανακοίνωση της ΕΔΑ/ΠΔΜ για την κλήρωση επιλογής μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης και
28.    Το υπ. αριθμ. πρωτοκ. 2245/22-06-2012 Πρακτικό Κλήρωσης της ΕΔΑ/ΠΔΜ για την επιλογή μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης
αποφασίζουμε
τη συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Προτάσεων στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτοκ. 932/26-03-2012 πρόσκλησης της ΕΔΑ/ΠΔΜ με κωδ. ΑΔ02 που αφορά τα «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», συγχρηματοδοτούμενου από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα στελέχη:
1.    Τον  Καραντίνο Χρήστο του Γεωργίου,  προϊστάμενο της Μονάδας Β της ΕΔΑ/ΠΔΜ  ως Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης με Αναπληρωτή τον Κιουρτσίδη Χαράλαμπο του Ηλία, προϊστάμενο  της  ΕΔΑ/ΠΔΜ,
2.    την Μ. Κομνηνού προϊσταμένη της ΕΥ «Δομή Συστημικών Παρεμβάσεων ΕΠΑΝΑΔ» με αναπληρώτρια τη Δ. Κουτσομύτη, προϊσταμένη της Μον. Δ’ του ΕΠΑΝΑΔ και
3.    τη Πέκου Μαρία του Γεωργίου,  στέλεχος Μον. Α2 της ΕΔΑ/ΠΔΜ ως Μέλος, με Αναπληρώτρια την  Ξάφη Σπυριδούλα του Δημητρίου,  στέλεχος της Μον. Δ  της ΕΔΑ/ΠΔΜ.
Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση των προτάσεων στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτοκ. 932/26-03-2012 πρόσκλησης της ΕΔΑ/ΠΔΜ με κωδ. ΑΔ02 που αφορά τα «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», συγχρηματοδοτούμενα από το  ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους που περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση (σχετ. 24).
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Καταχώρησης Αποφάσεων και Διοικητικών Πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής ΜακεδονίαςΓεώργιος Δακής


Εσωτερική Διανομή
1.    Προϊστάμενος ΕΔΑ/ΠΔΜ  
2.    Προϊστάμενοι Μονάδων Α1, Α2, Β, Γ, Δ  
3.    Φάκελος Έργου
4.    Χρονολογικό Αρχείο


 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 37 guests online