Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την εγγραφή στον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων PDF Print E-mail

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4177ΛΨ-0Κ0


Κοζάνη    26/06/2012

Αρ. Πρωτ.:    2304

 Ταχ. Δ/νση           :    Ζ.Ε.Π. Κοζάνης                                          Προς
Ταχ. Κώδικας        :    501 00 Κοζάνη                          Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης  
Πληροφορίες        :    Π. Κοκκινίδης         
Τηλέφωνο            :    24613-50956        
Fax                     :    24610-53969        
E-mail                  :     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 


Θέμα    :    Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την εγγραφή στον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη:

1.    Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 1ο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005),
2.    Το ΠΔ 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27-06-2011) «περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,
3.    Το ΠΔ 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/11-11-2011) για το διορισμό Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,  
4.    Την ΚΥΑ 4014/ΔΙΟΕ 120 (ΦΕΚ 134/Β/09-02-2011) περί της Σύστασης Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ),
5.    Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.07.2010),
6.    Το ΠΔ 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239Α' / 27-12-2010),
7.    Την ΚΥΑ 26822/ΕΥΘΥ 1375/17-06-2011 που τροποποιεί την ΚΥΑ 9766/ ΕΥΣ 1120/ 29-02-2008 που αφορά την «Τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 41542/ Γ΄ ΚΠΣ/ 277 ΚΥΑ/ 08-12-2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ Σύστασης Ειδ. Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007 με την οποία συστάθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, όπως ισχύει σήμερα.
8.    Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010),
9.    Την ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε με την Αρ. Πρωτοκ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07-09-2009 (ΦΕΚ 1957/Β/09-09-2009) και την Αρ. Πρωτοκ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-06-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-07-2010).
10.    Την με Αριθμ. 7725/23-03-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής,
11.    Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5337/ 26-10-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», με αριθμό αναφοράς CCI 2007 GR 16 1 PO 008,  
12.    Την με Αρ. Πρωτοκ. 40839/ΕΥΣ4684/20-09-2011 Απόφαση της ΕΥΣΕΕΠ/Εθνική Αρχή Συντονισμού/Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ του ΥΠΑΑΝ περί Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» στην Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».  
13.    Το με Αρ. Πρωτοκ. 31578/ΕΥΘΥ 1414/20-07-2010 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής μέτρων για την επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής».
14.    Το με Αρ. Πρωτοκ. 32312/ΕΥΘΥ 1652/21-07-2011 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Οδηγίες για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013».
15.    Το με Αρ. Πρωτοκ. 53322/ΕΥΘΥ 2347/08-12-2011 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Οδηγίες για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013».
16.    Το Προεδρικό Διάταγμα 4/2002, (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002), που αφορά στην εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων,
17.    Την υπ’ αριθ. 2006/C179/02 ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων,  
18.    Την με Αρ. Πρωτοκ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον καθορισμό των στοιχείων των προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους»,  
19.    Την με Αρ. Πρωτοκ. 15470/ΕΥΣΣΑΑΠ 697/07-04-2011 Απόφαση έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» για το έτος 2011,   
20.    Την με Αρ. Πρωτοκ. 18788/ΕΥΣΣΑΑΠ 848/02-05-2011 Απόφαση έγκρισης της 1ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013», για το έτος 2011,
21.    Την με Αρ. Πρωτοκ. 33929/ΕΥΣΣΑΑΠ 1523/01-08-2011 Απόφαση έγκρισης της 2ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013», για το έτος 2011,
22.    Την με Αρ. Πρωτοκ. 48353/ΕΥΣΣΑΑΠ 2375/10-11-2011 Απόφαση έγκρισης της 3ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013», για το έτος 2011,
23.    Την με Αρ. Πρωτοκ. 56155/ΕΥΣΣΑΑΠ 3039/20-12-2011 Απόφαση έγκρισης της 4ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013, για το έτος 2011,
24.    Την με Αρ. Πρωτοκ. 57001/ΕΥΣΣΑΑΠ 31006/23-12-2011 Απόφαση έγκρισης της 5ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013», για το έτος 2011,
25.    Την με Αρ. Πρωτοκ. 16612/ΕΥΣΣΑΑΠ 881/09-04-2012 Απόφαση έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013», για το έτος 2012,
26.    Την ανάγκη να δημιουργηθεί εκ μέρους της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Κατάλογος Παρεχόντων Υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του άρθρου 11 του ΠΔ 4/2002,
27.    Τη με αριθμ. πρωτ. 2154/20-06-2012 πρόσκληση της ΕΔΑ/ΠΔΜ για την εγγραφή σε Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  
28.    Την με αριθμ. πρωτ. 2162/20-06-2012 ανακοίνωση της ΕΔΑ/ΠΔΜ για την κλήρωση επιλογής του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και
29.    Το υπ. αριθμ. πρωτοκ. 2205/22-06-2012 Πρακτικό Κλήρωσης της ΕΔΑ/ΠΔΜ για την επιλογή του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης
αποφασίζουμε
τη συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων για την εγγραφή στον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα στελέχη:
1.     Κιουρτσίδη Χαράλαμπο του Ηλία, προϊστάμενο της ΕΔΑ/ΠΔΜ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης με Αναπληρώτρια την Πέκου Μαρία του Γεωργίου στέλεχος της Μονάδας Α2 της ΕΔΑ/ΠΔΜ,
2.    Ταραλίδου Δήμητρα του Χρήστου στέλεχος Μον. Β της ΕΔΑ/ΠΔΜ, ως Μέλος, με Αναπληρωτή τον Πογαρίδη Γεώργιο του Ευσταθίου, στέλεχος της Μον. Β της ΕΔΑ/ΠΔΜ και
3.    Παπαδόπουλο Ιωάννη του Αλεξάνδρου, προϊστάμενο Μον. Γ της ΕΔΑ/ΠΔΜ, ως Μέλος, με Αναπληρωτή τον  Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, στέλεχος της Μον. Α2 της ΕΔΑ/ΠΔΜ.
Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση και η ένταξη των ενδιαφερομένων για εγγραφή στον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για ενέργειες της Τ.Υ.Ε. του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013 σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους που περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση (σχετ. 27).
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Καταχώρησης Αποφάσεων και Διοικητικών Πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Γεώργιος Δακής

Εσωτερική Διανομή
1.    Προϊστάμενος ΕΔΑ/ΠΔΜ  
2.    Προϊστάμενοι Μονάδων Α1, Α2, Β, Γ, Δ  
3.    Φάκελος Έργου
4.    Χρονολογικό Αρχείο


 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 30 guests online