Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΕΔΑ/ΠΔΜ PDF Print E-mail

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4177ΛΨ-ΩΓ5

Κοζάνη    26/06/2012

Αρ. Πρωτ.:    2305

 


Ταχ. Δ/νση          :    Ζ.Ε.Π. Κοζάνης                                                  Προς
Ταχ. Κώδικας        :    501 00 Κοζάνη                  - Υ.Δ.Ε. Δημοκρατίας 27 -Διοικητήριο -, 501 00 Κοζάνη

Πληροφορίες        :    Παν. Γ. Κοκκινίδης

Τηλέφωνο            :    24613-50956                                     - Μέλη Επιτροπής Παραλαβής
Fax                      :    24610-53969        

E-mail                   :     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 

 

 

Θέμα    :    Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΕΔΑ/ΠΔΜ
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη:

1.    Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.07.2010),
2.    Το ΠΔ 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239Α' / 27-12-2010),
3.    Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010),
4.    Την ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε με την Αρ. Πρωτοκ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07-09-2009 (ΦΕΚ 1957/Β/09-09-2009) και την Αρ. Πρωτοκ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-06-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-07-2010),
5.    Την με Αριθμ. 7725/23-03-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής,
6.    Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5337/ 26-10-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», με αριθμό αναφοράς CCI 2007 GR 16 1 PO 008,  
7.    Την με Αρ. Πρωτοκ. 40839/ΕΥΣ4684/20-09-2011 Απόφαση της ΕΥΣΕΕΠ/Εθνική Αρχή Συντονισμού/Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ του ΥΠΑΑΝ περί Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» στην Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,  
8.    Το με Αρ. Πρωτοκ. 31578/ΕΥΘΥ 1414/20-07-2010 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής μέτρων για την επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής»,
9.    Το με Αρ. Πρωτοκ. 32312/ΕΥΘΥ 1652/21-07-2011 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Οδηγίες για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013»,
10.    Το με Αρ. Πρωτοκ. 53322/ΕΥΘΥ 2347/08-12-2011 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Οδηγίες για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013»,
11.    Την υπ΄αριθ. Ε(2007)5337/26-10-2007 απόφαση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), για την έγκριση του Π.Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013, με αριθμό αναφοράς CCI 2007 GR 16 1 PO 008,
12.    Την με αριθ. πρωτ. 9766/ΕΥΣ 1120/29-02-2008 (ΦΕΚ 473/Β΄/18-03-2008) ΚΥΑ για την σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η οποία μετονομάζεται σε «Ενδιάμεση Διαχειριστική Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
13.    Το Προεδρικό Διάταγμα 4/2002, (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002), που αφορά στην εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων,
14.    Τον οδηγό διαδικασιών και επιλέξιμων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης Κ.Π.Σ. 2000– 2006 και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
15.    Την Εγκύκλιο Εξειδίκευσης της εφαρμογής του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» με αρ.πρωτ. 60630/ΕΥΣ 5671/16.09.2003,
16.    Την με αριθ. πρωτ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,
17.    Την Ερμηνευτική Εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 9382/ΕΥΣΣΑΑΠ 387/02-03-2011  για την εφαρμογή της Υ.Α. με αρ. πρωτ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους»,
18.    Την με Αρ. Πρωτοκ. 16612/ΕΥΣΣΑΑΠ 881/09-04-2012 Απόφαση έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013», για το έτος 2012,
19.    Τις διατάξεις του ν.2362/1995 ‘’Περί Δημοσίου Λογιστικού, κ.λπ.’’,
20.    Την με αριθμ. πρωτ. 2233/22-06-2012 ανακοίνωση της ΕΔΑ/ΠΔΜ για την κλήρωση επιλογής του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης
21.    Το υπ. αριθμ. πρωτοκ. 2285/26-06-2012 Πρακτικό Κλήρωσης της ΕΔΑ/ΠΔΜ για την επιλογή του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και
22.    Τις ανάγκες προμήθειας υλικών και λήψη υπηρεσιών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.αποφασίζουμετη συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής με τους αναπληρωματικούς, αποτελούμενη από τα ακόλουθα στελέχη:

Φιλιππόπουλο Ανδρέα του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με βαθμό Ε΄., στέλεχος της Μονάδας Δ’ ,ως Πρόεδρο της Επιτροπής με Αναπληρώτρια την Πέκου Μαρία, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Ε΄, στέλεχος της Μονάδας Α2 της ΕΔΑ/ΠΔΜ,

Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στέλεχος της Μον. Α2 της ΕΔΑ/ΠΔΜ, ως Μέλος, με Αναπληρώτρια την Ταραλίδου Δήμητρα του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Δ΄, στέλεχος της Μον. Β της ΕΔΑ/ΠΔΜ και

Κούτλου Λουΐζα του Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Ε΄, στέλεχος της Μον. Δ της ΕΔΑ/ΠΔΜ, ως Μέλος με Αναπληρωτή τον  Μαχαιρίδη Κλήμη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στέλεχος της Μον. Γ της ΕΔΑ/ΠΔΜ.  

Έργο της Επιτροπής θα είναι η οριστική παραλαβή υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των υλικών και υπηρεσιών και η σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής είναι ένα (1) έτος .

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την υπογραφή της.


Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Καταχώρησης Αποφάσεων και Διοικητικών Πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Γεώργιος Δακής

Εσωτερική Διανομή
1.    Προϊστάμενος ΕΔΑ/ΠΔΜ  
2.    Προϊστάμενοι Μονάδων Α1, Α2, Β, Γ, Δ  
3.    Χρονολογικό Αρχείο

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 23 guests online