Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου στα πλαίσια του έργου ERCIP» PDF Print E-mail

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.)
.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: Β4ΓΟΚΧΨ-472


Κοζάνη, 02 Αυγούστου 2012
Αρ. Πρωτ.:1240
Ταχ.Δ/νση: Περιοχή Ζ.Ε.Π.
501 00 Κοζάνη
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 24610.53989
Φαξ: 24610.53991

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και
άλλες διατάξεις «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.».
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19Α) «Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα &Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07(ΦΕΚ 64Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».
6. Την υπ΄αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98).
8. Tην από 19/12/2011 του Interreg IVC έγκριση του προγράμματος με κωδικό 1011R4 ERCIP.
9. Την υπ΄αριθμ. 28246/1147/04-04-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με τη οποία αναθέτει στο Π.Τ.Α. την υλοποίηση του Προγράμματος
“ERCIP (European River Corridor Improvement Plans)” καθώς και την υπ΄αριθμ. 9/2012 απόφαση του Δ.Σ του Π.T.A. Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποδέχεται
την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος.
10. Τις ανάγκες του προγράμματος ERCIP.
11. Τον προϋπολογισμό του προγράμματος ERCIP.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Επαναπροκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο «Επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου στα πλαίσια του έργου ERCIP» με κριτήριο
την πλέον συμφέρουσα προσφορά, προϋπολογισμού 71.600,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το διαγωνισμό περιγράφεται και
αναλύεται στη διακήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Γεώργιος Κ. Δακής

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περιοχή Ζ.Ε.Π. 50100 Κοζάνη
Τηλ. : 24610 53985
Φαξ : 24610 53991


Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο:


«Επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου στα πλαίσια του έργου ERCIP»


Προϋπολογισμός : 71.600,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους

Αναθέτουσα Αρχή : Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας


Κοζάνη, Αύγουστος 2012

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


«Επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου στα πλαίσια του
έργου ERCIP»


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτικά στοιχεία Έργου:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

ΑΡ. ΠΡΩΤ./ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1240/02-08-2012


ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:


«Επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού  Συμβούλου στα πλαίσια του έργου ERCIP»


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ERCIP (European River Corridor Improvement Plans – Ευρωπαϊκά Σχέδια Βελτίωσης Υδάτινων Διαδρομών)

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ταξινόμηση κατά CPV: 72 22 40 00 – 1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε €
71.600,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: ERDF – Εθνική Συμμετοχή


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 30.11.2014

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/08/2012 και ώρα 13:00


ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00, Κοζάνη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22/08/2012 και ώρα 11:00


ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η «Επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου στα πλαίσια του έργου ERCIP», όπως ακριβώς περιγράφονται
ακολούθως:


Πακέτο Εργασίας 1: Συμμετοχή σε όλες (από 6 έως 9) τις συναντήσεις του έργου και διενέργεια των παρακάτω εργασιών για κάθε συνάντηση:
προετοιμασία και διενέργεια παρουσιάσεων, τήρηση σύντομων πρακτικών ιδίως σχετικά με την καταγραφή δραστηριοτήτων και
αποφάσεων των συναντήσεων, αναφορά αποτελεσμάτων προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Πακέτο Εργασίας 2: Υποστήριξη για το συντονισμό και την πραγματοποίηση συνάντησης έργου που θα διοργανωθεί στην Κοζάνη με τη διενέργεια των παρακάτω εργασιών:
προετοιμασία προγράμματος συνάντησης, προετοιμασία και διενέργεια παρουσιάσεων, τήρηση πρακτικών ιδίως σχετικά με την καταγραφή δραστηριοτήτων και αποφάσεων
των συναντήσεων, τεκμηρίωση της διενέργειας της συνάντησης με τρόπο που να καλύπτει τις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος Interreg IVC καθώς και της Αρχής
Πληρωμής στην Ελλάδα, αναφορά αποτελεσμάτων προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Πακέτο Εργασίας 3: Ανάλυση της κατάστασης στην Ελληνική περιοχή εφαρμογής, που
περιλαμβάνει: Ιδιαιτερότητες και ανάγκες της Ελληνικής περιοχής εφαρμογής, Καταγραφή καλών πρακτικών, Καταγραφή των προβλημάτων που συναντώνται στην Ελληνική περιοχή εφαρμογής
και των πιθανών λύσεων τους με βάση την ανταλλαγή εμπειριών με τους άλλους
εταίρους του έργου.
Πακέτο Εργασίας 4: Ανάπτυξη σχεδίου εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου στην ευρύτερη Ελληνική περιοχή εφαρμογής.
Πακέτο Εργασίας 5: Προετοιμασία των τεχνικών εκθέσεων αναφοράς του έργου.
Πακέτο Εργασίας 6: Προετοιμασία των οικονομικών εκθέσεων του έργου.
Πακέτο Εργασίας 7: Προετοιμασία επιστημονικού/τεχνικού περιεχομένου του υλικού διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, που περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:
Ένα ενημερωτικό δελτίο 4 σελίδων σχετικά με τις εργασίες και τα αποτελέσματα του έργου στα Ελληνικά και Αγγλικά.
Μία παρουσίαση των εργασιών και αποτελεσμάτων του έργου σε ηλεκτρονική μορφή στα Ελληνικά και Αγγλικά. Ένα δελτίο τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου στα Ελληνικά.
Πακέτο Εργασίας 8: Ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικής διάδοσης και επικοινωνίας των ενεργειών και αποτελεσμάτων του έργου μέσω Κοινωνικών Μέσων (Facebook, Twitter, Flickr, κλπ).
Η επίσημη γλώσσα του έργου ERCIP είναι η Αγγλική.


ΑΡΘΡΟ 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


Οι κατωτέρω περιεχόμενοι στην παρούσα διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί.Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από
οποιαδήποτε αξιολόγηση.
1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης εκ μέρους του υποψηφίου και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει,
ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της παρούσης εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του
διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει,
να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν.
3. Οι υποψήφιοι δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς
κλπ.
4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας/ένωσης ευθύνονται έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της
σύμβασης.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά
δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός.
7. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 του Π.Δ. 118/2007.
8. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και
διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.
9. Τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή προσκομίζεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος,
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
10. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται
για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δε λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της
Διακήρυξης.

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/12-10-
1998) που εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ.
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή
συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της του ΠΔ 60/2007.
4. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 ΦΕΚ 19/Α/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και
Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
5. Με την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1291Β/11-8-2010 αναπροσαρμόσθηκαν τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83
παρ1. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α’) για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων (εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών) με απευθείας ανάθεση και με συνοπτική
διαδικασία πρόχειρο διαγωνισμό) που ισχύουν για το Δημόσιο.
6. Το Νομικό πλαίσιο που διέπει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.


ΑΡΘΡΟ 4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται :


Α)στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (http://sites.diavgeia.gov.gr/ptapdm),
Β)στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
(http://pta.pdm.gr),
Γ)στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(http://www.pepdym.gr) και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας.

ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

 


1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή, όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο
της Διακήρυξης κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο ωράριο εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και η παραλαβή της γίνεται αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυμεταφοράς, στη τελευταία δε
περίπτωση κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
3. Στην δεύτερη περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
4. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που
θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της.
5. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε
παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία,
ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προς διευκόλυνση και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και των συνοδευτικών εγγράφων του διαγωνισμού θα διατίθεται και σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις

Α)http://sites.diavgeia.gov.gr/ptapdm,
Β)http://pta.pdm.gr και
Γ) http://www.pepdym.gr
Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που
βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site) λόγω μη πλήρους προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου.
6. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις ή/και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ζητηθούν
μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του π.δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις
(3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες,
αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του
άρθρου 15, παρ. 2 περ. α του ΠΔ118/2007. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους
υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως (επιστολή ή fax) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος.
7. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται γραπτά στη διεύθυνση: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Δυτικής Μακεδονίας, (Περιοχή ΖΕΠ, ΤΚ 50100, Κοζάνη), υπόψη: κας. Πιπερίδου Αμαλίας (τηλ. 24610 53989).


ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και συναφείς υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης υδάτων.

ΑΡΘΡΟ 7 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:
1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».
Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με
οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου.
3. Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
4. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή,

5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης
τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.
6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του
Ελληνικού Δικαίου.


ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν στην ελληνική γλώσσα τα παρακάτω των 1 & 2 παραγράφων δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία
πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι θεωρημένες για
το γνήσιο της υπογραφής. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επικυρωμένη μετάφραση τους στην ελληνική
γλώσσα:


1. Γενικά δικαιολογητικά συμμετοχής :
o Επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία αυτού που υποβάλλει την προσφορά (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά).
o Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι
αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του αναγράψει ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται,
οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.
o Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία :
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,
α. δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του
άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007,
β. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις,
γ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσειςτους της περίπτωσης (3) του εδ. α παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ
118/2007,
δ. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους.και
ε. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του
εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις.
iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης των δικαιολογητικών που
απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.
o Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την οποιαδήποτε απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Δυτικής Μακεδονίας ή της κρίσης της Επιτροπής.
o Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει εάν ισχύουν ή όχι τυχόν νομικοί
περιορισμοί για την λειτουργία της επιχείρησης και εάν του έχει επιβληθεί ή όχι ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε
για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
o Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
o Ότι έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 130% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου
(χωρίς το ΦΠΑ). Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης :
1. Απλά αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται
στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται
στην έκδοση Ισολογισμών.
2. Αναφορά του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών.
3. Αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά στην εκτέλεση έργων συναφών με το αντικείμενο της παρούσας
διακήρυξης.
o Τουλάχιστον 3ετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση και υλοποίηση διακρατικών/διαπεριφερειακών έργων συνεργασίας σχετιζόμενων με την
Διαχείριση Υδάτων. Η εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση απλών αντιγράφων :
Α) βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλων παραλαβής και
Β) σχετικών συμβάσεων

Για βεβαιώσεις/συμβάσεις που αφορούν έργα/προγράμματα που υλοποιήθηκαν (έστω κατά ένα τμήμα τους) την ίδια χρονική περίοδο, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η
βεβαίωση/σύμβαση που αφορά το έργο/πρόγραμμα με την μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια.
2. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση:
(α) Έλληνες και Αλλοδαποί πολίτες
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν
συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προεκτεθέντες στο άρθρο 7 παρ.1 με αριθμούς 1 έως και 6 λόγοι αποκλεισμού.
2. Εφόσον ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπό του υποβάλλει μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης.
(β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου τους ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι προεκτεθέντες στο άρθρο 7 παρ.1 με αριθμούς 1 έως
και 6 λόγοι αποκλεισμού μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του. Ειδικά για το λόγο αποκλεισμού, που αναφέρεται στο άρθρο 7 παρ.1 με αριθμό 1, η Υπεύθυνη
Δήλωση πρέπει να αναφέρει ότι ο παραπάνω λόγος δεν συντρέχει προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα για τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και
Ε.Ε., για τους Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για Α.Ε. Προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ότι δεν συντρέχει για το νόμιμο
εκπρόσωπό τους.
5. Τα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει
η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους.
6. Αν η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπροσώπησης. Αν η κατάθεση και η παράσταση κατά την αποσφράγιση
των προσφορών δεν γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση του καταθέτοντος ή του παρισταμένου.

(γ) Κοινοπραξίες ή ενώσεις Υποψηφίων
1. Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων
(α) και (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόμενα παρακάτω, για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
2. Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους, με το οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας.
3. Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι:
α) αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο
Διαγωνισμό και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της προμήθειας β) ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας γ) αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε
μέλους της ένωσης σε αυτή δ) οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην Ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς ε) δηλώνουν
ένα μέλος υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader) στ) θα δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και
των μελών της
4. Η ένωση ή η κοινοπραξία υποψηφίων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή την
κοινοπραξία είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό Πιστοποιητικό.
Εάν σε κάποια χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις τα παραπάνω
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας
εγκατάστασης με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν η
αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα ή η αδυναμία αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ή ισοδύναμο έγγραφο για
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε
περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο φάκελο προσφοράς ο οποίος θα συνοδεύεται από επιστολή (εκτός φακέλου), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία
ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.
Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα πρέπει να περιέχει, με τις ανάλογες ενδείξεις, τους εξής τρεις ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους:
 Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
 Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
 Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
2. Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς και οι υποφάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς
επίσης και τις ενδείξεις:


Προσφορά


Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,
Διεύθυνση: ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη,
Τηλέφωνο: 24610-53989, φαξ: 24610-53991,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
Πληροφορίες: κα Αμαλία Πιπερίδου
Αρ. Προκήρυξης: 8/2012
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου στα πλαίσια του
έργου ERCIP»
Ημερομηνία Διαγωνισμού: 22/08/2012

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι
δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
3. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται έως τις 21/10/2012
4. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
ΑΡΘΡΟ 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Ο φάκελος " ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ " θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 8. Δεν απαιτείται υποβολή αντιγράφων των δικαιολογητικών
συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία εκείνα
που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του
υποψηφίου. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνει:
Α. Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό, ότι
διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών :
- επιχειρηματική δομή,
- τομείς δραστηριότητας,
- εγκαταστάσεις και αξιοποίηση εξοπλισμού,
- αποδεδειγμένη εμπειρία και ερευνητική δραστηριότητα στα επιστημονικά αντικείμενα του έργου μέσω της περιγραφής άλλων σχετικών διεθνών έργων,
- αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στελέχους/στελεχών που θα συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου. Περιγραφή της λειτουργίας της Ομάδας Έργου από την
οποία να προκύπτει η οργανωτική της αποτελεσματικότητα.
Β. Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της προτεινόμενης αναλυτικής μεθοδολογίας (με πληρότητα και σαφήνεια) υλοποίησης ανά χρονικό στάδιο του έργου και τις
περιλαμβανόμενες σε αυτό δράσεις και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους
απαιτήσεις του έργου, από την οποία να προκύπτει ότι έχει κατανοήσει με πληρότητα και αρτιότητα το αντικείμενο της διακήρυξης.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υποβάλλεται εντός του υποφακέλου, σε ένα πρωτότυπο και σε ένα αντίγραφο το οποίο είναι απλές φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων και φέρουν
σφραγίδα «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Τα πρωτότυπα φέρουν σφραγίδα «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».


ΑΡΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"

Η προτεινόμενη οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το προεκτιμώμενο τίμημα για το σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου που ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα ενός
χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€ 71.600,00), συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
Το συνολικό ποσό (σε ευρώ) χωρίς τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Το ποσόν (σε ευρώ) του αναλογούντος ΦΠΑ και
Το συνολικό ποσό (σε ευρώ) με τον αναλογούντα ΦΠΑ.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την απόρριψή της. Η
εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς)

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υποβάλλεται εντός του υποφακέλου και σε αντίγραφο το οποίο είναι φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων και φέρουν σφραγίδα «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».
Τα πρωτότυπα φέρουν σφραγίδα «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».


ΑΡΘΡΟ 13 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση:
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας Περιοχή ΖΕΠ Δήμου Κοζάνης Τ.Κ.501 00, Κοζάνη έως την 21/08/2012, Ώρα 13:00.
2. Αποδεκτές γίνονται οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω.
Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.
3. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί, ταχυδρομικά (συστημένη) και με ταχυμεταφορά. Ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω
στην παράγραφο 2.
4. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα
Αρχή έγκαιρα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται καν από την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
5. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Η διαδικασία της αποσφράγισης θα λάβει χώρα: Ημερομηνία: 22/08/2012 & Ώρα:11:00
Τόπος: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00, Κοζάνη


Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία :

Aνοίγονται οι Ενιαίοι Φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων κατά φύλλο.
Οι φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, σφραγίζονται και φυλάσσονται.
Μετά την αποχώρηση των παρόντων συμμετασχόντων στο διαγωνισμό ή των νομίμων εκπροσώπων τους, η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και συντάσσει σχετικό
πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται για έγκριση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και η σχετική απόφαση κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με βεβαίωση παραλαβής. Με την ίδια απόφαση
και έχοντας υπόψη και την προθεσμία υποβολής ένστασης, καθορίζονται ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών.
Η Επιτροπή στην ως άνω ημερομηνία και ώρα προβαίνει στην αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών και στη μονογραφή και σφράγιση όλων των πρωτότυπων στοιχείων των
φακέλων κατά φύλλο και συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και η σχετική απόφαση κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στο
στάδιο αυτό με βεβαίωση παραλαβής. Με την ίδια απόφαση και έχοντας υπόψη και την προθεσμία υποβολής ένστασης, καθορίζονται ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της
αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών.
Η Επιτροπή, στην ως άνω ημερομηνία και ώρα προβαίνει στην αποσφράγιση των  Οικονομικών Προσφορών και στη μονογραφή και σφράγιση όλων των πρωτότυπων
στοιχείων των φακέλων κατά φύλλο και συντάσσει τον τελικό πίνακα κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο προκύπτει ο
προτεινόμενος από την Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται για έγκριση στον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος αποφαίνεται σχετικά. Η
απόφαση γνωστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής στους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό και στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση μαζί με έγγραφη ειδοποίηση
για κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης.
Σημειώνεται ότι η Αξιολόγηση των Προσφορών γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις
συμμετοχής. Σε περίπτωση που μια προσφορά δεν καλύπτει τις ως άνω προϋποθέσεις, οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. Και των εγγράφων που κάθε φορά αποσφραγίζονται. Η εξέταση των εγγράφων θα γίνεται χωρίς
απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτονατιγραφή. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν
το περιεχόμενο των άλλων προσφορών, ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά
στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να
σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι.
Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απόρρητου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Η Επιτροπή θα μπορεί να σταθμίσει ανά περίπτωση αν πρέπει να επικρατήσει η αρχή της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών ή οι αρχές της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης των
διαγωνιζομένων και του ελεύθερου ανταγωνισμού.


ΑΡΘΡΟ 14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Έργου. Το Έργο θα ανατεθεί με βάση την συμφερότερη προσφορά η οποία θα προκύψει από την
συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών
παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100.

Α/Α Κριτήριο Επιμέρους κριτήριο  Συντελ. Βάρους (%)
1. Ομάδα 1 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 30
1.1 Τεχνική ικανότητα  Τα απαιτούμενα του αρθ. 11 παρ. Α της παρούσας διακήρυξης 30

Α/Α Κριτήριο Επιμέρους κριτήριο Συντελ. Βάρους (%)
2. Ομάδα 2 – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 70
2.1
Μεθοδολογία υλοποίησης ανά στάδιο του έργου Τα απαιτούμενα του αρθ. 11 παρ. Β της παρούσας  διακήρυξης 70
ΣΥΝΟΛΟ 100


Η επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται
ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί της βαθμολογίας του και η συνολική βαθμολογία της
κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των ομάδων.
Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.
( Λ = ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ).
Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς.


ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
Προφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα
δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης που
χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.
Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει
την απόρριψη.
Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά
διαγωνιζόμενου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.


ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από και την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, που περιλαμβάνει και τους χρόνους παράδοσης των επί μέρους παραδοτέων του Έργου, εμφανίζεται στο άρθρο 18 ΜΕΡΟΣ Β,
«ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ».
2. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου ή επί μέρους
προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη
διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της (που
μεταβάλλουν ή όχι το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου) καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους
ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και
ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν υπάρχουν κυρώσεις προς τον ανάδοχο.
3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Για το θέμα των παρατάσεων και κυρώσεων έχουν εφαρμογή τα άρθρα 26 & 32 του Π.Δ. 118/2007

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (71.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και κατόπιν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης, την εκτέλεση της σύμβασης.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ποσόν της αμοιβής του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα καταβληθεί σε αυτόν σύμφωνα με τις φάσεις ολοκλήρωσης της υλοποίησης του έργου, όπως αναφέρονται
στο Συγκεντρωτικό Πίνακα Παραδοτέων ΜΕΡΟΣ Β Άρθρο 18.


Αναλυτικά:
Το 15% της συμβατικής αμοιβής με την παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου των παραδοτέων Π1.1, Π5.1, Π6.1 της διακήρυξης.
Το 20% της συμβατικής αμοιβής με την παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου των παραδοτέων Π1.2, Π5.2, Π6.2, Π3.1 της διακήρυξης.
Το 15% της συμβατικής αμοιβής με την παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου των παραδοτέων Π1.3, Π5.3, Π6.3 της διακήρυξης.
Το 15% της συμβατικής αμοιβής με την παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου των παραδοτέων Π1.4, Π3.2, Π5.4, Π6.4 της διακήρυξης.
Το 15% της συμβατικής αμοιβής με την παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου των παραδοτέων Π1.5, Π2.1, Π5.5, Π6.5 της διακήρυξης.
Το 20% της συμβατικής αμοιβής με την παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου των παραδοτέων Π3.3, Π7.1, Π7.2, Π7.3, Π7.4, Π7.5, Π1.6, Π4.1, Π8.2, Π5.6,
Π6.6 της διακήρυξης.


ΑΡΘΡΟ 17 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ


Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σε αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας της διαδικασίας έως και την κατακυρωτική απόφαση
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.


ΑΡΘΡΟ 18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της συμφερότερης προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Η
ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.
Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να
υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο και σε πρωτότυπα όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ.2 του Π.Δ. 118/2007 και φέρουν ημερομηνία
μεταγενέστερη αυτής της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Η ίδια απόφαση, μαζί με τον τόπο και το χρόνο αποσφράγισης του φακέλου γνωστοποιείται και στους συμμετέχοντες που
έχουν περάσει σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας.
Την ώρα και ημερομηνία που ορίστηκε, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον υποβληθέντα φάκελο, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. Στη συνέχεια και μετά
την αποχώρηση των παρευρισκομένων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ή των νομίμως εκπροσώπων τους, ελέγχει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν. Σε περίπτωση
μη προσήκουσας, ελλιπούς ή εκπρόθεσμης προσκόμισης των εγγράφων και , η Επιτροπή εισηγείται όπως η κατακύρωση γίνει στον υποψήφιο που
προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και στη συνέχεια ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Μετά την περαίωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή με πρακτικό της εισηγείται και με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. γίνεται η ανακήρυξη του Αναδόχου και προσκαλείται ο
τελευταίος για την υπογραφή της σύμβασης.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i)παράτυπη
διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο
ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή
των αναγκών σε σχέση με το δημοπρατούμενο έργο. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για
οποιοδήποτε λόγο.


ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΑΡΘΡΟ 19 ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Ο σκοπός του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου που εντάσσονται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου
ERCIP, στην κοινοπραξία του οποίου συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο ERCIP υλοποιείται σε 5 περιοχές της Ευρώπης με σκοπό την ορθολογική
αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν περιοχές στις οποίες συναντώνται υδάτινες διαδρομές και ποταμοί, και γενικότερα σε περιοχές όπου η διαχείριση των υδάτων αποτελεί
σημαντικό παράμετρο στην ανάπτυξη τους. Τελικό αποτέλεσμα του έργου θα αποτελέσουν κατευθύνσεις για το πως οι υδάτινοι πόροι και οι υδάτινες διαδρομές που βρίσκονται στις
περιοχές των εταίρων, μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης.
Επικεφαλής εταίρος του έργου ERCIP είναι ο Δήμος του Lewisham στην περιοχή του Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 9 εταίροι από το Ηνωμένο
Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία, και Ελλάδα. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί έναν από τους 9 εταίρους του έργου.
Το έργο θα διαρκέσει από τον Ιανουάριο του 2012 έως το Δεκέμβριο του 2014. Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:
1. Εργασίες διαχείρισης και συντονισμού.
2. Εργασίες δημοσιότητας και επικοινωνίας.
3. Επιστημονικές εργασίες υποστήριξης των εταίρων του έργου.
Η επίσημη γλώσσα του έργου ERCIP είναι η Αγγλική.


ΑΡΘΡΟ 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πακέτο Εργασίας 1: Συμμετοχή σε όλες (από 6 έως 9) τις συναντήσεις του έργου και διενέργεια των παρακάτω εργασιών για κάθε συνάντηση:
προετοιμασία και διενέργεια παρουσιάσεων, τήρηση σύντομων πρακτικών ιδίως σχετικά με την καταγραφή δραστηριοτήτων και
αποφάσεων των συναντήσεων, αναφορά αποτελεσμάτων προς την ΠΔΜ.
Παραδοτέα ΠΕ1:
Π1.1 Πρακτικά, παρουσιάσεις της ΠΔΜ, και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της πρώτης συνάντησης του έργου στο Lewisham.
Π1.2 Πρακτικά, παρουσιάσεις της ΠΔΜ, και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της δεύτερης συνάντησης του έργου.
Π1.3 Πρακτικά, παρουσιάσεις της ΠΔΜ, και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της τρίτης συνάντησης του έργου.
Π1.4 Πρακτικά, παρουσιάσεις της ΠΔΜ, και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της τέταρτης συνάντησης του έργου.
Π1.5 Πρακτικά, παρουσιάσεις της ΠΔΜ, και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της πέμπτης συνάντησης του έργου.
Π1.6 Πρακτικά, παρουσιάσεις της ΠΔΜ, και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της έκτης συνάντησης του έργου.
Π1.7 Πρακτικά, παρουσιάσεις της ΠΔΜ, και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της έβδομης συνάντησης του έργου (εφ’ όσον απαιτηθεί έβδομη συνάντηση).
Π1.8 Πρακτικά, παρουσιάσεις της ΠΔΜ, και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της όγδοης συνάντησης του έργου (εφ’ όσον απαιτηθεί έβδομη συνάντηση).
Π1.9 Πρακτικά, παρουσιάσεις της ΠΔΜ, και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της ένατης συνάντησης του έργου (εφ’ όσον απαιτηθεί έβδομη συνάντηση).
Πακέτο Εργασίας 2: Υποστήριξη για τον συντονισμό και τη πραγματοποίηση συνάντησης έργου που θα διοργανωθεί στην Κοζάνη με τη διενέργεια των παρακάτω εργασιών:
προετοιμασία προγράμματος συνάντησης, προετοιμασία και διενέργεια παρουσιάσεων, τήρηση πρακτικών ιδίως σχετικά με την καταγραφή δραστηριοτήτων και αποφάσεων
των συναντήσεων, τεκμηρίωση της διενέργειας της συνάντησης με τρόπο που να καλύπτει τις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος Interreg IVC καθώς και της Αρχής
Πληρωμής στην Ελλάδα, αναφορά αποτελεσμάτων προς την ΠΔΜ.
Παραδοτέα ΠΕ2:
Π2.1 Πρόγραμμα, πρακτικά, παρουσιάσεις της ΠΔΜ, τεκμηρίωση της συνάντησης, και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της συνάντησης του έργου που θα
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.
Πακέτο Εργασίας 3: Ανάλυση της κατάστασης στην Ελληνική περιοχή εφαρμογής, που περιλαμβάνει:
Ιδιαιτερότητες και ανάγκες της Ελληνικής περιοχής εφαρμογής.
Καταγραφή καλών πρακτικών.
Καταγραφή των προβλημάτων που συναντώνται στην Ελληνική περιοχή εφαρμογής και των πιθανών λύσεων τους με βάση την ανταλλαγή εμπειριών με τους άλλους
εταίρους του έργου
Παραδοτέα ΠΕ3:
Π3.1 Προετοιμασία αναφοράς σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της Ελληνικής περιοχής εφαρμογής
Π3.2 Προετοιμασία αναφοράς καταγραφής των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στην Ελληνική περιοχή εφαρμογής
Π3.3 Προετοιμασία αναφοράς καταγραφής των προβλημάτων που συναντώνται στην Ελληνική περιοχή εφαρμογής και των πιθανών λύσεων τους με βάση την ανταλλαγή
εμπειριών με τους άλλους εταίρους του έργου
Πακέτο Εργασίας 4: Ανάπτυξη σχεδίου εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου στην ευρύτερη Ελληνική περιοχή εφαρμογής.
Παραδοτέα ΠΕ4:
Π4.1. Σχέδιο εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου στην ευρύτερη Ελληνική περιοχή εφαρμογής.
Πακέτο Εργασίας 5: Προετοιμασία των τεχνικών εκθέσεων αναφοράς του έργου.
Προετοιμασία υποδειγμάτων και επικοινωνία με το επιστημονικό προσωπικό της ΠΔΜ για την προετοιμασία των αναγκαίων εγγράφων, εκθέσεων, και παραδοτέων του έργου κατά τη
διάρκεια της υλοποίησης του, και έλεγχος ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους.
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς την ΠΔΜ για την επιτυχή πραγματοποίηση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων και παρέμβαση για την επίλυση προβλημάτων, λαθών ή
παραλείψεων.
Παραδοτέα ΠΕ5:
Π5.1 Τεχνική έκθεση αναφοράς της πρώτης περιόδου του έργου.
Π5.2 Τεχνική έκθεση αναφοράς της δεύτερης περιόδου του έργου.
Π5.3 Τεχνική έκθεση αναφοράς της τρίτης περιόδου του έργου.
Π5.4 Τεχνική έκθεση αναφοράς της τέταρτης περιόδου του έργου.
Π5.5 Τεχνική έκθεση αναφοράς της πέμπτης περιόδου του έργου.
Π5.6 Τεχνική έκθεση αναφοράς της έκτης περιόδου του έργου.
Πακέτο Εργασίας 6: Προετοιμασία των οικονομικών εκθέσεων του έργου. Προετοιμασία υποδειγμάτων και επικοινωνία με το οικονομικό προσωπικό της ΠΔΜ για την προετοιμασία
των αναγκαίων εγγράφων και οικονομικών εκθέσεων του έργου κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του, και έλεγχος ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους. Παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης προς τη ΠΔΜ για την επιτυχή πραγματοποίηση των προβλεπόμενων οικονομικών ελέγχων και παρέμβαση για την επίλυση προβλημάτων,
λαθών ή παραλείψεων.
Παραδοτέα ΠΕ6:
Π6.1. Οικονομική έκθεση αναφοράς της πρώτης περιόδου του έργου.
Π6.2. Οικονομική έκθεση αναφοράς της δεύτερης περιόδου του έργου.
Π6.3. Οικονομική έκθεση αναφοράς της τρίτης περιόδου του έργου.
Π6.4. Οικονομική έκθεση αναφοράς της τέταρτης περιόδου του έργου.
Π6.5. Οικονομική έκθεση αναφοράς της πέμπτης περιόδου του έργου.
Π6.6. Οικονομική έκθεση αναφοράς της έκτης περιόδου του έργου.
Πακέτο Εργασίας 7: Προετοιμασία επιστημονικού/τεχνικού περιεχομένου του υλικού διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, που περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:
Ένα ενημερωτικό δελτίο 4 σελίδων σχετικά με τις εργασίες και τα αποτελέσματα του έργου στα Ελληνικά και Αγγλικά.
Μία παρουσίαση των εργασιών και αποτελεσμάτων του έργου σε ηλεκτρονική μορφή στα Ελληνικά και Αγγλικά.
Ένα δελτίο τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου στα Ελληνικά.
Παραδοτέα ΠΕ7:
Π7.1. Ενημερωτικό δελτίο 4 σελίδων σχετικά με τις εργασίες και τα αποτελέσματα του έργου στα Ελληνικά
Π7.2. Ενημερωτικό δελτίο 4 σελίδων σχετικά με τις εργασίες και τα αποτελέσματα του έργου στα Αγγλικά
Π7.3 Παρουσίαση σε μορφή power point για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου στα Ελληνικά.
Π7.4 Παρουσίαση σε μορφή power point για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου στα Αγγλικά.
Π7.5. Δελτίο τύπου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου στα Ελληνικά Πακέτο Εργασίας 8: Ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικής διάδοσης και επικοινωνίας των
ενεργειών και αποτελεσμάτων του έργου μέσω Κοινωνικών Μέσων (Facebook, Twitter, Flickr, κλπ).
Παραδοτέα ΠΕ8:
Π8.1. Στρατηγική διάδοσης και επικοινωνίας των ενεργειών και αποτελεσμάτων του έργου μέσω Κοινωνικών Μέσων.
Π8.2. Αναφορά υλοποίησης στρατηγικής διάδοσης και επικοινωνίας των ενεργειών και αποτελεσμάτων του έργου μέσω Κοινωνικών Μέσων.


ΑΡΘΡΟ 21 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο ανάδοχος πριν από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να υποβάλλει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τα παρακάτω:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (Μ1 = Ο πρώτος μήνας από την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο)
Π1.1 Πρακτικά, παρουσιάσεις της ΠΔΜ, και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της πρώτης συνάντησης του έργου στο Lewisham.
Π5.1 Τεχνική έκθεση αναφοράς της πρώτης περιόδου του έργου.
Π6.1. Οικονομική έκθεση αναφοράς της πρώτης περιόδου του έργου.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (Μ1 = Ο πρώτος μήνας από την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο)
Π8.1. Στρατηγική διάδοσης και επικοινωνίας των ενεργειών και αποτελεσμάτων του έργου μέσω Κοινωνικών Μέσων.
Π1.2 Πρακτικά, παρουσιάσεις της ΠΔΜ, και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της δεύτερης συνάντησης του έργου.
Π5.2 Τεχνική έκθεση αναφοράς της δεύτερης περιόδου του έργου.
Π6.2. Οικονομική έκθεση αναφοράς της δεύτερης περιόδου του έργου.
Π3.1 Προετοιμασία αναφοράς σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της Ελληνικής
περιοχής εφαρμογής
Π1.3 Πρακτικά, παρουσιάσεις της ΠΔΜ, και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της τρίτης συνάντησης
του έργου.
Π5.3 Τεχνική έκθεση αναφοράς της τρίτης περιόδου του έργου.
Π6.3. Οικονομική έκθεση αναφοράς της τρίτης περιόδου του έργου.
Π1.4 Πρακτικά, παρουσιάσεις της ΠΔΜ, και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της τέταρτης
συνάντησης του έργου.
Π3.2 Προετοιμασία αναφοράς καταγραφής των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στην Ελληνική
περιοχή εφαρμογής
Π5.4 Τεχνική έκθεση αναφοράς της τέταρτης περιόδου του έργου.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (Μ1 = Ο πρώτος μήνας από την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο)
Π6.4. Οικονομική έκθεση αναφοράς της τέταρτης περιόδου του έργου.
Π1.5 Πρακτικά, παρουσιάσεις της ΠΔΜ, και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της πέμπτης συνάντησης του έργου.
Π2.1 Πρόγραμμα, πρακτικά, παρουσιάσεις της ΠΔΜ, τεκμηρίωση της συνάντησης, και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της συνάντησης του
έργου που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.
Π5.5 Τεχνική έκθεση αναφοράς της πέμπτης περιόδου του έργου.
Π6.5. Οικονομική έκθεση αναφοράς της πέμπτης περιόδου του έργου.
Π3.3 Προετοιμασία αναφοράς καταγραφής των προβλημάτων που συναντώνται στην Ελληνική
περιοχή εφαρμογής και των πιθανών λύσεων τους με βάση την ανταλλαγή εμπειριών με τους
άλλους εταίρους του έργου
Π7.1. Ενημερωτικό δελτίο 4 σελίδων σχετικά με τις εργασίες και τα αποτελέσματα του έργου στα
Ελληνικά
Π7.2. Ενημερωτικό δελτίο 4 σελίδων σχετικά με τις εργασίες και τα αποτελέσματα του έργου στα
Αγγλικά
Π7.3 Παρουσίαση σε μορφή power point για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου στα
Ελληνικά.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (Μ1 = Ο πρώτος μήνας από την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο)
Π7.4 Παρουσίαση σε μορφή power point για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου στα Αγγλικά.
Π7.5. Δελτίο τύπου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου στα Ελληνικά
Π1.6 Πρακτικά, παρουσιάσεις της ΠΔΜ, και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της έκτης συνάντησης
του έργου.
Π4.1. Σχέδιο εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου στην ευρύτερη Ελληνική περιοχή
εφαρμογής.
Π8.2. Αναφορά υλοποίησης στρατηγικής διάδοσης και επικοινωνίας των ενεργειών και αποτελεσμάτων
του έργου μέσω Κοινωνικών Μέσων.
Π5.6 Τεχνική έκθεση αναφοράς της έκτης περιόδου του έργου.
Π6.6. Οικονομική έκθεση αναφοράς της έκτης περιόδου του έργου.
Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται


Α) στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (http://sites.diavgeia.gov.gr/ptapdm),
Β) στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, (http://pta.pdm.gr),
Γ) στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (http://www.pepdym.gr) και
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 26 guests online