Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου στα πλαίσια του έργου DESUR» (Developing Sustainable Regions through Responsible SMEs) / INTERREG IVC 2007-2013» PDF Print E-mail

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.)

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ 50100 ΚΟΖΑΝΗ

 

 

 

 


 

Πληροφορίες

:

Σαπαλίδης Σταύρος

Τηλέφωνο

:

2461053994

Fax

:

2461053991

E-mail

:

ssapalidis This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

ΑΔΑ : Β4Γ2ΚΧΨ-2ΤΩ

Κοζάνη .   20 - 8 - 2012

Αρ. Διακήρυξης:  9 / 2012

Αρ. Πρ.: 1315

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου στα πλαίσια του έργου DESUR» (Developing Sustainable Regions through Responsible SMEs) / INTERREG IVC 2007-2013»

 

 

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

 

 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7-6-2010) για την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
 2. Τον κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 140Β/18-12-1999) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α)- Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 και τον κανονισμό λειτουργίας των Π.Τ.Α. αριθμ. 2141 ΦΕΚ Α αρ. φ. 78/04-02-98
 5. Την υπ΄ αρθ. 57 και με Α.Π. 72486/21-12-2010 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ «Περί λειτουργίας των Π.Τ.Α.»
 6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 – Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
 7. Το Π.Δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου’’
  1. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
  2. Η υπ’ αριθ. 1164R4/28-2-2012 σύμβαση χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα (DESUR)
  3. Την με Α.Π. 38136/1558/8-5-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αναθέτει στο Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας την υλοποίηση του Προγράμματος DESUR, καθώς και την υπ΄ αρθμ 9/2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας με την οποία αποδέχεται την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Προκηρύσσουμε Ανοιχτό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το έργο: «Επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου στα πλαίσια του έργου DESUR» (Developing Sustainable Regions through Responsible SMEs)» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (85%) και από Εθνικούς πόρους (15%) μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι ογδόντα τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (83.640,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 25/9/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 26/9/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

Η υλοποίηση της πράξης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και διαρκεί είκοσι έξι (26) μήνες

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι μέχρι την 23/1/2013. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά, όπως προβλέπεται στην αναλυτική προκήρυξη (άρθρο 16 παρ 5).

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την προκήρυξη δίδονται στο τηλ. 2461053994, φαξ: 2461053991, (αρμόδιος υπάλληλος, Σαπαλίδης Σταύρος, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ΖΕΠ Κοζάνης, ΤΚ 50100, Κοζάνη.

Η παρούσα απόφαση είναι αναρτητέα στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας και στο διαδίκτυο, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://pta.pdm.gr. & http://sites.diavgeia.gov.gr/ptadm

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


Γεώργιος K. Δακής

 

 

Κάντε κλικ στο τίτλο για να κατεβάσετε  το αρχείο με την Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού :

«Επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου στα πλαίσια του έργου DESUR»


 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 25 guests online