Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο: «Επιλογή αναδόχου για παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου “Promotion of residual biomass in the Mediterranean basin” PROFORBIOMED» PDF Print E-mail

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.)

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 

ΑΔΑ: Β4ΓΜΚΧΨ-ΨΞΩ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κοζάνη, 27.8.2012

Αρ. Πρωτ.: 1379

 


 

Ταχ.Δ/νση:

Περιοχή Ζ.Ε.Π.

 

501 00 Κοζάνη

 

Πληροφορίες:

Κ. Ρακιτζής

 

Τηλέφωνο:

2461053988

 

Φαξ:

2461053991

 

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,

Έχοντας υπόψη:

 

 1. 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7-6-2010) για την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
 2. 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α)- Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις
 3. 4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 και τον κανονισμό λειτουργίας των Π.Τ.Α. αριθμ. 2141 ΦΕΚ Α αρ. φ. 78/04-02-98
 4. 5. Την υπ΄ αρθ. 57 και με Α.Π. 72486/21-12-2010 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ «Περί λειτουργίας των Π.Τ.Α.»
 5. 6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 – Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
 6. 7. Το Π.Δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου’’
 7. 9. Tην αριθ. 1S-MED10-009 απόφαση έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής (MΑ) του προγράμματος.
 8. 10. Την αριθ. 26575/1960/4-7-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας με την οποία αναθέτει στο Π.Τ.Α. την υλοποίηση του Προγράμματος "Promotion of residual biomass in the Mediterranean basin ( PROFORBIOMED) » της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας MED καθώς και την αριθ. 4/20-12-2011 απόφαση του Δ.Σ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που περιλαμβάνεται στο αριθμ. 2/2011 Πρακτικό και με την οποία αποδέχεται την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος.
 9. 11. Τις ανάγκες του προγράμματος «PROFORBIOMED».
 10. 12. Τον προϋπολογισμό του προγράμματος «PROFORBIOMED».
 1. Τον κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 140Β/18-12-1999) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
 1. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Προκηρύσσουμε ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Επιλογή αναδόχου για παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου “Promotion of residual biomass in the Mediterranean basin” «PROFORBIOMED» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού 159.900,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ( 130.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α ).

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το διαγωνισμό περιγράφεται και αναλύεται στην προκήρυξη και τα παραρτήματα που ακολουθούν, επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Γεώργιος K. Δακής

 


Κάντε κλικ στο τίτλο για να κατεβάσετε  το αρχείο με την Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού :


«Επιλογή αναδόχου για παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου “Promotion of residual biomass in the Mediterranean basin” PROFORBIOMED»

 

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 22 guests online