Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών που αφορούν την ανταλλαγή εμπειριών, την καταγραφή και ανάλυση των καλών πρακτικών (ΠΕ3)» PDF Print E-mail

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΚΧΨ-Ψ09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Κοζάνη 6/3/2013

Α.Π. 444

 

 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση

:

Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

 

Ταχ. Κώδικας

:

501 00

 

Πληροφορίες

:

 

 

Τηλέφωνο

:

2461.053988

 

 

Fax

:

2461.053991

 

 

Email

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής ΜακεδονίαςΈχοντας υπόψη:  1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.».
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19Α) «Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
  5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07(ΦΕΚ 64Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».
  6. Την αριθ’ 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
  7. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (Α’204) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν.4072/12 (Α’86) σε συνδυασμό με το Π1/1493/4-9-2012 έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, περί «Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».
  8. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98).
  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της του ΠΔ 60/2007.

10.  Την ανακοίνωση της Επιτροπής Ε(2000) 1101 προς τα κράτη μέλη της 28.04.2000 σχετικά με την θέσπιση γενικών κατευθύνσεων για την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG III.

11.  Την ανακοίνωση από την Επιτροπή στα κράτη μέλη της 2ας Σεπτεμβρίου 2004 που καθορίζει τις οδηγίες για την κοινοτική πρωτοβουλία σχετικά με τη διευρωπαϊκή συνεργασία που σκοπεύει να ενθαρρύνει την αρμονική και ισορροπημένη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου – INTERREG III (2004/C 226/02).

12.  Tην απόφαση χρηματοδότησης του έργου με αριθμό Interreg IVC (Project BIO-EN-AREA 0874R2).

13.  Τις ανάγκες του προγράμματος BIOENAREA.

14.  Τον προϋπολογισμό του προγράμματος BIOENAREA.

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ O Y M E

 

 


Την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών που αφορούν την ανταλλαγή εμπειριών, την καταγραφή και ανάλυση των καλών πρακτικών (ΠΕ3)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, προϋπολογισμού 60.000 € πλέον του Φ.Π.Α. 23%.

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το διαγωνισμό περιγράφεται και αναλύεται στην προκήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

 

Αρχείο Προκήρυξης

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Κ. Δακής

 


 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 30 guests online