Ο Δήμαρχος Πρεσπών προκηρύσσει : Δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”, για τα πακέτα Α και Β συνολικού προϋπολογισμού 25.646,24 €. PDF Print E-mail

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.:1177 / 20-3-2013

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμαρχος Πρεσπών


Προκηρύσσει:

 


Δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, για τα πακέτα Α και Β συνολικού προϋπολογισμού 25.646,24 .

 

ΠΑΚΕΤΟ Α : ΕΠΙΠΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ προϋπολογισμού 18.819,74 € (μαζί με Φ.Π.Α.)


ΠΑΚΕΤΟ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ προϋπολογισμού 6.826,50 € (μαζί με Φ.Π.Α.)


Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  09 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 – 10:30 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Πρεσπών, στον Λαιμό, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν:

(α)   Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών

(β)   Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι, απαιτείται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού 1.283,00 € (5% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας), σε περίπτωση που θα υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των πακέτων ή ανά πακέτο όπως παρακάτω: πακέτο Α:   941,00€   πακέτο Β: 342,00€ , καθώς επίσης και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης και να παραλάβουν αντίγραφο αυτής καταβάλλοντας αντίτιμο 20,00 € μέχρι τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις Υπηρεσίες του Δήμου, τηλ. 2385351321 Λιναρά Ζαχαρούλα.

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 12/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Τσέπας Ζ. Βασίλειος

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 27 guests online