Πρόσκληση 37 : 2η Τροποποίηση Ανοιχτής Πρόσκλησης - ΕΝΕΡΓΗ PDF Print E-mail

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:


ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (κωδ. 45):

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ)


Προυπολογισμός : 15.000.000 Ευρώ


Αρχείο Πρόσκλησης(2.4 MΒ).rar

 

 

 

 

(Περίληψη πρόσκλησης)


Κοζάνη -  06-04-2011

Κωδ. Πρόσκλησης: 37

 

Ο Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» για τον κωδικό προτεραιότητας 45  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ)» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι: α) Αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (εδάφους, αέρα και επιφανειακών – υπογείων υδάτων) και θωράκιση από φυσικές καταστροφές. β) Αναβάθμιση των βασικών τεχνικών υποδομών (π.χ. δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικοί καθαρισμοί) στο σύνολο της Περιφέρειας.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις κατηγορίες πράξεων :

«Κατασκευή – Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης» με δικαιούχους τις Περιφερειακές Ενότητες  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τους Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τις Δ.Ε.Υ.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης  15.000.0000 €.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης πρόσκλησης έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας. Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους Κ. Παπαναγιώτου, Ε. Μιχαλόπουλο, τηλέφωνα: 24613-50938, 50936,50901, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr

 


2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ


ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7ΛΨ-5ΤΠ

2η Τροποποίηση (Προϋπολογισμού, Δεικτών παρακολούθησης  και Ημερομηνίας Λήξης) Ανοιχτής Πρόσκλησης με Κωδ. 37 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξης και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 45: «Διαχείριση και Διανομή Ύδατος (πόσιμο νερό)» Υπ. Αριθμ. Πρωτοκ. 712/06-04-2011  37η Πρόσκληση

 


Αρχείο : ΑΔΑ_2η_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_37

 


 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 25 guests online