Πρόσκληση 24 - 1η Τροποποίηση Ανοιχτής Πρόσκλησης - ΕΝΕΡΓΗ PDF Print E-mail

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:


ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (κωδ. 79):

ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Προυπολογισμός : 7.000.000 Ευρώ


Αρχείο Πρόσκλησης(3.05 MΒ).rar(Περίληψη πρόσκλησης)


Κοζάνη 14/09/2009

Κωδ. Πρόσκλησης: 24


Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» για τον κωδικό προτεραιότητας 79 «ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι:

α)Ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών των αστικών κέντρων και των περιοχών της υπαίθρου, αναφορικά με τους βασικούς κοινωνικούς τομείς.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις κατηγορίες πράξεων : «Ανάπτυξη δομών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων» με δικαιούχους

• Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης
• 3η Υγειονομική Περιφέρεια
• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
• Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας
• Ο.Τ.Α της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
• ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε και άλλοι εποπτευόμενοι, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Φορείς

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παραπάνω κατηγορίας πράξεων θα περιλαμβάνουν:

Δράσεις όπου θα προβλέπεται η επέκταση και συμπλήρωση των υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη και προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού αλλά και η δημιουργία ενδιάμεσων δομών αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία ή ψυχικά νοσήματα που διαβιούν σε κλειστού τύπου προνοιακές ή νοσοκομειακές δομές.

Ειδικότερα:
- Ανάπτυξη δομών ανοικτής φροντίδας
- Δημιουργία δομών ημιαυτόνομης διαβίωσης και δικτύων υποστήριξης και φιλοξενίας για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, γέροντες κλπ. - Επέκταση ή και δημιουργία δομών βραχείας φιλοξενίας οικογενειών που συνοδεύουν άτομα που νοσηλεύονται
- Προστατευόμενα διαμερίσματα - Ξενώνες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
- Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)
- Κέντρο Αποκατάστασης ΜΚΕΑ
- Προστατευόμενα Διαμερίσματα

Τα προτεινόμενα έργα αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση μιας πολυδιάστατης στρατηγικής για την συνολική βελτίωση του συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 7.000.000.00 €
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 28/09/2009 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας. Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος, τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ. Δ. Μόσχος, Ι. Παπαϊωάννου, Θ. Διαμαντίδης τηλέφωνα: 24610-53910, 53934, 53951, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr .
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7ΛΨ-6ΘΠ

1η Τροποποίηση (Προϋπολογισμού, Δεικτών παρακολούθησης  και Ημερομηνίας Λήξης) Ανοιχτής Πρόσκλησης με Κωδ. 24 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξης και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 79: «Άλλες Κοινωνικές Υποδομές» Υπ. Αριθμ. Πρωτοκ. 6928/14-09-2009  24η Πρόσκληση

 


Αρχείο : ΑΔΑ_1η_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_24


 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 30 guests online