Πρόσκληση 32 : 3η Τροποποίηση Ανοιχτής Πρόσκλησης - ΕΝΕΡΓΗ PDF Print E-mail

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:


ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (κωδ. 58):

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Προυπολογισμός : 7.500.000 Ευρώ


Αρχείο Πρόσκλησης(2.4 MΒ).rar(Περίληψη πρόσκλησης)

Κοζάνη 23/08/2010

Κωδ. Πρόσκλησης: 32

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Κωδ. 58): ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ


Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 8: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» για τον κωδικό προτεραιότητας  58 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013.

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι: Προστασία, αποκατάσταση και διαφύλαξη με ταυτόχρονη ανάδειξη και προβολή της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις κατηγορίες πράξεων : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» με δυνητικούς δικαιούχους το Υπουργείο Τουρισμού και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Α.Π.Θ. (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παραπάνω κατηγορίας πράξεων θα περιλαμβάνουν:

 

  • Παρεμβάσεις προστασίας, προβολής και ανάδειξης μνημείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων καθώς και αξιοποίησης και αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών τους

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης  7.500.000,00 €

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 30/08/2010 έως 29/10/2010 ή εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας  . Διενεργείταιάμεση αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ. Δ. Μόσχος, Φ. Ζαγορίτου,  Κ. Μαχαιρίδης, Σ. Τσιφτσής τηλέφωνα: 24613-50910, 50933, 50952, 50911 e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr

 


3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ


ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7ΛΨ-Σ5Α

 

3η Τροποποίηση (Προϋπολογισμού, Δικαιούχων, Δεικτών Παρακολούθησης  και Ημερομηνίας Λήξης) Ανοιχτής Πρόσκλησης με Κωδ. 32 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξης και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» Κωδ. Θεμ. Προτεραιότητας 58: «Προστασία και διατήρηση της Πολιτιστικής κληρονομιάς» Υπ. Αριθμ. Πρωτοκ. 4011/23-08-2010  32η Πρόσκληση


Αρχείο : ΑΔΑ_3η_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_32

 


 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 27 guests online