Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας από τις ΜΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας και λοιπών ενεργειών, ως αποτέλεσμα των δράσεων του προγράμματος Smart+ και για την ολοκλήρωση το Print E-mail

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κοζάνη,30.04.2013

Αρ. Πρωτ. : 917


Πληροφορίες : Κατερίνα Κούτσιανου

Τηλέφωνο     : 24610 53996

Fax               : 24610 53991

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας


Έχοντας υπόψη:


  1. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.»,
  2. 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  3. 3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19Α) «Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  4. 4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
  5. 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07(ΦΕΚ 64Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»,
  6. 9. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της του ΠΔ 60/2007,
  2. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (Α’ 204) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το Π1/1493/04.09.2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων περί κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
  3. Το άρθρο 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 04/2012(ΦΕΚ 237Α) σχετικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ,

10. Tην αριθ. 0799R2 Interreg IVC έγκριση του προγράμματος SMART+,

11. Την αριθ. 11842/248/11.02.2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη οποία αναθέτει στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας την υλοποίηση του Προγράμματος "Mini Programme for Innovation and Promotion of RTD (SMART+)"-INTERREG IVC καθώς και την αριθ. 08/13.05.2010 απόφαση του Δ.Σ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποδέχεται την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος,

12. Την ανάγκη υλοποίησης του προγράμματος SMART+,

13. Τον προϋπολογισμό του προγράμματος SMART+

 


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ O Y M EΤην προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας από τις ΜΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας και λοιπών ενεργειών, ως αποτέλεσμα των δράσεων του προγράμματος Smart+ και για την ολοκλήρωση του» και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα  προσφορά, προϋπολογισμού 60.000 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.

 

 

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το διαγωνισμό περιγράφεται και αναλύεται στην προκήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

 

Αρχείο Πρόχειρου Διαγωνισμού

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Γεώργιος Κ. Δακής

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 19 guests online