Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου: «Τεχνική Αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και των αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στον τομέα των μεταφορών: α) Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας στι PDF Print E-mail

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κοζάνη

15/05/2013

Αρ. Πρωτ.:

- 2264-

 

 

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

 

Μέλη Επιτροπής

Πληροφορίες

:

Π. Κοκκινίδης

Σπ. Ξάφη

Τηλέφωνα

:

24610-53900, 53904, 53956

 

 

Fax

:

24610-53969

 

 

E-mail

:

pkokinidis This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου: «Τεχνική Αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και των αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στον τομέα των μεταφορών: α) Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας στις αρτηρίες Κοζάνης, β) Βελτίωση κόμβων Τ.Ε.Ι. Κοζάνης»

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Την με αριθμ. πρωτοκ. 150/15-01-2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο ««Τεχνική Αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και των αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στον τομέα των μεταφορών» και MIS 423756,
 2. Τη ΣΑΕΠ 005/8 με κωδικό πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ00580001
 3. Την με αριθμ. πρωτοκ. 2154/20-06-2012 πρόσκληση της ΕΔΑ/ΠΔΜ για την εγγραφή σε Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
 4. Τις βεβαιώσεις εγγραφής στον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την ΕΔΑ/ΠΔΜ,
 5. Την με αριθμ. πρωτοκ. 1916/23-04-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΔΑ/ΠΔΜ για το έργο «Τεχνική Αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και των αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στον τομέα των μεταφορών»,
 6. Τις υποβληθείσες προσφορές από μέρους των ενδιαφερομένων,
 7. Την με αριθμ. πρωτοκ. 2207/13.05.2013 εισήγηση του Προϊσταμένου της ΕΔΑ/ΠΔΜ για ανάθεση του έργου «Τεχνική Αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και των αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στον τομέα των μεταφορών»,

 

 1. Την με αριθμ. πρωτοκ. 2230/14.05.2013 ΕΔΑ/ΠΔΜ Απόφαση Ανάθεσης Υλοποίησης διακριτών τμημάτων του Έργου: «Τεχνική Αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και των αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στον τομέα των μεταφορών: α) Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας στις αρτηρίες Κοζάνης, β) Βελτίωση κόμβων Τ.Ε.Ι. Κοζάνης » στον Σταύρο Ν. Χατζόγλου,
 2. Την με αριθμ. πρωτοκ. 1933/24.04.2013 Ανακοίνωση Κλήρωσης για την επιλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών από την ΕΔΑ/ΠΔΜ για τη συγκρότηση της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής,
 3. Το με αριθμ. πρωτοκ. 2045/29.04.2013 Πρακτικό Κλήρωσης της Επιτροπής Διενέργειας Κλήρωσης για την επιλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών από την ΕΔΑ/ΠΔΜ για τη συγκρότηση της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


 1. τη συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο:«Τεχνική Αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και των αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στον τομέα των μεταφορών: α) Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας στις αρτηρίες Κοζάνης, β) Βελτίωση κόμβων Τ.Ε.Ι. Κοζάνης»

η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα στελέχη:

 • τον Παπαϊωάννου Ιωάννη, Προϊστάμενο της Μονάδας Α2 της ΕΔΑ/ΠΔΜ ως Πρόεδρο, με Αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Ιωάννη, Προϊστάμενο της Μονάδας Γ της ΕΔΑ/ΠΔΜ,
 • την κα Ταραλίδου Δήμητρα, στέλεχος της Μονάδας Β της ΕΔΑ/ΠΔΜ ως Μέλος, με αναπληρώτρια την Ιωαννίδου Αναστασία, στέλεχος της Μονάδας Β της ΕΔΑ/ΠΔΜ, και
 • τον Μαχαιρίδη Κλήμη, στέλεχος της Μονάδας Γ της ΕΔΑ/ΠΔΜ ως Μέλος, με αναπληρωτή τον Διαμαντίδη Θεολόγο, στέλεχος της Μονάδας Γ της ΕΔΑ/ΠΔΜ.
 1. Έργο  της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι η επίβλεψη, η παρακολούθηση και η παραλαβή των του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους που περιλαμβάνονται στην σχετική απόφαση ανάθεσης (σχετ. 8) και στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχετ. 5).

 

 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα παρακολουθεί το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και θα παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις επί των παραδοτέων των Αναδόχου. Η παραλαβή του έργου συνίσταται στην παραλαβή των παραδοτέων του έργου, τη σύνταξη και την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας


Γεώργιος Κ. Δακής


Α. Εσωτερική Διανομή

 1. Προϊστάμενοι Μονάδων Στελεχών – μελών ΕπΠΠ
 2. Φάκελος Έργου
 3. Χρονολογικό Αρχείο
 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 24 guests online