Επαναπροκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης και υλοποίησης έργων, διοικητικής υποστήριξης, επικοινωνίας – διαχείρισης ενεργειών διάδοσης και γραφιστικού σχεδιασμού – εκτύπωσης του υλικού δημοσιότητας PDF Print E-mail

 

ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΚΧΨ-ΤΞΣ

 

Κοζάνη, 07 Ιουνίου 2013
Αρ. Πρωτ.:1200

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.).
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Περιοχή Ζ.Ε.Π.
501 00 Κοζάνη
Πληροφορίες: Α.Πιπερίδου
Τηλέφωνο: 24610.53989
Φαξ: 24610.53991

Α Π Ο Φ Α Σ Η


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.».2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19Α) «Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07(ΦΕΚ 64Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».
6. Την υπ΄αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98).

2
8. Tην από 19/12/2011 του Interreg IVC έγκριση του προγράμματος με κωδικό 1011R4 ERCIP.
9. Την υπ΄αριθμ. 28246/1147/04-04-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με τη οποία αναθέτει στο Π.Τ.Α. την υλοποίηση του Προγράμματος “ERCIP (European River Corridor Improvement Plans)” καθώς και την υπ΄αριθμ. 9/2012 απόφαση του Δ.Σ του Π.T.A. Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποδέχεται την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος.
10. Τις ανάγκες του προγράμματος ERCIP.
11. Τον προϋπολογισμό του προγράμματος ERCIP.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Επαναπροκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης και υλοποίησης έργων, διοικητικής υποστήριξης, επικοινωνίας – διαχείρισης ενεργειών διάδοσης και γραφιστικού σχεδιασμού – εκτύπωσης του υλικού δημοσιότητας του έργου ERCIP, European River Corridor Improvement Plans (Ευρωπαϊκά Σχέδια Βελτίωσης Υδάτινων Διαδρόμων)», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, προϋπολογισμού 72.570,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το διαγωνισμό περιγράφεται και
αναλύεται στη διακήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Γεώργιος Κ. Δακής

 

Αρχείο Προκήρυξης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 17 guests online