Επαναπροκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής υποστήριξης, διαχείρισης-συντονισμού και δημοσιότητας-επικοινωνίας του έργου Difass, Development of interregional financial assistance to SMEs and of n PDF Print E-mail

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΚΧΨ-2ΦΩ

Κοζάνη, 03.06.2013
Αρ. Πρωτ.: 1161

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ

Αριθμός Διακήρυξης: 6/03-06-2013
Ταχ.Δ/νση: Περιοχή Ζ.Ε.Π.
501 00 Κοζάνη
Πληροφορίες: Μακρή Ιωάννα
Τηλέφωνο: 24610.53985
Φαξ: 24610.53991

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η


Ο Πρόεδρος του .Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλεςδιατάξεις «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.».
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19) «Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.-. 60/07(ΦΕΚ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».
6. Τις διατάξεις του Π.-. 118/2007 (ΦΕΚ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της του Π-
60/2007.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.-. 50/2001 (ΦΕΚ 39) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.-. 116/2006 (ΦΕΚ 115)
8. Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291B/11.08.2010 ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
9. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11-04-2012) περί κράτησης 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής -ημοσίων Συμβάσεων, και ισχύει σε συνδυασμό με το Π1/1493/04.09.2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και -ικτύων
10. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/03-12-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

11. Το άρθρο 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 04/2012(ΦΕΚ 237) σχετικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ

12. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116΄) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»
13. Την υπ’ αριθμ. -ΙΑ-Π/Α1/18368/25-09-2002 (ΦΕΚ 1276΄/1-09-2002) «Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)
14. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού Οικονομικής -ιαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98).
15. Tην υπ’ αριθμ. 1174R4 Interreg IVC έγκριση του προγράμματος DIFASS.
16. Την από 14.5.2012 σύμβαση χρηματοδότησης του προγράμματος DIFASS.
17. Την υπ’ αριθμ. 30178/1223/10.04.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αναθέτει στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης την υλοποίηση του Προγράμματος DIFASS, καθώς και την υπ’ αριθμ. 9/2012 απόφαση του -.Σ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης -υτικής Μακεδονίας με την οποία αποδέχεται την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος,
18. Την υπ’ αριθμ. 2037/16.11.2012 Απόφαση του Προέδρου του -Σ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης -υτικής Μακεδονίας με συνημμένη την υπ’ αριθμ. 11/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής υποστήριξης, διαχείρισης-συντονισμού και δημοσιότητας- επικοινωνίας του έργου Difass, Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments (Ανάπτυξη διαπεριφερειακών χρηματοδοτικών εργαλείων για ΜικροΜεσαίες επιχειρήσεις»
19. Την υπ’ αριθμ 402/26.02.2013 απόφαση του Προέδρου του -Σ με την οποία ο ως άνω διαγωνισμός (άνωθεν σχετικό 18) κηρύχτηκε άγονος
20. Τις ανάγκες του προγράμματος DIFASS.
21. Τον προϋπολογισμό του προγράμματος DIFASS.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ O Y M E

 

Την επαναπροκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής υποστήριξης, διαχείρισης-συντονισμού και δημοσιότητας-επικοινωνίας του έργου Difass, Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments (Ανάπτυξη διαπεριφερειακών χρηματοδοτικών εργαλείων για ΜικροΜεσαίες επιχειρήσεις)» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%) μέσω του προγράμματος ημοσίων Επενδύσεων και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού 47.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. 23%. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 01/07/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 02/07/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ

Η υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και διαρκεί έως και την 31/12/2014, ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι μέχρι 120 ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού (Π- 118/2007, άρθρο 13παρ.1) και θα πρέπει να αναφέρεται από τους υποψηφίους αναδόχους στην οικονομική τους προσφορά, με ποινή αποκλεισμού. δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά, όπως προβλέπεται στην αναλυτική προκήρυξη (άρθρο 16 παρ. 5).
Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το διαγωνισμό περιγράφεται και αναλύεται στην προκήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την προκήρυξη δίδονται στο τηλ.24610-53985,
φαξ: 2461053991, (αρμόδιος υπάλληλος, Μακρή Ιωάννα, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, ΤΚ 50100 Κοζάνη).
Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται :
Α) στην ιστοσελίδα του προγράμματος «-ιαύγεια» (http://sites.diavgeia.gov.gr/ptapdm),
Β) στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,
(http://pta.pdm.gr),
Γ) στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(http://www.pepdym.gr) και
-) στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Γεώργιος Κ. Δακής

Αρχεία Προκήρυξης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 33 guests online