Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προ-Εργασία» 1 PDF Print E-mail

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προ-Εργασία»

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

«Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»


η οποία εντάσσεται στη δράση 7 : «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ


τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

 

1. Στόχοι / αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης

 

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 79 ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης.

Ειδικότερα, στόχος είναι οι ωφελούμενοι να δημιουργήσουν επιχειρήσεις ατομικές ή κοινωνικές ή και να προωθηθούν στην αγορά εργασίας σε θέσεις σχετικές με επιλεγμένους τομείς της αγροτικής οικονομίας, εμπορίου και κατασκευών.

2. Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης

Η επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων, που θα υποστηρίξουν πολύπλευρα τους ωφελούμενους και οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν :

 

Παροχή επαγγελματικής Συμβουλευτικής - Ψυχολογικής στήριξης ωφελουμένων


Κατάρτιση – Επιμόρφωση ωφελούμενων στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

 1. Κατάρτιση με πιστοποίηση ανέργων γυναικών σε θέματα τεχνικών πωλήσεων στο Δήμο Εορδαίας
 2. Κατάρτιση στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων στο Δήμο Κοζάνης
 3. Κατάρτιση ωφελουμένων στην κοινωνική αγροτική επιχειρηματικότητα στο Δήμο Κοζάνης
 4. Κατάρτιση ωφελουμένων στην κοινωνική αγροτική επιχειρηματικότητα στο Δήμο Εορδαίας
 5. Επιμόρφωση ωφελουμένων στις μεταλλικές κατασκευές στο Δήμο Κοζάνης
 6. Επιμόρφωση ωφελουμένων σε κατασκευές μηχανουργείου στο Δήμο Κοζάνης
 7. Επιμόρφωση ωφελουμένων στις αλουμινοκατασκευές στο Δήμο Κοζάνης

 

Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση επιχειρήσεων

Υποστήριξη των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας τους

Συμβουλευτική υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων που θα προσλάβουν ωφελούμενους

Διακρατική Δικτύωση στην κοινωνική οικονομία

Διακρατικές επισκέψεις ωφελουμένων για απόκτηση τεχνογνωσίας

Επισκέψεις ωφελουμένων σε επιχειρήσεις εσωτερικού για απόκτηση τεχνογνωσίας

 

3. Φορείς Υλοποίησης - Εταίροι:

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προ-Εργασία» απαρτίζεται από επτά (7) τοπικούς φορείς, με Συντονιστή  Εταίρο την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ.  Συγκεκριμένα στην Α.Σ. συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

 1. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ
 2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  (Π.Τ.Α.) Δυτικής Μακεδονίας
 3. Περιφερειακή Ενωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Μακεδονίας
 4. Επιμελητήριο Κοζάνης
 5. Κέντρο Τεχνολογικής Ερευνας  (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας
 6. Κ.Ε.Κ. ΙΝΕΚΑ
 7. Κ.Ε.Κ. ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ

4. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α)

να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

β)

να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης

5. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
 2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 4. Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
 5. Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας συζύγου από τον ΟΑΕΔ (αν είναι άνεργος/η)
 6. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους
  3. Φωτοτυπία τίτλου σπουδών

10.  Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)

 

6. Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης* και να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ, Φον Καραγιάννη 1-3, κα Καραγκιόζη Ιωάννα,  τηλ. 2461-0-24022.

 

(*) Υπόδειγμα της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΟ, www.anko.gr

 

7. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Προ-Εργασία», Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, κα Κουγιώνη Λόη, τηλ 2461-0-24022,  και να υποβάλλουν την αίτηση έως τις  19/07/2013, καθημερινά από τις 8:00 έως τις 15:30.

 

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ


Κυριάκος Μιχαηλίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 21 guests online