Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προ-Εργασία» 3 PDF Print E-mail

 

 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προ-Εργασία»

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

«Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»


η οποία εντάσσεται στη δράση 7 : «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες αγρότες/ισες ασφαλισμένους/ες στον ΟΓΑ, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

 

1. Στόχοι / αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης

 

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 40 αγροτών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης .

Ειδικότερα, στόχος είναι οι ωφελούμενοι, εφόσον ολοκληρώσουν τις δράσεις Κατάρτισης-Επιμόρφωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, να προωθηθούν στην απασχόληση είτε μέσω της ίδρυσης/επέκτασης της δικής τους επιχείρησης, είτε μέσω της πρόσληψης τους σε επιχείρηση, είτε μέσω της ένταξής τους σε άλλα προγράμματα.

 

2. Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης

Η επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων, που θα υποστηρίξουν πολύπλευρα τους ωφελούμενους και οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν :

Παροχή επαγγελματικής Συμβουλευτικής - Ψυχολογικής στήριξης ωφελουμένων

Κατάρτιση – Επιμόρφωση ωφελούμενων στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

1.Κατάρτιση ωφελουμένων στην Αγροτική Οικονομία – καινοτόμα αγροτικά προϊόντα, κηπευτικά, μελισσοκομία - στο Δήμο Κοζάνης

2.Κατάρτιση ωφελουμένων στην Αγροτική Οικονομία – αρωματικά φυτά-φαρμακευτικά φυτά, ενεργειακές καλλιέργειες - στο Δήμο Εορδαίας

3.Κατάρτιση ωφελουμένων στην Αγροτική Οικονομία – κτηνοτροφικά προϊόντα - στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού

4.Κατάρτιση ωφελουμένων στην Αγροτική Οικονομία – αμπελλουργία, οινοποιϊα - στο Δήμο Βοϊου

 

Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση επιχειρήσεων

Υποστήριξη των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας τους

Συμβουλευτική υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων που θα προσλάβουν ωφελούμενους

Διακρατική Δικτύωση στην κοινωνική οικονομία

Διακρατικές επισκέψεις ωφελουμένων για απόκτηση τεχνογνωσίας

Επισκέψεις ωφελουμένων σε επιχειρήσεις εσωτερικού για απόκτηση τεχνογνωσίας

3. Φορείς Υλοποίησης - Εταίροι:

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προ-Εργασία» απαρτίζεται από επτά (7) τοπικούς φορείς, με Συντονιστή  Εταίρο την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ.  Συγκεκριμένα στην Α.Σ. συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

 1. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ
 2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  (Π.Τ.Α.) Δυτικής Μακεδονίας
 3. Περιφερειακή Ενωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Μακεδονίας
 4. Επιμελητήριο Κοζάνης
 5. Κέντρο Τεχνολογικής Ερευνας  (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας
 6. Κ.Ε.Κ. ΙΝΕΚΑ
 7. Κ.Ε.Κ. ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ

4. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α)

Το ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες να μην υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

β)

να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης

5. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
 2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής
 4. Βεβαίωση Ασφάλισης στον ΟΓΑ
 5. Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικού έτους 2011 (Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση)
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

6. Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης* και να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ, Φον Καραγιάννη 1-3, κα Καραγκιόζη Ιωάννα,  τηλ. 2461-0-24022.

 

(*) Υπόδειγμα της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΟ, www.anko.gr

 

7. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Προ-Εργασία», Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, κα Κουγιώνη Λόη, τηλ 2461-0-24022,  και να υποβάλλουν την αίτηση έως τις  19/07/2013, καθημερινά από τις 8:00 έως τις 15:30.

 

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ

Κυριάκος Μιχαηλίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 36 guests online