«Προμήθεια και παράδοση οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Βορειοδυτικού τμήματος του οχυρωματικού περιβόλου της Διοκλητιανούπολης Ν.Καστοριάς» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕ01480080) PDF Print E-mail

 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΓ-ΔΝΠ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
16η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ


ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Καστοριά, 15/07/2013
Αριθ. Πρωτ.: 2463

 

Ταχ. Δ/νση: Μητροπόλεως 25, Καστοριά
T.K. 52100
Πληροφορίες: Α. Σαραφέρας
Τηλέφωνο: 24670 88200
Fax: 24670 29748
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 20% επί της συνολικής δαπάνης, με τίτλο «Προμήθεια και παράδοση
οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Βορειοδυτικού τμήματος του οχυρωματικού περιβόλου της Διοκλητιανούπολης
Ν.Καστοριάς»
(Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕ01480080) του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» του ΕΣΠΑ, συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 16Η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 15-07-2013 και ώρα 13.00 π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΕΩΣ 31-07-2013 και ώρα 13.00μ.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 16Η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Μητροπόλεως
25, Καστοριά, Τ.Κ. 52100, τηλ. 24670 88200, φαξ. 24670 29748
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο/οι ανάδοχος/οι θα αναλάβει/ουν την προμήθεια και παράδοση
των παρακάτω:
• οικοδομικών υλικών


Συγκεκριμένα απαιτούνται:
α/α Σύντομη Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
Οικοδομικά υλικά
1 Τσιμέντο λευκό Σάκος 50Kg 440
2 Άμμος 0‐5 mm (Α' χέρι) Big bag 1tn 15

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών.

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:


• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που
ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με επάγγελμα σχετικό
με το διαγωνιζόμενο αντικείμενο το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός.
• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που
καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.
• Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της μέλος της Ε.Ε.
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί :
• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω.
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
• Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.


ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ανά ενότητα υλικών χαμηλότερη τιμή.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 7.601,40€ (επτά χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και σαράντα
λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 20% επί
της συνολικής δαπάνης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στα πλαίσια του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» του ΕΣΠΑ και
ειδικότερα του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2007-2013».

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Η παράδοση των υλικών ορίζεται να γίνει συνολικά ή τμηματικά σε
χρονικό διάστημα πέντε (10) ημερών από την παραλαβή της έγγραφης παραγγελίας που θα
αποστέλλεται στον προμηθευτή.

Συγκεκριμένα ισχύει:
• οικοδομικά υλικά : τμηματική παράδοση και ολοκλήρωση μέχρι 31-12-2013.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και έως την
31/07/2013 να παραλαμβάνουν την σχετική προκήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
τα γραφεία της 16ης Ε.Β.Α. , Μητροπόλεως 25, Καστοριά, Τ.Κ.52100, (πληροφορίες: Σαραφέρας
Απόστολος, Τσιρώνη Κων/να τηλ. 2467088205).

 

Περίληψη της υπ΄ αριθμ 2462/15-07-2013 προκήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού, καθώς και το κείμενο της παρούσας προκήρυξης θα δημοσιευθεί στην ενότητα
Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί και στο http://et.diavgeia.gov.gr/, στο Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού www.yppo.gr στην ενότητα
Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις-Διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
και τέλος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της 16ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ.pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Εφορείας
Αγγελική Στρατή
Του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 26 guests online