«Προμήθεια και παράδοση οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου του Τζώτζα στην Καστοριά» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕ01480055) PDF Print E-mail

 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΓ-7ΑΡ

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
16η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Καστοριά, 10/07/2013
Αριθ. Πρωτ.: 2417

 

Ταχ. Δ/νση: Μητροπόλεως 25, Καστοριά
T.K. 52100
Πληροφορίες: Α. Σαραφέρας
Τηλέφωνο: 24670 88200
Fax: 24670 29748
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και δικαίωμα
προαίρεσης σε ποσοστό 20% επί της συνολικής δαπάνης, με τίτλο «Προμήθεια και παράδοση
οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου Αποκατάσταση Ιερού Ναού
Αγίου Νικολάου του Τζώτζα στην Καστοριά» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕ01480055) του Ε.Π.
«Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» του ΕΣΠΑ, συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.


ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 16Η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 12-07-2013 και ώρα 13.00 π.μ.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΕΩΣ 26-07-2013 και ώρα 13.00μ.μ.


ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 16Η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Μητροπόλεως
25, Καστοριά, Τ.Κ. 52100, τηλ. 24670 88200, φαξ. 24670 29748


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο/οι ανάδοχος/οι θα αναλάβει/ουν την προμήθεια και παράδοση

των παρακάτω:

α)οικοδομικών υλικών

 

Συγκεκριμένα απαιτούνται:
α/α Σύντομη Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
Οικοδομικά υλικά


1 Άμμος Ποταμού (κοκκομετρία 0-5mm, πρώτο χέρι )  κυβικά μέτρα 20

4 Τσιμέντο (λευκό,Σάκος) 50Kg 100


5  Τσιμέντο (γκρι,Σάκος)  50Kg 50

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των
ανωτέρω οικοδομικών υλικών και όχι για τμήμα αυτών.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που
ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με επάγγελμα σχετικό
με το διαγωνιζόμενο αντικείμενο το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός.
Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που
καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.
Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της μέλος της Ε.Ε.

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί :
Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω.
Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.


ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ανά ενότητα υλικών χαμηλότερη τιμή.


ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 2.890,50€ (δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ και
πενήντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό
20% επί της συνολικής δαπάνης.

Αναλυτικά η δαπάνη ανά ενότητα προμήθειας είναι:
α) οικοδομικά υλικά: 2.890,50€ (δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά)
Το έργο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στα πλαίσια του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» του ΕΣΠΑ και
ειδικότερα του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2007-2013».
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Η παράδοση των υλικών και εργαλείων ορίζεται να γίνει συνολικά ή
τμηματικά σε χρονικό διάστημα πέντε (10) ημερών από την παραλαβή της έγγραφης παραγγελίας
που θα αποστέλλεται στον προμηθευτή.

Συγκεκριμένα ανά ενότητα θα ισχύουν τα ακόλουθα :

α) οικοδομικά υλικά: τμηματική παράδοση και ολοκλήρωση μέχρι 31-10-2013

 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και εως την 26/07/2013

να παραλαμβάνουν την σχετική προκήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
τα γραφεία της 16ης Ε.Β.Α. , Μητροπόλεως 25, Καστοριά, Τ.Κ.52100, (πληροφορίες: Σαραφέρας
Απόστολος, Τσάπανος Νικόλαος τηλ. 2467088200).

 

Περίληψη της υπ΄ αριθμ 2461/10-07-2013 προκήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού, καθώς και το κείμενο της παρούσας προκήρυξης θα δημοσιευθεί στην ενότητα
Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί και στο http://et.diavgeia.gov.gr/, στο Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού www.yppo.gr στην ενότητα
Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις-Διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
και τέλος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της 16ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ.pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Εφορείας
Αγγελική Στρατή
Του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 14 guests online