Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΕΔΑ / ΠΔΜ PDF Print E-mail

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΒΛΒΠ7ΛΨ-ΣΩΦ

Kοζάνη 04 / 07 / 2013
Αρ. Πρωτ.: - 3247 -

 

Προς

1. Υ.Δ.Ε. στο Νομό Ιωαννίνων
2. Μέλη Επιτροπής Παραλαβής

Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς
Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη
Πληροφορίες : Παναγιώτης Γ. Κοκκινίδης

Τηλέφωνο : 24613-50956
Fax : 24610-53969
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


Θέμα : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΕΔΑ / ΠΔΜ

 


 

Α Π Ο Φ Α Σ Η


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας


Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον οδηγό διαδικασιών και επιλέξιμων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης Κ.Π.Σ. 2000 – 2006 και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,


2. Το Π.Δ. 4 / 2002 ( ΦΕΚ 3 / τ. Α’ / 14 – 01 – 2002) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» εφαρμοζόμενο αναλόγως,


3. Το Ν. 3614 / 2007 ( ΦΕΚ 267 / τ. Α’ / 03 – 12 – 2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3840 / 2010 (ΦΕΚ 53 / τ. Α’ / 31 – 03 – 2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις»,


4. Το Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 / τ. Α’ / 07 – 06 – 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,


5. Το αριυ. 31578 / ΕΥΘΥ 1414 / 20 – 07 – 2010 έγγραφο της ΕΥΘΥ «Οδηγίες εφαρμογής μέτρων για την επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του
Ταμείου Συνοχής»,

6. Το ΠΔ 146 / 2010 ( ΦΕΚ 239 / τ. Α' / 27 – 12 – 2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,

7. Την ΚΥΑ 26822 / ΕΥΘΥ 1375 / 17 – 06 – 2011 (ΦΕΚ1459 / τ. Β΄ / 17 – 06 – 2011) «Τροποποίηση της με αριθμ. 41542 / Γ΄ ΚΠΣ / 277 ΚΥΑ / 08 – 12 – 2000 (ΦΕΚ 1501 / τ. Β΄ / 08 – 12 – 2000) περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614 / 2007,

8. Το αρ. Πρωτοκ. 32312 / ΕΥΘΥ 1652 / 21 – 07 – 2011 έγγραφο της ΕΥΘΥ «Οδηγίες για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,


9. Τη με αριθ. 40839 / ΕΥΣ 4684 / 20 – 09 – 2011 απόφαση της ΕΥΣΕΕΠ του ΥΠΑΑΝ «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
«Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά» και «Αττική» του ΕΣΠΑ,

10. Τη με αριθ. 19944 / ΕΥΣΣΑΑΠ 956 / 09 – 05 – 2013 «Απόφαση έγκρισης του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» για το έτος 2013»,


11. Την αριθ. 3044 / 27 – 06 – 2013 Ανακοίνωση της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την κλήρωση επιλογής του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών,


12. Το αριθ. 3188 / 02 – 07 – 2013 Πρακτικό Κλήρωσης της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την επιλογή του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών,


13. Τις ανάγκες προμήθειας υλικών και λήψης υπηρεσιών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.


α π ο φ α σ ί ζ ε ι


τη συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής με τους αναπληρωματικούς, αποτελούμενη από:

Κιουρτσίδη Χαράλαμπο, Προϊστάμενο της ΕΔΑ / ΠΔΜ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής με αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Ιωάννη, Προϊστάμενο της Μονάδας Γ’ της ΕΔΑ / ΠΔΜ.


Μουρατίδη Ηλία, Προϊστάμενο της Μον. Α1 της ΕΔΑ / ΠΔΜ, ως Μέλος, με αναπληρωτή τον Παπαϊωάννου Ιωάννη, Προϊστάμενο της Μον. Α2 της ΕΔΑ / ΠΔΜ


Φιλιππόπουλο Ανδρέα, Στέλεχος της Μονάδας Δ’ της ΕΔΑ / ΠΔΜ, ως Μέλος, με αναπληρώτρια την Πέκου Μαρία, Στέλεχος της Μονάδας Α2 της ΕΔΑ / ΠΔΜ.

 

Έργο της Επιτροπής θα είναι η οριστική παραλαβή υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των υλικών και υπηρεσιών και η σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

 

Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής είναι ένα (1) έτος .


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την υπογραφή της.

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Καταχώρησης Αποφάσεων και Διοικητικών Πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας.


Αρχείο Απόφασης


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας


Γεώργιος Κ. Δακής

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 24 guests online