Έγκριση τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 201 PDF Print E-mail

 

ΑΔΑ: ΒΛΩ87ΛΨ-2ΡΦ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κοζάνη

29 / 08 / 2013

 

 

 

Αρ. Πρωτ.:

- 4207 -

 

 

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

 

Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πληροφορίες

:

Ανδρέας Ι. Φιλιππόπουλος

Τηλέφωνα

:

24613 - 50922

 

Fax

:

24610 - 53969

 

E-mail

:

afilippopoulos This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 2690 / 1999 ( ΦΕΚ 45 / Α’ / 09.03.1999 ) περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
 2. Το Π.Δ. 4 / 2002 ( ΦΕΚ 3 / Α’ / 14.01.2002 ) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων», εφαρμοζόμενο αναλόγως,
 3. Τη με αριθ. 60630 / ΕΥΣ 5671 / 16.09.2003 Εγκύκλιο Εξειδίκευσης της εφαρμογής του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» του ΥΠΟΙΟ,
 4. Τον εγκεκριμένο «Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης των Ειδικών Υπηρεσιών που εφαρμόζουν το Π.Δ. 4 / 2002» της Διαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ., όπως ισχύει κάθε φορά,
 5. To Π.Δ. 60 / 2007 ( ΦΕΚ 64 / Α’ / 16.03.2007 ) που αφορά στην προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004 / 18 / ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αναλογικά και συμπληρωματικά εφαρμοζόμενο,
  1. Το Π.Δ. 118 / 2007 ( Φ.Ε.Κ. 150 / Α’ / 10.07.2007 ), «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» αναλογικά και συμπληρωματικά εφαρμοζόμενο για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά στο Π.Δ. 4 / 2002,
  2. Τη με αριθ. Ε (2007) 5337 / 26.10.2007 Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013»,
  3. Το Ν. 3614 / 2007 ( ΦΕΚ 267 / Α’ / 03.12.2007 ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  4. Τη με αριθ. 4485 / ΔΕ – 627 / 29.01.2008 Εγκύκλιο «Οδηγιών για την υποβολή προτάσεων κατάρτισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2008» του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών,
  5. Το Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 / Α’ / 07.06.2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  6. Τη με αριθ. 51540 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 ( ΦΕΚ 1856 / Β’ / 26.11.2010 ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον καθορισμό των στοιχείων των προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  7. Το ΠΔ 146 / 2010 ( ΦΕΚ 239 / Α' / 27.12.2010 ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,
  8. Τη με αριθ. 15470 / ΕΥΣΣΑΑΠ 697 / 07.04.2011 Απόφαση έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013» για το έτος 2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  9. Την ΚΥΑ 26822 / ΕΥΘΥ 1375 / 17.06.2011 ( ΦΕΚ 1459 / Β΄ / 17.06.2011 ) «Τροποποίηση της με αριθμ. 41542 / Γ΄ ΚΠΣ / 277 ΚΥΑ / 08.12.2000 (ΦΕΚ 1501 / Β΄ / 08.12.2000 ) περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614 / 2007,
  10. Το αριθ. 32312 / ΕΥΘΥ 1652 / 21.07.2011 έγγραφο της ΕΥΘΥ «Οδηγίες για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  11. Τη με αριθ. 40839 / ΕΥΣ 4684 / 20.09.2011 Απόφαση της ΕΥΣΕΕΠ / Εθνική Αρχή Συντονισμού / Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ του ΥΠΑΑΝ περί Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. ‘Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013’ στην Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  12. Τη με αριθ. 19835 / 3229 / 30.04.2012 1η Εγκύκλιο Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιόδου 2014 – 2020, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
  13. Τη με αριθ. 13560 / ΕΥΣΣΑΑΠ 643 / 29.03.2013 2η Εγκύκλιο Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιόδου 2014 – 2020, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων,
  14. Τη με αριθ. 19944 / ΕΥΣΣΑΑΠ 956 / 09.05.2013 «Απόφαση έγκρισης του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» για το έτος 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  15. Τη με αριθ. 30941 / ΕΥΣΣΑΑΠ 1605 / 12.07.2013 Εγκύκλιο για τη διεξαγωγή της εκ των προτέρων αξιολόγησης και της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014 – 2020,
  16. Τη ΣΑΕΠ 0058 με κωδικό πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ00580056,
  17. Τη με αριθ. 4061 / 20.08.2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020» και MIS 452151, στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020»,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την Ανάθεση του Έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020», όπως αυτοί περιγράφονται στο Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης,

και προκηρύσσουμε ανοικτό διαγωνισμό για την Ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020». Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών.

 1. Ο ανώτατος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ευρώ (135.300,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του άξονα 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ – ΠΔΜ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013».
 2. Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, προκειμένου να υπάρχει χρόνος για πιθανές βελτιώσεις – προσαρμογές του Προγράμματος (και των εκθέσεων της εκ των προτέρων αξιολόγησης), στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισής τους από την Ε.Ε.
 3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17 / 09 / 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 π.μ. στα Γραφεία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, 2ος όροφος (Πρωτόκολλο).
 4. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.
 5. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  http://www.pepdym.gr, όπου θα δημοσιεύονται πληροφορίες για το διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθεύονται τα έγγραφα της πρόσκλησης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη.  Υπεύθυνος: Ανδρέας Ι. Φιλιππόπουλος (τηλ. 24613 50922).
 6. Η παραλαβή, η αποσφράγιση, ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
 7. Η εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων θα γίνει από την Επιτροπή Ενστάσεων που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
 8. Η ανάθεση του έργου διέπεται από το ΠΔ 4/2002 και θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους γενικούς και ειδικούς όρους του Τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της παρούσας Απόφασης.
 9. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται , με αιτιολογημένη απόφαση της, να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.
 10. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την πρόσκληση μπορούν να απευθύνονται:

α)  για τεχνικά θέματα στον κ. Ηλία Μουρατίδη, Προϊστάμενο Μον. Α1 ΕΔΑ / ΠΔΜ, τηλ. 24613 50948, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

β)  για διοικητικά θέματα στον κ. Ανδρέα Φιλιππόπουλο, Στέλεχος Μον. Δ’ ΕΔΑ / ΠΔΜ, τηλ. 24613 50922, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

 

 

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι 16 / 09 / 2013 να υποβάλλουν και εγγράφως τυχόν ερωτήσεις στην ΕΔΑ / ΠΔΜ, ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, τηλ. 24613 50900, fax 24610 53969.

 

 

Αρχείο Πρόσκλησης

Αρχείο Διευκρινήσεων

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κ. Δακής

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 37 guests online