Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας PDF Print E-mail

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κοζάνη

25 / 09 / 2013

 

 

 

Αρ. Πρωτ.:

- 4759 -

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

 

Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

38221, Βόλος

Πληροφορίες

:

Χαράλαμπος Κιουρτσίδης

Ανδρέας Φιλιππόπουλος

Fax: 24210 06464

Τηλέφωνα

:

24613 – 50903, 50922

 

Κοιν.

Fax

:

24610 – 53969

 

Υ.Δ.Ε.  στο Νομό Ιωαννίνων

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

afilippopoulos This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

Θέμα: Απόφαση Ανάθεσης Υλοποίησης του Έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. 1. Το Ν. 2690 / 1999 ( ΦΕΚ 45 / Α’ / 09.03.1999 ) περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
 2. 2. Το Π.Δ. 4 / 2002 ( ΦΕΚ 3 / Α’ / 14.01.2002 ) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων», εφαρμοζόμενο αναλόγως,
 3. 3. Τη με αριθ. 60630 / ΕΥΣ 5671 / 16.09.2003 Εγκύκλιο Εξειδίκευσης της εφαρμογής του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» του ΥΠΟΙΟ,
 4. 4. Τον εγκεκριμένο «Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης των Ειδικών Υπηρεσιών που εφαρμόζουν το Π.Δ. 4 / 2002» της Διαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ., όπως ισχύει κάθε φορά,
 5. 5. To Π.Δ. 60 / 2007 ( ΦΕΚ 64 / Α’ / 16.03.2007 ) που αφορά στην προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004 / 18 / ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αναλογικά και συμπληρωματικά εφαρμοζόμενο,
 6. 6. Το Π.Δ. 118 / 2007 ( Φ.Ε.Κ. 150 / Α’ / 10.07.2007 ), «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» αναλογικά και συμπληρωματικά εφαρμοζόμενο για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά στο Π.Δ. 4 / 2002,
 7. 7. Τη με αριθ. Ε (2007) 5337 / 26.10.2007 Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013»,
 1. Το Ν. 3614 / 2007 ( ΦΕΚ 267 / Α’ / 03.12.2007 ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 2. Τη με αριθ. 4485 / ΔΕ – 627 / 29.01.2008 Εγκύκλιο «Οδηγιών για την υποβολή προτάσεων κατάρτισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2008» του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών,
 3. Την ΥΑ 14053 / ΕΥΣ 1749 / 27.03.2008 ( ΦΕΚ 540 / Β’ / 27.03.2008 ) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 43804 / ΕΥΘΥ 2041 / 07.09.2009 ( ΦΕΚ 1957 / Β’ / 09.09.2009 ) και την ΥΑ 28020 / ΕΥΘΥ 1212 / 30.06.2010 ( ΦΕΚ 1088 / Β’ / 19.07.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 4. Το Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 / Α’ / 07.06.2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 5. Τη με αριθ. 51540 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 ( ΦΕΚ 1856 / Β’ / 26.11.2010 ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον καθορισμό των στοιχείων των προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 6. Το ΠΔ 146 / 2010 ( ΦΕΚ 239 / Α' / 27.12.2010 ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,
 7. Την Ερμηνευτική Εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 9382 / ΕΥΣΣΑΑΠ 387 / 02-03-2011  για την εφαρμογή της Υ.Α. με αρ. πρωτ. 51540 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους»,
 8. Τη με αριθ. 15470 / ΕΥΣΣΑΑΠ 697 / 07.04.2011 Απόφαση έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013» για το έτος 2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 9. Την ΚΥΑ 26822 / ΕΥΘΥ 1375 / 17.06.2011 ( ΦΕΚ 1459 / Β΄ / 17.06.2011 ) «Τροποποίηση της με αριθμ. 41542 / Γ΄ ΚΠΣ / 277 ΚΥΑ / 08.12.2000 (ΦΕΚ 1501 / Β΄ / 08.12.2000 ) περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614 / 2007,
 10. Το αριθ. 32312 / ΕΥΘΥ 1652 / 21.07.2011 έγγραφο της ΕΥΘΥ «Οδηγίες για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 11. Τη με αριθ. 40839 / ΕΥΣ 4684 / 20.09.2011 Απόφαση της ΕΥΣΕΕΠ / Εθνική Αρχή Συντονισμού / Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ του ΥΠΑΑΝ περί Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. ‘Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013’ στην Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 12. Τη με αριθ. 150 / 15.01.2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» και MIS 423756,
 13. Τη ΣΑΕΠ 0058 με κωδικό πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ00580001,
 14. To με αριθ. 4579 / 16.09.2013 έγγραφο εσωτερικής επικοινωνίας του Προϊσταμένου της ΕΔΑ / ΠΔΜ με την εισήγηση έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,
 15. Τη με αριθ. 4586 / 17.09.2013 έγκριση του τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,
 16. Τα από 18.09.2013 ηλεκτρονικά μηνύματα προς: α) Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Νόμιμος Εκπρόσωπος: Αναπληρωτής Πρύτανη Καθ. Α. Κούγκολος) β) Τον κ. Δ. Πανάγο (Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π., MSc),
 17. Τη με αριθ. 4684 / 20.09.2013 υποβληθείσα & αποδεκτή προσφορά του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
 18. Τη με αριθ. 4685 / 20.09.2013 υποβληθείσα & αποδεκτή προσφορά του κ. Δημήτρη Πανάγου,
 19. Τη με αριθ. 4732 / 24.09.2013 εισήγηση του Προϊσταμένου της ΕΔΑ / ΠΔΜ για έκδοση απόφασης ανάθεσης υπηρεσιών στήριξης σε Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


 1. την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Νόμιμος Εκπρόσωπος: Αναπληρωτής Πρύτανη Καθ. Α. Κούγκολος), που εδρεύει στην οδό Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος, Α.Φ.Μ. 090071277, Δ.Ο.Υ. Α’ Βόλου, τηλ. 24210 - 06430.
 2. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη με αριθ. 4586 / 17.09.2013 έγκριση του τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΔΑ / ΠΔΜ για το έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 1. Η χρονική διάρκεια του έργου ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 2. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και η παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων τους, θα γίνεται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
 3. Η αμοιβή για το σύνολο των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 18.327,00 (δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσια είκοσι επτά ευρώ και μηδέν λεπτά)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Η αμοιβή θα καταβληθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του  εγκεκριμένου τεύχους εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 4. Η αμοιβή θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με MIS 423756 και ΣΑ: 02013ΕΠ00580001 της ΣΑΕΠ 005 / 8, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του άξονα 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ - ΠΔΜ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013».

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας


Γεώργιος Κ. Δακής

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 27 guests online