Έγκριση τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «Τεχνική Υποστήριξη σε θέματα αρχειακού υλικού, ηλεκτρονικού αρχείου και τήρησης μητρώων της Μονάδας Β’ ΕΔΑ / ΠΔΜ» PDF Print E-mail

 

ΑΔΑ: ΒΛ9Α7ΛΨ-Ρ6Θ

 

Κοζάνη

27 / 09 / 2013

 

 

 

Αρ. Πρωτ.:

- 4833 -

 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

 

Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πληροφορίες

:

Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος

Τηλέφωνα

:

24613 – 50922

 

Fax

:

24610 – 53969

 

E-mail

:

afilippopoulos This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

Θέμα

:

Έγκριση τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «Τεχνική Υποστήριξη σε θέματα αρχειακού υλικού, ηλεκτρονικού αρχείου και τήρησης μητρώων της Μονάδας Β’ ΕΔΑ / ΠΔΜ»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας


Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 2690 / 1999 ( ΦΕΚ 45 / Α’ / 09.03.1999 ) περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
 2. Το Π.Δ. 4 / 2002 ( ΦΕΚ 3 / Α’ / 14.01.2002 ) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων», εφαρμοζόμενο αναλόγως,
 3. Τη με αριθ. 60630 / ΕΥΣ 5671 / 16.09.2003 Εγκύκλιο Εξειδίκευσης της εφαρμογής του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» του ΥΠΟΙΟ,
 4. Τον εγκεκριμένο «Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης των Ειδικών Υπηρεσιών που εφαρμόζουν το Π.Δ. 4 / 2002» της Διαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ., όπως ισχύει κάθε φορά,
 5. To Π.Δ. 60 / 2007 ( ΦΕΚ 64 / Α’ / 16.03.2007 ) που αφορά στην προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004 / 18 / ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αναλογικά και συμπληρωματικά εφαρμοζόμενο,
  1. Το Π.Δ. 118 / 2007 ( Φ.Ε.Κ. 150 / Α’ / 10.07.2007 ), «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» αναλογικά και συμπληρωματικά εφαρμοζόμενο για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά στο Π.Δ. 4 / 2002,
  2. Τη με αριθ. Ε (2007) 5337 / 26.10.2007 Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013»,
  3. Το Ν. 3614 / 2007 ( ΦΕΚ 267 / Α’ / 03.12.2007 ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  4. Τη με αριθ. 4485 / ΔΕ – 627 / 29.01.2008 Εγκύκλιο «Οδηγιών για την υποβολή προτάσεων κατάρτισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2008» του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών,
 6. Την ΥΑ 14053 / ΕΥΣ 1749 / 27.03.2008 ( ΦΕΚ 540 / Β’ / 27.03.2008 ) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 43804 / ΕΥΘΥ 2041 / 07.09.2009 ( ΦΕΚ 1957 / Β’ / 09.09.2009 ) και την ΥΑ 28020 / ΕΥΘΥ 1212 / 30.06.2010 ( ΦΕΚ 1088 / Β’ / 19.07.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  1. Το Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 / Α’ / 07.06.2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  2. Τη με αριθ. 51540 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 ( ΦΕΚ 1856 / Β’ / 26.11.2010 ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον καθορισμό των στοιχείων των προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  3. Το ΠΔ 146 / 2010 ( ΦΕΚ 239 / Α' / 27.12.2010 ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,
  4. Τη με αριθ. 15470 / ΕΥΣΣΑΑΠ 697 / 07.04.2011 Απόφαση έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013» για το έτος 2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  5. Την ΚΥΑ 26822 / ΕΥΘΥ 1375 / 17.06.2011 ( ΦΕΚ 1459 / Β΄ / 17.06.2011 ) «Τροποποίηση της με αριθμ. 41542 / Γ΄ ΚΠΣ / 277 ΚΥΑ / 08.12.2000 (ΦΕΚ 1501 / Β΄ / 08.12.2000 ) περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614 / 2007,
  6. Το αριθ. 32312 / ΕΥΘΥ 1652 / 21.07.2011 έγγραφο της ΕΥΘΥ «Οδηγίες για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  7. Τη με αριθ. 40839 / ΕΥΣ 4684 / 20.09.2011 Απόφαση της ΕΥΣΕΕΠ / Εθνική Αρχή Συντονισμού / Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ του ΥΠΑΑΝ περί Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. ‘Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013’ στην Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  8. Τη με αριθ. 2154 / 20.06.2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την εγγραφή σε Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
  9. Τις βεβαιώσεις εγγραφής στον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την ΕΔΑ / ΠΔΜ,
  10. 20. Τη με αριθ. 150 / 15.01.2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» και MIS 423756,
  11. 21. Τη ΣΑΕΠ 0058 με κωδικό πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ00580001,
  12. Το με αριθ. 3278 / 08.07.2013 έγγραφο εσωτερικής επικοινωνίας του Προϊσταμένου Μονάδας Β’ της ΕΔΑ / ΠΔΜ προς τον Προϊστάμενο της ΕΔΑ / ΠΔΜ,
  13. 23. Το με αριθ. 4027 / 19.08.2013 έγγραφο εσωτερικής επικοινωνίας του Προϊσταμένου ΕΔΑ / ΠΔΜ προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,
  14. 24. Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα αρχειακού υλικού, ηλεκτρονικού αρχείου και τήρησης μητρώων της Μονάδας Β’ ΕΔΑ / ΠΔΜ για την επιτάχυνση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


την έγκριση των όρων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάθεση του Έργου «Τεχνική υποστήριξη σε θέματα αρχειακού υλικού, ηλεκτρονικού αρχείου και τήρησης μητρώων της Μονάδας Β’ ΕΔΑ / ΠΔΜ», όπως αυτοί περιγράφονται στο Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης, με επιλογή από το εγκεκριμένο Μητρώο Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΔΑ / ΠΔΜ και σας καλούμε για την υποβολή προσφοράς για την Ανάθεση του έργου.

Ο ανώτατος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) € συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του άξονα 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ – ΠΔΜ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013 » και ειδικότερα της με αριθ. 150 / 15.01.2013 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» και MIS 423756,.

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της Απόφασης Ανάθεσης.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται εντός τριών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, στα γραφεία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, 2ος όροφος.

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η ανάθεση του έργου διέπεται από το ΠΔ 4/2002 και θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους γενικούς και ειδικούς όρους του Τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της παρούσας Απόφασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του έργου και δικαιούται με αιτιολογημένη απόφαση της να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να απευθύνονται:

 

α) για τεχνικά θέματα στον κ. Καραντίνο Χρίστο, τηλ. 24613 50927, (xriskara@mou.gr) και

 

β)  για διαδικαστικά θέματα στον κ. Φιλιππόπουλο Ανδρέα, τηλ. 24613 50922, ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κ. Δακής

Συνημμένα

 1. Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση του Έργου «Τεχνική υποστήριξη σε θέματα αρχειακού υλικού, ηλεκτρονικού αρχείου και τήρησης μητρώων της Μονάδας Β’ ΕΔΑ / ΠΔΜ»
 2. Υπόδειγμα Εντύπου Προσφοράς

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

Α. Για Ενέργεια

 1. κ. Φωτεινή Χρυσαφάκη
 2. κ. Φίλιππος Κυριαζίδης
 3. κ. Φανή Τσιαμπάζη

Β. Για Κοινοποίηση

ð  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 1. Περιφερειάρχη κ. Γ. Δακή
  1. Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγρ/σμού και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Χρ. Ευαγγέλου
  2. Εκτελεστική Γραμματέα, κ Α. Τσάτσου

Γ. Εσωτερική Διανομή

 1. Προϊστάμενος ΕΔΑ/ΠΔΜ
 2. Προϊστάμενοι Μονάδων  Α1, Α2, Β, Γ
 3. Φάκελος Έργου
 4. Χρονολογικό Αρχείο

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Τεχνική υποστήριξη σε θέματα αρχειακού υλικού, ηλεκτρονικού αρχείου και τήρησης μητρώων της Μονάδας Β’ ΕΔΑ / ΠΔΜ»

 1. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αναθέτουσα Αρχή: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Έργο: «Τεχνική υποστήριξη σε θέματα αρχειακού υλικού, ηλεκτρονικού αρχείου και τήρησης μητρώων της Μονάδας Β’ ΕΔΑ / ΠΔΜ»

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρεις ( 3 ) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης.

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ – ΠΔΜ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013» και ειδικότερα της με αριθ. 150 / 15.01.2013 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» και MIS 423756.

Η ανάθεση του έργου θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην με αριθμό πρωτοκόλλου 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-10-2010) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον καθορισμό των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους.

Η ανάθεση διέπεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους κατωτέρω γενικούς & ειδικούς όρους.

 1. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Σύμβουλος θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στην ΕΔΑ / ΠΔΜ που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη σε θέματα αρχειακού υλικού, ηλεκτρονικού αρχείου και τήρησης μητρώων της Μονάδας Β’ ΕΔΑ / ΠΔΜ, και ειδικότερα θα υποστηρίξει τη Μονάδα Β’ στα παρακάτω:

 1. Στον έλεγχο πληρότητας, μεταφορά και ταξινόμηση του παλαιού αρχείου της Μονάδας Β΄ σε αποθηκευτικό χώρο της υπηρεσίας
 2. Στην αναζήτηση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και οργάνωση κεντρικού ηλεκτρονικού αρχείου θεσμικού πλαισίου καθώς και εργαλείων διαχείρισης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
 3. Στην υποστήριξη στη διαδικασία προώθησης εγγράφων της Μονάδας Β’
 4. Στην υποστήριξη των διαδικασιών ροής χρηματοδότησης των ενταγμένων έργων από το  ΠΔΕ καθώς και στη τήρηση των αρχείων πιστώσεων και Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ και
 5. Στην υποστήριξη στην ενημέρωση της ειδικής εφαρμογής ΕΣΠΑΔΥΜ

Οι απαραίτητες μετακινήσεις θα γίνονται με δαπάνες του αναδόχου.

Ο ανάδοχος θα εγκατασταθεί στην έδρα της ΕΔΑ / ΠΔΜ από την οποία και θα καθοδηγείται. Η ΕΔΑ / ΠΔΜ θα προγραμματίζει τις υπηρεσίες του αναδόχου, θα ορίζει απαιτήσεις και προθεσμίες υλοποίησης και θα του παρέχει τα διαθέσιμα στοιχεία και δεδομένα.

 1. 3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει παραδοτέα ανάθεσης σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Πίνακα με την ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των φακέλων αρχείου
 • CD με το ταξινομημένο ηλεκτρονικό υλικό
 • Κατάλογο εγγράφων που προωθήθηκαν
 • Έγγραφα και ηλεκτρονικό αρχείο με πίνακες σε μορφή .xls για την παρακολούθηση των πιστώσεων του ΠΔΕ και των κατανομών του κεντρικού λογαριασμού
 • Εκτύπωση των ενημερώσεων του ΕΣΠΑΔΥΜ

Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του με την υποβολή της τελικής έκθεσης από τον Ανάδοχο και την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου.

Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα παρακολουθεί το έργο του Αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και θα παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις επί των παραδοτέων του Αναδόχου.

Η παραλαβή του έργου συνίσταται στην παραλαβή των παραδοτέων του έργου (όπως περιγράφονται παραπάνω) με την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

 1. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της Απόφασης Ανάθεσης.

 1. 5. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή του Συμβούλου για το σύνολο του έργου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) € συμπεριλαμβανομένου των νόμιμων κρατήσεων.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του άξονα 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ – ΠΔΜ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013» και ειδικότερα της Πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με MIS 423756 και υπ. αριθμ. πρωτοκόλλου 150 / 15.01.2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης.

Η αμοιβή θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή του έργου θα είναι να έχουν παραληφθεί και να έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής με την έκδοση σχετικού Πρωτόκολλου Παραλαβής, τα Παραδοτέα του Έργου κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην ενότητα 3.

 1. 6. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

6.1      Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Η προθεσμία  υποβολής προσφορών λήγει σε τρεις ( 3 ) ημέρες από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Ο κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το σύνολο ή μέρος των προτάσεων για τις οποίες ενδιαφέρεται.

Ο κάθε υποψήφιος δηλώνει άμεση διαθεσιμότητα και αποδέχεται τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών και την προϋπολογισθείσα αμοιβή.

6.2      Σύνταξη Προσφορών

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα, να είναι υπογεγραμμένες σε κάθε σελίδα από τον υποψήφιο ανάδοχο (φυσικό πρόσωπο) ή τον νόμιμο εκπρόσωπο των συμμετεχόντων νομικών προσώπων και σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου προσφοράς (συν 2). Η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την διαδικασία ανάθεσης.

6.3      Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Αρμόδια Υπηρεσία - Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, 2ος όροφος, 50100 Κοζάνη, μέχρι 01 / 10 / 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ. Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΔΑ / ΠΔΜ.

Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω:

 • ΕΛΤΑ
 • Εταιριών Ταχυμεταφορών
 • Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων

Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν μόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην ΕΔΑ / ΠΔΜ πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

Προσφορά

«Τεχνική υποστήριξη σε θέματα αρχειακού υλικού, ηλεκτρονικού αρχείου και τήρησης μητρώων της Μονάδας Β’ ΕΔΑ / ΠΔΜ»

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη (2ος Όροφος)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφοράς 01 / 10  /2013

«Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία»

 

 • Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
 • Ο φάκελος κάθε υποψηφίου είναι σφραγισμένος , επί ποινή αποκλεισμού, και περιέχει την προσφορά. Το περιεχόμενο της προσφοράς περιγράφεται παρακάτω.
 • Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
 • Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

6.4 Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 90 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα.

6.5 Περιεχόμενα Προσφοράς

Ο κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το σύνολο ή μέρος των προτάσεων για τις οποίες ενδιαφέρεται.

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου προσφοράς (συν. 2) που περιλαμβάνει :

 • Τη δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου.
 • Τη δήλωση ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:

-      δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στα στοιχεία σας που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έγγραφή στον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

-      είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση,

-      η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται,

-      τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,

-      δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εκβίαση, ψευδορκία, πλαστογραφία, δόλια χρεοκοπία, υπεξαίρεση,

-      δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού,

-      δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή ή τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς, βάσει αμετάκλητης νόμιμης απόφασης,

-      είναι φορολογικά ενήμερος,

-      είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

 • Την οικονομική προσφορά, η οποία θα διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. Στην οικονομική προσφορά δύναται να δοθεί γενική έκπτωση μέχρι 5% επί του προεκτιμώμενου ποσού.
 • Τη δήλωση ότι έχει άμεση διαθεσιμότητα και αποδέχεται τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών σύμφωνα με τα στοιχεία της παρούσας.

Η προσφορά υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή τους νομίμους εκπροσώπους των προσφερόντων, σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων.

7.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά.

Ο Προϊστάμενος της ΕΔΑ / ΠΔΜ εισηγείται στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα, ο οποίος σύμφωνα με τα παραπάνω υπέβαλε τη συμφερότερη προσφορά. Ο Περιφερειάρχης εκδίδει την Απόφαση Ανάθεσης, όπου περιλαμβάνονται:

α)  Οι όροι που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  αυτή.

β)  Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά πλέον των ζητούμενων και έγινε αποδεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή.

γ)  Τυχόν αποφάσεις / οδηγίες που περιήλθαν εις γνώση της Αναθέτουσας Αρχής εκ των υστέρων ,

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Απόφασης Ανάθεσης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως, αποκλειόμενης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να απευθύνονται:

α)  για τεχνικά θέματα στον κ. Καραντίνο Χρίστο, τηλ. 24613 50927, (xriskara@mou.gr) και

β)  για διαδικαστικά θέματα στον κ. Φιλιππόπουλο Ανδρέα, τηλ. 24613 50922, ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

 

Συνημμένο 2 : Υπόδειγμα Εντύπου Προσφοράς

(Τόπος, Ημερομηνία )

Αρ. Πρωτοκ.: ………..

(Στοιχεία Ενδιαφερομένου)

 

 

Προς

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη

τηλ. 24613 50900

Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο «Τεχνική υποστήριξη σε θέματα αρχειακού υλικού, ηλεκτρονικού αρχείου και τήρησης μητρώων της Μονάδας Β’ ΕΔΑ / ΠΔΜ»

 

Με την παρούσα προσφορά δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΔΑ / ΠΔΜ με αρ. πρωτοκ …… / … / … / 2013 για την ανάθεση του έργου «Τεχνική υποστήριξη σε θέματα αρχειακού υλικού, ηλεκτρονικού αρχείου και τήρησης μητρώων της Μονάδας Β’ ΕΔΑ / ΠΔΜ».

Επίσης δηλώνω ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:

-      δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στα στοιχεία που έχω υποβάλει στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έγγραφή στον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

-      είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση (αναφέρεται συγκεκριμένα),

-      η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  της ΕΔΑ / ΠΔΜ με αρ. πρωτοκ. …… / … / … / 2013, των οποίων έλαβα γνώση και τους οποίους αποδέχομαι,

-      τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα προσφορά είναι αληθή και ακριβή,

-      δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εκβίαση, ψευδορκία, πλαστογραφία, δόλια χρεοκοπία, υπεξαίρεση,

-      η επιχείρησή μου δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού,

-      δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχω διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή ή τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς, βάσει αμετάκλητης νόμιμης απόφασης,

-      είμαι φορολογικά ενήμερος,

-      είμαι ασφαλιστικά ενήμερος.

Η προσφορά μου αφορά το σύνολο του έργου και ανέρχεται σε ….. (ολογράφως και αριθμητικώς)   ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και σε ….. (ολογράφως και αριθμητικώς)   ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

ή

Η προσφορά μου αφορά την τεχνική αξιολόγηση των  παρακάτω επιμέρους προτεινόμενων πράξεων:

1.

2.

3. …

και ανέρχεται σε ….. (ολογράφως και αριθμητικώς)   ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και σε ….. (ολογράφως και αριθμητικώς)   ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

 

Επίσης δηλώνω ότι έχω άμεση διαθεσιμότητα και αποδέχομαι τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών σύμφωνα με τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΔΑ / ΠΔΜ με αρ. πρωτοκ. … / … / … / 2013 για την ανάθεση του έργου «Τεχνική υποστήριξη σε θέματα αρχειακού υλικού, ηλεκτρονικού αρχείου και τήρησης μητρώων της Μονάδας Β’ ΕΔΑ / ΠΔΜ».

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

(Υπογραφή)

 

(Ονοματεπώνυμο)

 

(Σφραγίδα)

 

 

Αρχείο

 

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 31 guests online