Έγκριση τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «Τεχνική αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στους τομείς: Εκπαίδευση & Διαχείριση Υδάτων (Λύματα)» PDF Print E-mail

 

ΑΔΑ: ΒΛΛΠ7ΛΨ-ΥΝΥ

 

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

 

Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πληροφορίες

:

Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος

Τηλέφωνα

:

24613 – 50922

 

Fax

:

24610 – 53969

 

E-mail

:

afilippopoulos This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

Θέμα

:

Έγκριση τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «Τεχνική αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στους τομείς: Εκπαίδευση & Διαχείριση Υδάτων (Λύματα)»

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 2690 / 1999 ( ΦΕΚ 45 / Α’ / 09.03.1999 ) περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
 2. Το Π.Δ. 4 / 2002 ( ΦΕΚ 3 / Α’ / 14.01.2002 ) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων», εφαρμοζόμενο αναλόγως,
 3. Τη με αριθ. 60630 / ΕΥΣ 5671 / 16.09.2003 Εγκύκλιο Εξειδίκευσης της εφαρμογής του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» του ΥΠΟΙΟ,
 4. Τον εγκεκριμένο «Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης των Ειδικών Υπηρεσιών που εφαρμόζουν το Π.Δ. 4 / 2002» της Διαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ., όπως ισχύει κάθε φορά,
 5. To Π.Δ. 60 / 2007 ( ΦΕΚ 64 / Α’ / 16.03.2007 ) που αφορά στην προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004 / 18 / ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αναλογικά και συμπληρωματικά εφαρμοζόμενο,
  1. Το Π.Δ. 118 / 2007 ( Φ.Ε.Κ. 150 / Α’ / 10.07.2007 ), «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» αναλογικά και συμπληρωματικά εφαρμοζόμενο για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά στο Π.Δ. 4 / 2002,
  2. Τη με αριθ. Ε (2007) 5337 / 26.10.2007 Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013»,
  3. Το Ν. 3614 / 2007 ( ΦΕΚ 267 / Α’ / 03.12.2007 ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  4. Τη με αριθ. 4485 / ΔΕ – 627 / 29.01.2008 Εγκύκλιο «Οδηγιών για την υποβολή προτάσεων κατάρτισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2008» του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών,
 6. Την ΥΑ 14053 / ΕΥΣ 1749 / 27.03.2008 ( ΦΕΚ 540 / Β’ / 27.03.2008 ) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 43804 / ΕΥΘΥ 2041 / 07.09.2009 ( ΦΕΚ 1957 / Β’ / 09.09.2009 ) και την ΥΑ 28020 / ΕΥΘΥ 1212 / 30.06.2010 ( ΦΕΚ 1088 / Β’ / 19.07.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  1. Το Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 / Α’ / 07.06.2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  2. Τη με αριθ. 51540 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 ( ΦΕΚ 1856 / Β’ / 26.11.2010 ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον καθορισμό των στοιχείων των προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  3. Το ΠΔ 146 / 2010 ( ΦΕΚ 239 / Α' / 27.12.2010 ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,
  4. Τη με αριθ. 15470 / ΕΥΣΣΑΑΠ 697 / 07.04.2011 Απόφαση έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013» για το έτος 2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  5. Την ΚΥΑ 26822 / ΕΥΘΥ 1375 / 17.06.2011 ( ΦΕΚ 1459 / Β΄ / 17.06.2011 ) «Τροποποίηση της με αριθμ. 41542 / Γ΄ ΚΠΣ / 277 ΚΥΑ / 08.12.2000 (ΦΕΚ 1501 / Β΄ / 08.12.2000 ) περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614 / 2007,
  6. Το αριθ. 32312 / ΕΥΘΥ 1652 / 21.07.2011 έγγραφο της ΕΥΘΥ «Οδηγίες για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  7. Τη με αριθ. 40839 / ΕΥΣ 4684 / 20.09.2011 Απόφαση της ΕΥΣΕΕΠ / Εθνική Αρχή Συντονισμού / Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ του ΥΠΑΑΝ περί Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. ‘Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013’ στην Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  8. Τη με αριθ. 2154 / 20.06.2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την εγγραφή σε Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
  9. Τις βεβαιώσεις εγγραφής στον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την ΕΔΑ / ΠΔΜ,
  10. 20. Τη με αριθ. 150 / 15.01.2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» και MIS 423756,
  11. 21. Τη ΣΑΕΠ 0058 με κωδικό πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ00580001,
  12. Το με αριθ. 4032 / 19.08.2013 έγγραφο εσωτερικής επικοινωνίας του Προϊσταμένου Μονάδας Α2 της ΕΔΑ / ΠΔΜ προς τον Προϊστάμενο της ΕΔΑ / ΠΔΜ,
  13. 23. Το με αριθ. 4033 / 19.08.2013 έγγραφο εσωτερικής επικοινωνίας του Προϊσταμένου ΕΔΑ / ΠΔΜ προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,
  14. 24. Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την τεχνική αξιολόγηση των μελετών και προτάσεων, που έχουν υποβληθεί, στο πλαίσιο των προσκλήσεων των Θεματικών Προτεραιοτήτων: 75 Ανάπτυξη – βελτίωση υποδομών στην προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 46 Διαχείριση Υδάτων (Λύματα), για την επιτάχυνση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάθεση του Έργου «Τεχνική αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στους τομείς: Εκπαίδευση & Διαχείριση Υδάτων (Λύματα)», όπως αυτοί περιγράφονται στο Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης, με επιλογή από το εγκεκριμένο Μητρώο Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΔΑ / ΠΔΜ και σας καλούμε για την υποβολή προσφοράς για την Ανάθεση του έργου.

Ο ανώτατος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε δώδεκα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα οχτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (12.398,40) € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του άξονα 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ – ΠΔΜ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013 » και ειδικότερα της με αριθ. 150 / 15.01.2013 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» και MIS 423756.

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της Απόφασης Ανάθεσης.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, στα γραφεία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, 2ος όροφος.

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η ανάθεση του έργου διέπεται από το ΠΔ 4/2002 και θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους γενικούς και ειδικούς όρους του Τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της παρούσας Απόφασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του έργου και δικαιούται με αιτιολογημένη απόφαση της να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να απευθύνονται:

α) για τεχνικά θέματα στον κ. Παπαϊωάννου Ιωάννη, τηλ. 24613 50931, (gianpapa@mou.gr) και

β)  για διαδικαστικά θέματα στον κ. Φιλιππόπουλο Ανδρέα, τηλ. 24613 50922, ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας


Γεώργιος Κ. Δακής

Συνημμένα

 1. Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση του Έργου «Τεχνική αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στους τομείς: Εκπαίδευση & Διαχείριση Υδάτων (Λύματα)»
 2. Υπόδειγμα Εντύπου Προσφοράς

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

Α. Για Ενέργεια

 1. Βουρνέλης Εμμανουήλ, Μητροπόλεως 115, 52100 Καστοριά (24670 27104, 6974124710, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 2. Βύζας Πέτρος, Διοικητηρίου & Αγ. Τριάδας 2, Πτολεμαΐδα (24630 81888, 6944511717, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 3. Διακογιάννη Μερόπη, Καζάζη 30, Καλαμαριά (2310 455877, 6932327874, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 4. Καραμάρκος Κωνσταντίνος, Βασ. Μικρού 4, 50 100, Κοζάνη (24610 30713, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 5. Ντιό Ευφροσύνη, Θ. Τσίπου 10, Σιάτιστα (24650 21753, 6979220515, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Β. Για Κοινοποίηση

ð  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 1. Περιφερειάρχη κ. Γ. Δακή
  1. Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγρ/σμού και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Χρ. Ευαγγέλου
  2. Εκτελεστική Γραμματέα, κ Α. Τσάτσου

Γ. Εσωτερική Διανομή

 1. Προϊστάμενος ΕΔΑ/ΠΔΜ
 2. Προϊστάμενοι Μονάδων  Α1, Α2, Β, Γ
 3. Φάκελος Έργου
 4. Χρονολογικό Αρχείο

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Τεχνική αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στους τομείς: Εκπαίδευση & Διαχείριση Υδάτων (Λύματα)»

 1. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αναθέτουσα Αρχή: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Έργο: «Τεχνική αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στους τομείς: Εκπαίδευση & Διαχείριση Υδάτων (Λύματα)»

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τέσσερις ( 4 ) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης.

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ – ΠΔΜ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013» και ειδικότερα της με αριθ. 150 / 15.01.2013 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» και MIS 423756.

Η ανάθεση του έργου θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην με αριθμό πρωτοκόλλου 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-10-2010) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον καθορισμό των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους.

Η ανάθεση διέπεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους κατωτέρω γενικούς & ειδικούς όρους.

 1. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Σύμβουλος θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στην ΕΔΑ / ΠΔΜ που αφορούν στην Τεχνική αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στους τομείς: Εκπαίδευση & Διαχείριση Υδάτων (Λύματα) για τις παρακάτω προταθείσες πράξεις στις θεματικές προτεραιότητες: 75 Ανάπτυξη – βελτίωση υποδομών στην προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 46 Διαχείριση Υδάτων (Λύματα):

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΠΤΣΕ), π/υ=3.500.000,00€ (ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ),
 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ "ΚΛΕΙΔΗ" ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ, π/υ=1.748.000,00€ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ),
 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1ου ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ -1ου ΣΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ, π/υ= 288.000,00€ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ),
 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, π/υ=1.216.000,00€ ,
 5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΟΥΛΟΥ,  π/υ=20.611.165,70€ (ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ),
 6. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ),  π/υ=5.947.152,65€ (ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ),
 7. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΟΥΛΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ., π/υ=21.598.015,71€ (ΔΕΥΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ)
 8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ,  π/υ=2.711.066,69€ (ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ),
 9. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ,  π/υ=2.865.000,00€ (ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ),
 10. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ,  π/υ=3.028.860,00€ (ΔΤΕ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ).
 11. 3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα παραδοτέα του Συμβούλου για κάθε έργο θα είναι η σύνταξη τεχνικού δελτίου περιγραφής του έργου και η τεχνική έκθεση, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που περιγράφονται παρακάτω:

Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Σύμβουλος θα συντάξει και θα παραδώσει τεχνική περιγραφή για κάθε έργο, στην οποία θα παρουσιάζει αναλυτικά τα στοιχεία του έργου, τα οποία έχουν κατατεθεί από τον τελικό δικαιούχο ή βρίσκονται στο φάκελο του έργου.

O  Θα γίνεται αναφορά τόσο στα τεχνικά στοιχεία του φακέλου (πχ μελέτες, σχέδια κλπ) όσο και στις αδειοδοτήσεις (πχ οικ. Άδεια, γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών, περιβαλλοντικές και άλλες αδειοδοτήσεις κλπ) και γενικά ότι άλλο στοιχείο περιλαμβάνεται στον φάκελο του έργου.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Σύμβουλος μετά από αναλυτική εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου θα πρέπει να καταθέσει (υπό την μορφή τεχνικής έκθεσης) την εκτίμηση του, για το έργο τόσο ως προς την αρτιότητα του περιεχομένου του φακέλου αλλά κυρίως ως προς την ορθότητα της επιλογής της λύσης του μελετητή τόσο ως προς την γενική λύση που δίνεται όσο και ως προς τις επιμέρους μελέτες που περιλαμβάνονται στο φάκελο του έργου.

 

ü   Για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΠΤΣΕ) το κύριο ζητούμενο, είναι η διευκρίνηση της απαίτησης υποστηρικτικών μελετών (πχ γεωτεχνική μελέτη κλπ)  καθώς και η εξέταση της ορθότητας των λύσεων που προτείνονται από τις μελέτες.

Ο Σύμβουλος θα πρέπει να καταθέσει την άποψη του αναλυτικά για το σύνολο των στοιχείων του φακέλου καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης αυτών στην ορθότητα και πληρότητα για την εξυπηρέτηση των  λύσεων που προτείνονται.

ü   Για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ "ΚΛΕΙΔΗ" ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ» το κύριο ζητούμενο, είναι η διευκρίνηση της απαίτησης υποστηρικτικών μελετών (πχ γεωτεχνική μελέτη κλπ)  καθώς και η εξέταση της ορθότητας των λύσεων που προτείνονται από τις μελέτες.

Ο Σύμβουλος θα πρέπει να καταθέσει την άποψη του αναλυτικά για το σύνολο των στοιχείων του φακέλου καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης αυτών στην ορθότητα και πληρότητα για την εξυπηρέτηση των  λύσεων που προτείνονται.

ü   Για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1ου ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ -1ου ΣΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ» το ζητούμενο είναι η διερεύνηση της ορθότητας των προδιαγραφών και των εγκρίσεων αυτών, σύμφωνα με τις οποίες ο φορέας  προτείνει την συγκεκριμένη προμήθεια.

Ο Σύμβουλος θα πρέπει να καταθέσει την άποψη του αναλυτικά για το σύνολο των στοιχείων του φακέλου καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης αυτών στην ορθότητα και πληρότητα για την εξυπηρέτηση της σκοπιμότητας του έργου.

ü   Για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» το κύριο ζητούμενο, είναι η διευκρίνηση της απαίτησης υποστηρικτικών μελετών (πχ γεωτεχνική μελέτη κλπ)  καθώς και η εξέταση της ορθότητας των λύσεων που προτείνονται από τις μελέτες.

Ο Σύμβουλος θα πρέπει να καταθέσει την άποψη του αναλυτικά για το σύνολο των στοιχείων του φακέλου καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης αυτών στην ορθότητα και πληρότητα για την εξυπηρέτηση των  λύσεων που προτείνονται.

ü   Για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΟΥΛΟΥ» το κύριο ζητούμενο, δεδομένου και του μεγέθους της προτεινόμενης παρέμβασης (π/υ=20.611.165,70€), είναι η εξέταση της γενικής λύσης που προτείνεται από τον μελετητή για την αποκατάσταση του Ποταμού όσο και  η διευκρίνηση της απαίτησης πρόσθετων «υποστηρικτικών» μελετών (πχ γεωτεχνική μελέτη κλπ)  καθώς και η εξέταση της ορθότητας των λύσεων που προτείνονται από το σύνολο των μελετών.

Ο Σύμβουλος θα πρέπει να καταθέσει την άποψη του αναλυτικά για το σύνολο των στοιχείων του φακέλου καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης αυτών στην ορθότητα και πληρότητα για την εξυπηρέτηση των  λύσεων που προτείνονται.

ü   Για το έργο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ)» το κύριο ζητούμενο είναι η εξέταση της γενικής λύσης που προτείνεται από τον μελετητή για την αποκατάσταση του Ποταμού όσο και  η διευκρίνηση της απαίτησης πρόσθετων «υποστηρικτικών» μελετών (πχ γεωτεχνική μελέτη κλπ)  καθώς και η εξέταση της ορθότητας των λύσεων που προτείνονται από το σύνολο των μελετών.

Ο Σύμβουλος θα πρέπει να καταθέσει την άποψη του αναλυτικά για το σύνολο των στοιχείων του φακέλου καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης αυτών στην ορθότητα και πληρότητα για την εξυπηρέτηση των  λύσεων που προτείνονται.

ü   Για το έργο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΟΥΛΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» το κύριο ζητούμενο, δεδομένου και του μεγέθους της προτεινόμενης παρέμβασης (π/υ=21.598.015,71€), είναι η εξέταση της γενικής λύσης που προτείνεται από τον μελετητή για την αποκατάσταση του Ποταμού όσο και  η διευκρίνηση της απαίτησης πρόσθετων «υποστηρικτικών» μελετών (πχ γεωτεχνική μελέτη κλπ)  καθώς και η εξέταση της ορθότητας των λύσεων που προτείνονται από το σύνολο των μελετών.

Ο Σύμβουλος θα πρέπει να καταθέσει την άποψη του αναλυτικά για το σύνολο των στοιχείων του φακέλου καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης αυτών στην ορθότητα και πληρότητα για την εξυπηρέτηση των  λύσεων που προτείνονται.

ü   Για το έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» το κύριο ζητούμενο, είναι η διευκρίνηση της απαίτησης υποστηρικτικών ή πρόσθετων μελετών  καθώς και η εξέταση της ορθότητας των λύσεων που προτείνονται από τις μελέτες και η εναρμόνιση τους με τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών όρων.

Ο Σύμβουλος θα πρέπει να καταθέσει την άποψη του αναλυτικά για το σύνολο των στοιχείων του φακέλου καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης αυτών στην ορθότητα και πληρότητα για την εξυπηρέτηση των  λύσεων που προτείνονται.

ü   Για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ» το κύριο ζητούμενο, είναι η διευκρίνηση της απαίτησης υποστηρικτικών ή πρόσθετων μελετών  καθώς και η εξέταση της ορθότητας των λύσεων που προτείνονται από τις μελέτες και η εναρμόνιση τους με τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών όρων.

Ο Σύμβουλος θα πρέπει να καταθέσει την άποψη του αναλυτικά για το σύνολο των στοιχείων του φακέλου καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης αυτών στην ορθότητα και πληρότητα για την εξυπηρέτηση των  λύσεων που προτείνονται.

ü   Για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ το κύριο ζητούμενο, είναι η διευκρίνηση της απαίτησης υποστηρικτικών ή πρόσθετων μελετών  καθώς και η εξέταση της ορθότητας των λύσεων που προτείνονται από τις μελέτες και η εναρμόνιση τους με τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών όρων.

Ο Σύμβουλος θα πρέπει να καταθέσει την άποψη του αναλυτικά για το σύνολο των στοιχείων του φακέλου καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης αυτών στην ορθότητα και πληρότητα για την εξυπηρέτηση των  λύσεων που προτείνονται.

Στο Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης θα χορηγηθούν και πρότυπα έντυπα της Υπηρεσίας (Μονάδα Α2) προς συμπλήρωση, εάν αυτό απαιτηθεί.

Η υποβολή των παραπάνω παραδοτέων θα πραγματοποιείται σε τρία (3) αντίτυπα σε έντυπη και  ηλεκτρονική μορφή (σε cd), με ενσωματωμένο το λογότυπο της ΕΔΑ / ΠΔΜ και σύμφωνα προς τους κανόνες δημοσιότητας του ΕΣΠΑ και τις οδηγίες της ΕΔΑ / ΠΔΜ.

Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα παρακολουθεί το έργο του Αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και θα παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις επί των παραδοτέων του Αναδόχου.

Η παραλαβή του έργου συνίσταται στην παραλαβή των παραδοτέων του έργου (όπως περιγράφονται παραπάνω) με την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

 1. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της Απόφασης Ανάθεσης.

 1. 5. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή του Συμβούλου για το σύνολο του έργου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (12.398,40) € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Α/Α

Προτεινόμενη Πράξη

Ποσό σε με ΦΠΑ

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΠΤΣΕ), π/υ=3.500.000,00€ (ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ)

1.033,20

2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ "ΚΛΕΙΔΗ" ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ, π/υ=1.748.000,00€ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ)

1.859,76

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1ου ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ -1ου ΣΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ, π/υ= 288.000,00€ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ)

413,28

4

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, π/υ=1.216.000,00€

1.033,20

5

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΟΥΛΟΥ,  π/υ=20.611.165,70€ (ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ)

1.653,12

6

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ),  π/υ=5.947.152,65€ (ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ)

1.136,52

7

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΟΥΛΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ., π/υ=21.598.015,71€ (ΔΕΥΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ)

1.653,12

8

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ,  π/υ=2.711.066,69€ (ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ)

1.136,52

9

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ,  π/υ=2.865.000,00€ (ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ)

1.136,52

10

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ,  π/υ=3.028.860,00€ (ΔΤΕ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ)

1.343,16

Σύνολο

12.398,40

Η αμοιβή θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή του έργου θα είναι να έχουν παραληφθεί και να έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής με την έκδοση σχετικού Πρωτόκολλου Παραλαβής, τα Παραδοτέα του Έργου κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην ενότητα 3.

 1. 6. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

6.1      Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Η προθεσμία  υποβολής προσφορών λήγει σε τέσσερις ( 4 ) ημέρες από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Ο κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το σύνολο ή μέρος των προτάσεων για τις οποίες ενδιαφέρεται.

Ο κάθε υποψήφιος δηλώνει άμεση διαθεσιμότητα και αποδέχεται τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών και την προϋπολογισθείσα αμοιβή.

6.2      Σύνταξη Προσφορών

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα, να έχουν τα περιεχόμενα που περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου προσφοράς (συν. 2), να είναι υπογεγραμμένες σε κάθε σελίδα από τον υποψήφιο ανάδοχο (φυσικό πρόσωπο) ή τον νόμιμο εκπρόσωπο των συμμετεχόντων νομικών προσώπων. Η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την διαδικασία ανάθεσης.

6.3      Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Αρμόδια Υπηρεσία - Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, 2ος όροφος, 50100 Κοζάνη, μέχρι 07 / 10 / 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΔΑ / ΠΔΜ.

Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω:

 • ΕΛΤΑ
 • Εταιριών Ταχυμεταφορών
 • Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων

Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν μόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην ΕΔΑ / ΠΔΜ πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 11:00.

Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

Προσφορά

«Τεχνική αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στους τομείς: Εκπαίδευση & Διαχείριση Υδάτων (Λύματα)»

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη (2ος Όροφος)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφοράς 07 / 10  /2013

«Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία»

 

 • Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
 • Ο φάκελος κάθε υποψηφίου είναι σφραγισμένος , επί ποινή αποκλεισμού, και περιέχει την προσφορά. Το περιεχόμενο της προσφοράς περιγράφεται παρακάτω.
 • Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
 • Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

6.4 Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 90 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα.

6.5 Περιεχόμενα Προσφοράς

Ο κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το σύνολο ή μέρος των προτάσεων για τις οποίες ενδιαφέρεται.

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου προσφοράς (συν. 2) που περιλαμβάνει :

 • Τη δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου.
 • Τη δήλωση ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:

-      δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στα στοιχεία σας που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έγγραφή στον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

-      είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση,

-      η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται,

-      τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,

-      δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εκβίαση, ψευδορκία, πλαστογραφία, δόλια χρεοκοπία, υπεξαίρεση,

-      δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού,

-      δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή ή τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς, βάσει αμετάκλητης νόμιμης απόφασης,

-      είναι φορολογικά ενήμερος,

-      είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

 • Την οικονομική προσφορά, η οποία θα διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. Στην οικονομική προσφορά δύναται να δοθεί γενική έκπτωση μέχρι 5% επί του προεκτιμώμενου ποσού.
 • Τη δήλωση ότι έχει άμεση διαθεσιμότητα και αποδέχεται τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών σύμφωνα με τα στοιχεία της παρούσας.

Η προσφορά υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή τους νομίμους εκπροσώπους των προσφερόντων, σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων.

7.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά.

Ο Προϊστάμενος της ΕΔΑ / ΠΔΜ εισηγείται στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα, ο οποίος σύμφωνα με τα παραπάνω υπέβαλε τη συμφερότερη προσφορά. Ο Περιφερειάρχης εκδίδει την Απόφαση Ανάθεσης, όπου περιλαμβάνονται:

α)  Οι όροι που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  αυτή.

β)  Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά πλέον των ζητούμενων και έγινε αποδεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή.

γ)  Τυχόν αποφάσεις / οδηγίες που περιήλθαν εις γνώση της Αναθέτουσας Αρχής εκ των υστέρων ,

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Απόφασης Ανάθεσης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως, αποκλειόμενης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες:

α)  για τεχνικά θέματα στον κ. Παπαϊωάννου Ιωάννη, τηλ. 24613 50931, (gianpapa@mou.gr) και

β)  για διαδικαστικά θέματα στον κ. Φιλιππόπουλο Ανδρέα, τηλ. 24613 50922, ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

 

Συνημμένο 2 : Υπόδειγμα Εντύπου Προσφοράς

(Τόπος, Ημερομηνία )

Αρ. Πρωτοκ.: ………..

(Στοιχεία Ενδιαφερομένου)

 

 

Προς

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη

τηλ. 24613 50900

Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο «Τεχνική αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στους τομείς: Εκπαίδευση & Διαχείριση Υδάτων (Λύματα)»

 

Με την παρούσα προσφορά δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΔΑ / ΠΔΜ με αρ. πρωτοκ …… / … / … / 2013 για την ανάθεση του έργου «Τεχνική αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στους τομείς: Εκπαίδευση & Διαχείριση Υδάτων (Λύματα)».

Επίσης δηλώνω ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:

-      δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στα στοιχεία που έχω υποβάλει στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έγγραφή στον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

-      είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση (αναφέρεται συγκεκριμένα),

-      η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  της ΕΔΑ / ΠΔΜ με αρ. πρωτοκ. …… / … / … / 2013, των οποίων έλαβα γνώση και τους οποίους αποδέχομαι,

-      τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα προσφορά είναι αληθή και ακριβή,

-      δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εκβίαση, ψευδορκία, πλαστογραφία, δόλια χρεοκοπία, υπεξαίρεση,

-      η επιχείρησή μου δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού,

-      δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχω διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή ή τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς, βάσει αμετάκλητης νόμιμης απόφασης,

-      είμαι φορολογικά ενήμερος,

-      είμαι ασφαλιστικά ενήμερος.

Η προσφορά μου αφορά το σύνολο του έργου και ανέρχεται σε ….. (ολογράφως και αριθμητικώς)   ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και σε ….. (ολογράφως και αριθμητικώς)   ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

ή

Η προσφορά μου αφορά την τεχνική αξιολόγηση των  παρακάτω επιμέρους προτεινόμενων πράξεων:

1.

2.

3. …

και ανέρχεται σε ….. (ολογράφως και αριθμητικώς)   ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και σε ….. (ολογράφως και αριθμητικώς)   ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

 

Επίσης δηλώνω ότι έχω άμεση διαθεσιμότητα και αποδέχομαι τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών σύμφωνα με τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΔΑ / ΠΔΜ με αρ. πρωτοκ. … / … / … / 2013 για την ανάθεση του έργου «Τεχνική αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στους τομείς: Εκπαίδευση & Διαχείριση Υδάτων (Λύματα)».

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

(Υπογραφή)

 

(Ονοματεπώνυμο)

 

(Σφραγίδα)

 

 

Αρχείο Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 26 guests online