Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο PDF Print E-mail

 

 

 

ΑΔΑ : ΒΛΛΟ7ΛΨ-Μ89

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

Κοζάνη

02 / 10 / 2013

 

 

 

Αρ. Πρωτ.:

- 4927 - 

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

50 100

 

Μέλη Επιτροπής

Πληροφορίες

:

Α. Ι. Φιλιππόπουλος

Τηλέφωνα

:

24613-50922

 

Κοιν.

Fax

:

24610-53969

 

ΕΔΑ / ΠΔΜ

E-mail

:

afilippopoulos This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

Θέμα

:

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

  1. 1. Τη με αριθ. 4061 / 20.08.2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020» και MIS 452151, στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020»,
  2. Τη ΣΑΕΠ 0058 με κωδικό πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ00580056,
  3. Τη με αριθ. 4207 / 29.08.2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020»,
  4. Τις υποβληθείσες προτάσεις, στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
  5. Τη με αριθ. 4795 / 26.09.2013 ανακοίνωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ / ΠΔΜ) για τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης επιλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών από την ΕΔΑ / ΠΔΜ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που αφορά στο Έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020»,
  6. Το με αριθ. 4919 / 01.10.2013 πρακτικό κλήρωσης των μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που αφορά στο έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020»

Αποφασίζει


  1. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020», η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα στελέχη της ΕΔΑ / ΠΔΜ:

Πρόεδρος: κ.  Ιωάννης Παπαϊωάννου – Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΔΑ/ΠΔΜ με Αναπληρωτή: κ. Γεώργιος Πογαρίδης, Στέλεχος Μον. Β ΕΔΑ/ΠΔΜ

Μέλη: κ.  Χρήστος Καραντίνος, Προϊστάμενος Μον. Β ΕΔΑ/ΠΔΜ με Αναπληρωτή: κ. Κλήμης Μαχαιρίδης – Στέλεχος Μον. Γ ΕΔΑ/ΠΔΜ και

κ.  Δήμητρα Ταραλίδου, Στέλεχος Μον. Β ΕΔΑ/ΠΔΜ, με Αναπληρωτή:  κ. Ανδρέας Φιλιππόπουλος, Στέλεχος Μον. Δ ΕΔΑ/ΠΔΜ.

Ο τίτλος της ενταγμένης πράξης είναι «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020» και MIS 452151, στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020» με δικαιούχο την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ. της πράξης είναι: 452151, ο κωδικός στο Π.Δ.Ε. είναι: 2013ΕΠ00580056. Η πράξη εντάσσεται, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Π.Κ.Μ. – Π.Δ.Μ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.

  1. Έργο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού είναι η παραλαβή, αποσφράγιση, αξιολόγηση, τελική βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στη με αριθ. 4207 / 29.08.2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή συντάσσει τα σχετικά Πρακτικά και εισηγείται προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την ανάθεση και την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας


Γεώργιος Κ. Δακής

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 29 guests online