Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Έρευνα – Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εξειδίκευση Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσεων Πληροφόρησης και Δημ PDF Print E-mail

 

 

ΑΔΑ : ΒΛΛΟ7ΛΨ-ΔΕΠ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

Κοζάνη

02 / 10 / 2013

 

 

 

Αρ. Πρωτ.:

- 4926 - 

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

50 100

 

Μέλη Επιτροπής

Πληροφορίες

:

Α. Ι. Φιλιππόπουλος

Τηλέφωνα

:

24613-50922

 

Κοιν.

Fax

:

24610-53969

 

ΕΔΑ / ΠΔΜ

E-mail

:

afilippopoulos This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

Θέμα

:

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Έρευνα – Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εξειδίκευση Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιοποίησης του Ε.Π. ‘Μακεδονία – Θράκη’ 2007 – 2013 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. 1. Τη με αριθ. 3792 / 01.08.2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δημοσιοποίηση και Πληροφόρηση του Ε.Π. ‘Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013’ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» και MIS 452029, στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο με τίτλο «Έρευνα – Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εξειδίκευση επικοινωνιακού σχεδίου δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιοποίησης του Ε.Π. ‘Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013’ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»,
  2. Τη ΣΑΕΠ 0058 με κωδικό πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ00580054,
  3. Τη με αριθ. 4669 / 19.09.2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου «Έρευνα – Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εξειδίκευση επικοινωνιακού σχεδίου δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιοποίησης του Ε.Π. ‘Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013’ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»,
  4. Τις υποβληθείσες προτάσεις, στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
  5. Τη με αριθ. 4798 / 26.09.2013 ανακοίνωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ / ΠΔΜ) για τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης επιλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών από την ΕΔΑ / ΠΔΜ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, που αφορά στο Έργο «Έρευνα – Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εξειδίκευση επικοινωνιακού σχεδίου δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιοποίησης του Ε.Π. ‘Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013’ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»,
  6. Το με αριθ. 4918 / 01.10.2013 πρακτικό κλήρωσης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, που αφορά στο έργο «Έρευνα – Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εξειδίκευση επικοινωνιακού σχεδίου δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιοποίησης του Ε.Π. ‘Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013’ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Αποφασίζει


  1. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για το έργο με τίτλο: «Έρευνα – Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εξειδίκευση επικοινωνιακού σχεδίου δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιοποίησης του Ε.Π. ‘Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013’ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα στελέχη της ΕΔΑ / ΠΔΜ:

Πρόεδρος: κ.  Χαράλαμπος Κιουρτσίδης – Προϊστάμενος ΕΔΑ/ΠΔΜ με Αναπληρωτή: κ. Ηλίας Μουρατίδης – Προϊστάμενος Μον. Α1 ΕΔΑ/ΠΔΜ

Μέλη:  κ.  Θεόδωρος Σιόγκας, Στέλεχος Μον. Α1 ΕΔΑ/ΠΔΜ με Αναπληρώτρια: κ. Φώτω Ζαγορίτου, Στέλεχος Μον. Α2 ΕΔΑ/ΠΔΜ και

κ.  Ανδρέας Φιλιππόπουλος, Στέλεχος Μον. Δ ΕΔΑ/ΠΔΜ, με Αναπληρώτρια: κ. Αναστασία Ιωαννίδου, Στέλεχος Μον. Β ΕΔΑ/ΠΔΜ.

Ο τίτλος της ενταγμένης πράξης είναι «Δημοσιοποίηση και Πληροφόρηση του Ε.Π. ‘Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013’ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» και MIS 452029, στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο με τίτλο «Έρευνα – Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εξειδίκευση επικοινωνιακού σχεδίου δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιοποίησης του Ε.Π. ‘Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013’ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με δικαιούχο την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ. της πράξης είναι: 452029, ο κωδικός στο Π.Δ.Ε. είναι: 2013ΕΠ00580054. Η πράξη εντάσσεται, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Π.Κ.Μ. – Π.Δ.Μ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.

  1. Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής είναι η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των παραδοτέων του Αναδόχου. Η παραλαβή του έργου συνίσταται στην παραλαβή των παραδοτέων του έργου (όπως περιγράφονται στη με αριθ. 4669 / 19.09.2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) με την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας


Γεώργιος Κ. Δακής

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 27 guests online