Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020» PDF Print E-mail

 

 

ΑΔΑ : ΒΛΛΟ7ΛΨ-Ο35

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

Κοζάνη

02 / 10 / 2013

 

 

 

Αρ. Πρωτ.:

- 4923 - 

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

50 100

 

Μέλη Επιτροπής

Πληροφορίες

:

Α. Ι. Φιλιππόπουλος

Τηλέφωνα

:

24613-50922

 

Κοιν.

Fax

:

24610-53969

 

ΕΔΑ / ΠΔΜ

E-mail

:

afilippopoulos This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

Θέμα

:

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

  1. Τη με αριθ. 151 / 15.01.2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020» και MIS 423757, στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020»,
  2. Τη ΣΑΕΠ 005/8 με κωδικό πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ00580002,
  3. Τη με αριθ. 852 / 26.02.2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020»,
  4. Τις υποβληθείσες προτάσεις, στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
  5. Τη με αριθ. 4792 / 26.09.2013 ανακοίνωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ / ΠΔΜ) για τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης επιλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών από την ΕΔΑ / ΠΔΜ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, που αφορά στο Έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020»,
  6. Το με αριθ. 4915 / 01.10.2013 πρακτικό κλήρωσης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, που αφορά στο έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020»

 

Αποφασίζει


  1. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για το έργο με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020», η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα στελέχη της ΕΔΑ / ΠΔΜ:

Πρόεδρος: κ. Ηλίας Μουρατίδης – Προϊστάμενος Μον. Α1 ΕΔΑ/ΠΔΜ με Αναπληρωτή: κ. Γεώργιο Γεωργιάδη – Στέλεχος Μον. Β ΕΔΑ/ΠΔΜ

Μέλη: κ. Παναγιώτης Κοκκινίδης, Προϊστάμενος Μον. Δ ΕΔΑ/ΠΔΜ με Αναπληρώτρια: κ. Φώτω Ζαγορίτου, Στέλεχος Μον. Α2 ΕΔΑ/ΠΔΜ και

κ.   Χρήστος Καραντίνος, Προϊστάμενος Μον. Β ΕΔΑ/ΠΔΜ, με Αναπληρώτρια: κ. Δήμητρα Ταραλίδου, Στέλεχος Μον. Β ΕΔΑ/ΠΔΜ.

Ο τίτλος της ενταγμένης πράξης είναι «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020» με δικαιούχο την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ. της πράξης είναι: 423757, ο κωδικός στο Π.Δ.Ε. είναι: 2013ΕΠ00580002. Η πράξη εντάσσεται, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Π.Κ.Μ. – Π.Δ.Μ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.

  1. Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής είναι η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των παραδοτέων του Αναδόχου. Η παραλαβή του έργου συνίσταται στην παραλαβή των παραδοτέων του έργου (όπως περιγράφονται στη με αριθ. 852 / 26.02.2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) με την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας


Γεώργιος Κ. Δακής

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 23 guests online