Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία PDF Print E-mail

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

Κοζάνη

02 / 10 / 2013

 

 

 

Αρ. Πρωτ.:

- 4929 - 

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

50 100

 

Μέλη Επιτροπής

Πληροφορίες

:

Α. Ι. Φιλιππόπουλος

Τηλέφωνα

:

24613-50922

 

Κοιν.

Fax

:

24610-53969

 

ΕΔΑ / ΠΔΜ

E-mail

:

afilippopoulos This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

Θέμα

:

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. 1. Τη με αριθ. 150 / 15.01.2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» και MIS 423756,
  2. Τη ΣΑΕΠ 0058 με κωδικό πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ00580001,
  3. Τη με αριθ. 4586 / 17.09.2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,
  4. Τις υποβληθείσες προτάσεις, στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
  5. Τη με αριθ. 4796 / 26.09.2013 ανακοίνωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ / ΠΔΜ) για τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης επιλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών από την ΕΔΑ / ΠΔΜ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, που αφορά στο Έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,
  6. Το με αριθ. 4921 / 01.10.2013 πρακτικό κλήρωσης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, που αφορά στο έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Αποφασίζει

  1. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για το έργο με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα στελέχη της ΕΔΑ / ΠΔΜ:

Πρόεδρος:κ.  Αναστάσιος Ευσταθιάδης – Στέλεχος Μον. Β ΕΔΑ/ΠΔΜ με Αναπληρωτή: κ. Γεώργιος Πογαρίδης, Στέλεχος Μον. Β ΕΔΑ/ΠΔΜ

Μέλη: κ.  Βιργινία Αυγουστινάκη – Στέλεχος Μον. Γ ΕΔΑ/ΠΔΜ με Αναπληρώτρια: κ. Αικατερίνη Κυρατσού, Στέλεχος Μον. Γ ΕΔΑ/ΠΔΜ και

κ.  Αναστασία Ιωαννίδου, Στέλεχος Μον. Β ΕΔΑ/ΠΔΜ, με Αναπληρωτή: κ. Ευάγγελος Μιχαλόπουλος – Στέλεχος Μον. Β ΕΔΑ/ΠΔΜ.

Ο τίτλος της ενταγμένης πράξης είναι «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» και MIS 423756, στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με δικαιούχο την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ. της πράξης είναι: 423756, ο κωδικός στο Π.Δ.Ε. είναι: 2013ΕΠ00580001. Η πράξη εντάσσεται, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Π.Κ.Μ. – Π.Δ.Μ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.

  1. Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής είναι η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των παραδοτέων του Αναδόχου. Η παραλαβή του έργου συνίσταται στην παραλαβή των παραδοτέων του έργου (όπως περιγράφονται στη με αριθ. 4586 / 17.09.2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) με την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κ. Δακής

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 30 guests online