Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Σύμβουλος Επικοινωνίας, Στρατηγικής & Διάδοσης του έργου DESUR για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του έργου DESUR (Developing Sustainab PDF Print E-mail

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.)

 

ΑΔΑ :

Κοζάνη  17 - 02 – 2014

Αρ. Διακήρυξης:  1 / 2014

Αρ. Πρ.: 316

 

Πληροφορίες

:

Σαπαλίδης Σταύρος

Τηλέφωνο

:

2461053994

Fax

:

2461053991

E-mail

:

ssapalidis This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Σύμβουλος Επικοινωνίας, Στρατηγικής & Διάδοσης του έργου DESUR για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του έργου DESUR (Developing Sustainable Regions through Responsible SMEs) / INTERREG IVC 2007-2013»

 

 

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

 

  1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7-6-2010) για την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
  2. Τον κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 140Β/18-12-1999) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
  3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α)- Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις
  4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 και τον κανονισμό λειτουργίας των Π.Τ.Α. αριθμ. 2141 ΦΕΚ Α αρ. φ. 78/04-02-98
  5. Την υπ΄ αρθ. 57 και με Α.Π. 72486/21-12-2010 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ «Περί λειτουργίας των Π.Τ.Α.»
  6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 – Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
  7. Το Π.Δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου’’

8.  Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  1. Η υπ’ αριθ. 1164R4/28-2-2012 σύμβαση χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα (DESUR)
  2. Την με Α.Π. 38136/1558/8-5-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αναθέτει στο Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας την υλοποίηση του Προγράμματος DESUR, καθώς και την υπ΄ αρθμ 9/2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας με την οποία αποδέχεται την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Προκηρύσσουμε Ανοιχτό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το έργο: «Σύμβουλος Επικοινωνίας, Στρατηγικής & Διάδοσης του έργου DESUR για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του έργου DESUR (Developing Sustainable Regions through Responsible SMEs) που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (85%) και από Εθνικούς πόρους (15%) μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ (89.175,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 31/03/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 01/04/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

Η υλοποίηση της πράξης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και διαρκεί είκοσι έξι (26) μήνες

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι μέχρι την 31/07/2014. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά, όπως προβλέπεται στην αναλυτική προκήρυξη (άρθρο 16 παρ 5).

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την προκήρυξη δίδονται στο τηλ. 2461053994, φαξ: 2461053991, (αρμόδιος υπάλληλος, Σαπαλίδης Σταύρος, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ΖΕΠ Κοζάνης, ΤΚ 50100, Κοζάνη.

Η παρούσα απόφαση είναι αναρτητέα στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας και στο διαδίκτυο, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://sites.diavgeia.gov.gr/ptapdm, http://www.pdm.gov.gr, http://pta.pdm.gr , (http://www.apdhp-dm.gov.gr) και http://www.pepdym.gr.

 

Αρχείο Διακήρυξης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


Γεώργιος K. Δακής

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 14 guests online