Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Επιλογή αναδόχου για παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου “Smart Interregional Cooperation Strategy for Innovation capacities in the Energy Sector on the MED area” SMARTinMED»

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.)

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΚΧΨ-Β92

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κοζάνη, 04 Μαρτίου 2014

Αρ. Πρωτ.: 443Ταχ.Δ/νση:

Περιοχή Ζ.Ε.Π.

 

501 00 Κοζάνη

 

Πληροφορίες:

Α.Πιπερίδου

 

Τηλέφωνο:

2461053989

 

Φαξ:

2461053991

 

Email:                   amalia@pta.pdm.gr

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας


Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.».
 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19Α) «Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07(ΦΕΚ 64Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».
 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του ΠΔ 60/2007.
 7. Την αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
 8. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (Α’204) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν.4072/12 (Α’86) σε συνδυασμό με το Π1/1493/4-9-2012 έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, περί «Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98).
 2. Το άρθρο 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 04/2012(ΦΕΚ 237Α) σχετικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ.
 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2007) 6578 με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Μεσογειακός χώρος (MED program) 2007-2013.
 4. Την από 15/1/2013 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του Προγράμματος Μεσογειακός χώρος (MED program) 2007-2013, με την οποία εγκρίθηκε η αίτηση υλοποίησης του έργου «SMARTinMED».
 5. Tην απόφαση χρηματοδότησης του έργου με αριθμό Project SMARTinMED IC-MED 12-83.

14.  Την υπ’ αριθμ. 82536/2378/13-09-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αναθέτει στο Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας την υλοποίηση του Προγράμματος SMARTinMED, καθώς και την υπ΄αριθμ. 7/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποδέχεται την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος

 1. Την ανάγκη υλοποίησης του προγράμματος SMARTinMED
 2. Τον προϋπολογισμό του προγράμματος SMARTinMED.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ O Y M E


Την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Επιλογή αναδόχου για παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου “Smart Interregional Cooperation Strategy for Innovation capacities in the Energy Sector on the MED areaSMARTinMED» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, προϋπολογισμού 33.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

 

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το διαγωνισμό περιγράφεται και αναλύεται στην προκήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

Αρχείο Προκήρυξης

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Κ. Δακής

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 24 guests online