Πρόσκληση 61 : - ΘΠ 53 - «Πρόληψη Κινδύνων» - ΕΛΗΞΕ

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:


«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΣΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ»

 


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (κωδ. 53):

«Πρόληψη Κινδύνων (Συμπεριλαμβάνοντας την Επεξεργασία και Εφαρμογή Σχεδίων και Μέτρων για την Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων)»


 


Προυπολογισμός : 10.500.000,00 €
Αρχείο Πρόσκλησης(4.27 MΒ).rar

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Κοζάνη  06/03/2014

Κωδ. Πρόσκλησης: 61

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ»


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 53 «Πρόληψη Κινδύνων (Συμπεριλαμβάνοντας την Επεξεργασία και Εφαρμογή Σχεδίων και Μέτρων για την Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων)»


ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για υποβολή προτάσεων στον Άξονα  Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» για τη Θεματική Προτεραιότητα  53  «Πρόληψη Κινδύνων (Συμπεριλαμβάνοντας την Επεξεργασία και Εφαρμογή Σχεδίων και Μέτρων για την Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων)» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης οι προτάσεις αφορούν τις δράσεις α) μετεγκατάστασης και αποκατάστασης των οικισμών που πλήττονται από ανθρώπινες δραστηριότητες και β) αντιμετώπισης τεχνολογικών καταστροφών που χρήζουν άμεση αποκατάσταση για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, και ειδικότερα: (i) Αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (εδάφους, αέρα και επιφανειακών – υπόγειων υδάτων) και θωράκιση από φυσικές καταστροφές, (ii) Ενίσχυση της ευρύτερης χωρικής οργάνωσης με την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού των ΟΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας και το σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών συνεργασιών και δικτυώσεων στους βασικούς τομείς διαχείρισης πόρων (φυσικών, ανθρώπινων) και κοινωνικών δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων και  (iii)            Αναβάθμιση των βασικών υποδομών (π.χ. δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικοί καθαρισμοί) της Περιφέρειας.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Κατηγορία Πράξεων : ι) Έργα πρόληψης και διαχείρισης περιβαλλοντικού κινδύνου με Δικαιούχους την  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Εορδαίας και τη ΔΕΥΑ Εορδαίας.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 10.500.000,00 €.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης μέχρι 30/04/2014. Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ηλία Μουρατίδη, τηλ. 24610-53948, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στον κ. Ιωάννη Παπαϊωάννου, τηλέφωνο: 24610-53931, e-mail: gianpapa@ mou.gr.  Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το Σύστημα Διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr.

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 30 guests online