Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020» PDF Print E-mail

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω7ΛΨ-ΑΕΑ

 

Κοζάνη


25/04/ 2014

 

 

Αρ. Πρωτ.:

- 1959 -

 

 

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

50 100

 

Μέλη Επιτροπής

Πληροφορίες

:

Παναγιώτης Γ. Κοκκινίδης

 

 

Ανδρέας Ι. Φιλιππόπουλος

 

Τηλέφωνα

:

24613-50922

 

Κοιν.

Fax

:

24610-53969

 

ΕΔΑ / ΠΔΜ

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

afilippopoulos This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα

:

Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΈχοντας υπόψη:

 1. 1. Τη με αριθ. 4061 / 20.08.2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020» και MIS 452151, στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020»,
 2. Τη ΣΑΕΠ 0058 με κωδικό πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ00580056,
 3. Τη με αριθ. 4207 / 29.08.2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020»,
 4. Τις υποβληθείσες προτάσεις, στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
 5. Τη με αριθ. 4795 / 26.09.2013 ανακοίνωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ / ΠΔΜ) για τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης επιλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών από την ΕΔΑ / ΠΔΜ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που αφορά στο Έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020»,
 6. Το με αριθ. 4919 / 01.10.2013 πρακτικό κλήρωσης των μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που αφορά στο έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020»,
 7. Τη με αριθ. 4927 / 02.10.2013 Απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που αφορά στο έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020»,
 8. Το Πρακτικό Νο 5/14-04-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού που αφορά στο έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020»,
 9. Τη με αριθ. 1821 / 14.04.2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας  για την αποδοχή του περιεχομένου του πρακτικού Νο5 του σταδίου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του  ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020»,
 10. Το Πρακτικό Νο 6/17-04-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού που αφορά στο έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020»,
 11. Το με αριθ. 1886 / 17.04.2014, εισερχόμενο έγγραφο, που αφορά ένσταση της ένωσης εταιριών αποτελούμενης από τις εταιρίες: α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Planet A.E. Ανώνυμη Εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών» και β) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Advice Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.»,
 12. Τη με αριθ. 1894 / 17.04.2014 ανακοίνωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ / ΠΔΜ) για τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης επιλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών από την ΕΔΑ / ΠΔΜ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ενστάσεων, που αφορά στο Έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020»,
 13. Το με αριθ. 1945 / 24.04.2014, εισερχόμενο έγγραφο, που αφορά υπόμνημα της ένωσης εταιριών αποτελούμενης από τις εταιρίες: α) της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Ευρωτέκ Ανώνυμη Μελετητική Εταιρία» και β) της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Υδροδιαχείριση Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές Ε.Π.Ε.»,
 14. Το με αριθ. 1948 / 24.04.2014 πρακτικό κλήρωσης των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων, που αφορά στο έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020»

 

Αποφασίζει


Τη συγκρότηση της Επιτροπής Ενστάσεων για το έργο με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020», η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα στελέχη της ΕΔΑ / ΠΔΜ:

Πρόεδρος:          κ.  Χαράλαμπος Η. Κιουρτσίδης – Προϊστάμενος ΕΔΑ/ΠΔΜ με Αναπληρώτρια:            κ.                             Βιργινία Ε. Αυγουστινάκη, Στέλεχος Μον. Γ ΕΔΑ/ΠΔΜ

Μέλη:                  κ.  Ιωάννης Α. Παπαδόπουλος – Προϊστάμενος Μον. Γ ΕΔΑ/ΠΔΜ με Αναπληρωτή:      κ.                             Κλήμη Κ.  Μαχαιρίδη – Στέλεχος Μον. Γ ΕΔΑ/ΠΔΜ και

κ.  Αικατερίνη Μ. Κυρατσού, Στέλεχος Μον. Γ ΕΔΑ/ΠΔΜ, με Αναπληρωτή:       κ.                             Θεολόγο Γ. Διαμαντίδη, Στέλεχος Μον. Γ ΕΔΑ/ΠΔΜ.

Ο τίτλος της ενταγμένης πράξης είναι «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020» και MIS 452151, στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020» με δικαιούχο την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ. της πράξης είναι: 452151, ο κωδικός στο Π.Δ.Ε. είναι: 2013ΕΠ00580056. Η πράξη εντάσσεται, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Π.Κ.Μ. – Π.Δ.Μ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.

Έργο της Επιτροπής Ενστάσεων είναι η αξιολόγηση της υποβληθείσας ένστασης, η σύνταξη των πρακτικών αξιολόγησης της ένστασης και η εισήγηση προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης (όπως περιγράφονται στη με αριθ. 4207 / 29.08.2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

 

Αρχείο Απόφασης(2.77 MΒ).rar

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κ. Δακής

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 26 guests online