Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας PDF Print E-mail

 

 

Κοζάνη

07 / 08 / 2014

Αρ. Πρωτ.:

- 3923 -

ΑΔΑ : Ψ9Κ97ΛΨ-8ΟΕ

 

Ταχ. Δ/νση

:

ΖΕΠ Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

50100

 

Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πληροφορίες

:

Χαράλαμπος Η. .Κιουρτσίδης

Τηλέφωνο

:

(24613)-50903

 

Fax

:

(24610)-53969

 

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

 

 

 

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω τη στελέχωσή της και να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο έργο της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο τομέα ή από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), το Νόμο 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α΄/28.2.2013) άρθρο πρώτο και ισχύει.

Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει:

  1. Την ΚΥΑ 26822 / ΕΥΘΥ 1375 / 17 – 06 – 2011 (ΦΕΚ1459 / τ. Β΄ / 17 – 06 – 2011) «Τροποποίηση της με αριθμ. 41542 / Γ΄ ΚΠΣ / 277 ΚΥΑ / 08 – 12 – 2000 (ΦΕΚ 1501 / τ. Β΄ / 08 – 12 – 2000) περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614 / 2007,
  2. Την ΥΑ 28172 / ΕΥΘΥ 1210 / 30 – 06 – 2010 (ΦΕΚ1058 / τ. Β’ / 13 – 07 – 2010), με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 165 / Γ΄ ΚΠΣ / 303 (ΦΕΚ3 / τ. Β΄ / 05 – 01 – 2001) «Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2α του Ν. 2860 / 2000 στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας»,
  3. Το άρθρο 186 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ87 / τ. Α’ / 07 – 06 – 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  4. Την αριθμ. 184 / 23 – 01 – 2010 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για την «Ανακήρυξη του επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμού, τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες των εκλογών της 07 – 11 – 2010 και των επαναληπτικών της 14 – 11 – 2010»,
  5. Τα άρθρα 6 (παρ. 1) & 18 του Ν. 3614 / 2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ267Α / 03 – 12 – 2007) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4128 / 2013 (ΦΕΚ 51 / τ. Α΄ / 28 – 02 – 2013) άρθρο 1 και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθμ. 15154 / ΕΥΘΥ 271 / 08 – 04 – 2013 ερμηνευτική εγκύκλιο αυτού,
  6. Της ΚΥΑ 15624 / ΕΥΣ 1893 / 08 – 04 - 2008, (ΦΕΚ604 / τ. Β’ / 08 – 04 – 2008) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 332 / Γ’ ΚΠΣ 305 / 05 – 01 - 2001 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 109 / τ.Β’ / 05 – 02 – 2001) με θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης» και η Κ.Υ.Α. αριθμ. 331 / Γ’ ΚΠΣ 306 / 05 – 01 – 2001 (ΦΕΚ 109 / τ. Β’ / 15 – 02 – 2001) με θέμα: «Διαδικασία Αξιολόγησης για το προσωπικό του αρ. 7 παρ. 2α του Ν. 2860 / 2000 και η Κ.Υ.Α. αριθμ. 333 / Γ’ ΚΠΣ 307 / 05 – 01 - 2001 «Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης»,
  7. Το στελεχιακό δυναμικό της Υπηρεσίας και το εν ισχύ οργανόγραμμά της.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ανά κατηγορία ως ακολούθως:

•    Μία (1) θέση Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού

  • Μια (1) Θέση Π.Ε. ή  Τ.Ε. Πληροφορικής

Για τη στελέχωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860 / 2000 (ΦΕΚ251 / τ. Α’ / 14 – 11 – 2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν.3614 / 2007 ΦΕΚ 267 / τ. Α’ / 03 – 12 – 2007) και τις διατάξεις του Ν. 3840 / 2010 (ΦΕΚ 53 /τ. Α’ / 31 – 03 – 2010) και ισχύει. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δύναται να μετακινηθεί ή αποσπαστεί προσωπικό για τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614 / 2007, ως ισχύει.

Οι υποψήφιοι για τη στελέχωση πρέπει:

  • να έχουν τουλάχιστον δύο (2) έτη προϋπηρεσίας και να έχουν ασχοληθεί με διαχείριση έργων / προγραμμάτων κατά προτεραιότητα συγχρηματοδοτούμενων,
  • να πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της με αριθμ. 28172 / ΕΥΘΥ 1210 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 165 / Γ΄ΚΠΣ 303 (ΦΕΚ 3 / τ. Β’ / 05 – 01 – 2001) για τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται η αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860 / 2000 στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1058 /τ. Β’ / 13 – 07 – 2010).

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την εν ισχύ νομοθεσία, η μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν ή αποσπαστούν στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, βαρύνει το φορέα προέλευσής τους.

Η έδρα της Υπηρεσίας είναι η Κοζάνη (Διοικητήριο Ζ.Ε.Π. Κοζάνης).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Διοικητήριο ΖΕΠ, 50 100, Κοζάνη), με την επισήμανση «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για στελέχωση ΕΔΑ / ΠΔΜ», με καταληκτική ημερομηνία την 30η Σεπτεμβρίου η Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα περιλαμβάνει:

1.      Αίτηση Υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα),

2.      Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (συνημμένο τυποποιημένο υπόδειγμα) με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά

3.      Βεβαίωση / πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να φαίνονται τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή πειθαρχικές διαδικασίες σε εκκρεμότητα. Το Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών των μονίμων υπαλλήλων των ­Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ­­., θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία προέλευσης του/της υπαλλήλου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ­ΔΙΑ­ΔΠ / Α / 17854 / 10 – 07 – 2007 (ΦΕΚ1171 / τ. Β΄ / 11 – 07 – 2007) Κ.Υ.Α «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων και αφορούν μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». Οι υπάλληλοι των Κρατικών Ν.Π.Ι.­Δ.. και Δ..Ε.Κ.Ο. θα προσκομίσουν πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών μαζί με βεβαίωση από την υπηρεσία τους, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το νομικό πρόσωπο στο οποίο απασχολούνται δεν είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο και ότι το ­Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού του κεφαλαίου (εγκύκλιος ΔΙ.Π.ΙΔ.Δ / Β. 18. 21 / 775 / οικ. 34663 / 21 – 12 – 2007 του Υπουργείου Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).

Για σχετικές διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα Στελέχη της Μονάδας Δ’, κ. Σωκράτη Κ. Λυπηρίδη και  κ. Λουϊζα  Ε. Κούτλου  (24613 50900, 24613 50905  κατά τις ώρες 9:30-14:30).

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχετικά υποδείγματα και η με αριθμ. 28172 / ΕΥΘΥ 1210 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 165/Γ΄ΚΠΣ 303 (ΦΕΚ 3/Β/05.01.2001) για τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται η αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2Α του Ν. 2860/2000 στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1058/τ.Β’/13-07-2010) βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα: http://www. pepdym.gr

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας σε όλους τους υπάλληλους των υπηρεσιών ευθύνης σας.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κ. Δακής

Αρχεία Προκήρυξης

 


 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 31 guests online